အမိင်ထိင်ဒဝ် ပရေင်ချဳဒရာင်အာကၠုင် မတေင်ဂြတ် ဆက်ဇမၠိင်ဏာ စဵုကဵုစိုပ် စၟတ်တ္ၚဲ ၁၄ ဂိတု ဨပြေယ် ၂၀၂၀

Thursday / 26 March 2020

ရန်တၟံကဵုသ္ဂောံထိင်ဒဝ် ယဲခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉ မပြးဇးမံင်တုဲ အလဵုအသဳ ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာ လလောင်တြးပ္တိတ်လဝ် အမိင်ထိင်ဒဝ် ပရေင်ချဳဒရာင်အာကၠုင် ဆက်ဇမၠိင်အာအ္ခိင် စဵုကဵုစိုပ် စၟတ်တ္ၚဲ ၁၄ ဂိတု ဨပြေယ် ၂၀၂၀ တေံရ။ အတိုင်ကမၠောန် အလဵုအသဳ ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာ မကၠောန်မံင်ပြဟ်ပြဟ်ဏံ သီုဖအိုတ်ဂှ် ဆက်ကၠောန်အာမံင် စဵုကဵုစိုပ် စၟတ်တ္ၚဲ ၁၄ ဂိတု ဨပြေယ် ၂၀၂၀ တေံရ။

စၟတ်တ္ၚဲချိင် UNHCR မကဵုလဝ် သီုဖအိုတ်ဂှ် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ပဆုဲထောံတုဲ ပရေင်သၟာန်သၟုက် မဆေင်စပ်ကဵုပရူ ယဲခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉ တံဂှ် နကဵုပရေင်ဆက်စၠောံ မသောင်တလးကဵု ယဲခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉ ဂှ် UNHCR ဆက်ကၠောန်အာကမၠောန် နကဵုဖုင်ရ။ သ္ပဂုဏ်တုဲ သွက်တင်နင်ပရိုင် ကလေင်ထပ်ပ္တိုန်လဝ်တၟိတၟိ ပ္ဍဲဝါပ်သာက် refugeemalaysia.org တေံဂှ် မွဲနှေံမွဲနှေံ လုပ်လ္ၚတ်ရံင် ဂွံမာန်ရ။

လုကဴကာလဏံ ဂွံရေင်တၠုင်အာ ပရေင်အရီုဗင် သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင် ကေုာံ သွက်ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင်ဂှ် UNHCR ကီု အလဵုအသဳ ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာကီု ဂကောံပံင်တောဲ ကမၠောန်မွဲစွံဂမၠိုင်ကီု ကေုာံ သီုကဵုဂကောံကောန်ဒှ်ဒဒိုက်နာနာ သီုဖအိုတ်ကီု ၜိုတ်ရီုဗင်မာန်ဂှ် ဆက်ကၠောန်အာကမၠောန်မွဲစွံရ။

ဘာသာအရေဝ်၇ နာဍဳနူဂယး စဵုစိုပ် ၁၂ နာဍဳလ္ဒောဝ်တ္ၚဲ၁၂ နာဍဳလ္ဒောဝ်တ္ၚဲ စဵုစိုပ် ၅ နာဍဳသဝ်တ္ၚဲ၅ နာဍဳသဝ်တ္ၚဲ စဵုစိုပ် ၁၀ နာဍဳဗ္တံ
ဗၟာ / ချေန်012-221 6397017-614 3557
017-614 3490
017-614 3725
ရိုဝ်ဟေန်ဂျာ017-614 3767017-614 3902
012-213 2520
017-614 3534
012-213 2520
ဖါယှေန်017-614 3756017-614 3884017-614 3800
တမေဲ017-614 3782017-614 3847017-614 3847
အူဒူ017-614 3784017-614 3861017-614 3742
အရာပ်ဗေတ် / သိုဝ်မာလဳ017-614 3790017-614 3860012-697 1011


Share