ပရေင်ရီုဗင်

မုပိုဲဒးရီုဗင်ကဵုဇကုဂွံမာန်ရော။

ပရေင်ရေင်တၠုင် စပ်ကဵုပရေင်ပညာ UNHCR

ပရေင်ပညာ

တင်နင်ပရူ မဆက်စပ်ကဵု ပရေင်ပညာ

ပရေင်ရေင်တၠုင် စပ်ကဵုပရေင်ထတ်ယိုတ် UNHCR

ပရေင်ရေင်တၠုင် စပ်ကဵုပရေင်ထတ်ယိုတ်ဂမၠိုင်

ကေတ်တင်နင် စပ်ကဵုပရေင်ထတ်ယိုတ်

ပရေင်ပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ပ္ဍဲယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ

ပရေင်ပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ပ္ဍဲယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ

ဗီုလဵုအဲဂွံပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ပ္ဍဲယူအာန်အုက်ချ်သဳအာရော။

ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် UNHCR

ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်

ပွမအာကၟိန်ဍုင်တၞဟ်တၞဟ်(ဍုင်သ္အာင်)

တင်နင်ပရူ သွက်ဂကောံဂမၠိုင်

တင်နင်တံမူလ သွက်ဂကောံဂမၠိုင်

တင်နင်ပရူ သွက်ဂကောံဂမၠိုင်

တင်နင်ပရူ သွက်ဂကောံဂမၠိုင်

ယဲကပ်ခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉

ပရေင်ထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာ ခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉ ကေုာံ လၟေင်ကၠောန်ကမၠောန်ကဆံင်ကဆံင်ဂမၠိုင်

တင်နင်ပရူ သွက်ဂကောံဂမၠိုင်

ပရေင်စဵုဒၞာဂီုကၠီုကောန်ၚာ်

ကောန်ၚာ်မၞုံပ္ဍဲအန္တရာဲ ဒးနွံပၟိက်အရီုဗင်ကေုာံပရေင်ထံက်ပင်

တင်နင်ပရူ သွက်ဂကောံဂမၠိုင်

ပရေင်ပ္ကီုပရာပ် မဆေင်စပ်ကဵုလိင်

ပရေင်ထံက်ပင် သွက်ညးမဗၠးတိတ်နူ ပရေင်ပကီုပရာပ်စပ်ကဵုလိင်

တင်နင်ပရူ သွက်ဂကောံဂမၠိုင်

ပရေင်ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်ကဆံင်စၟတ်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်

လၟေင်ကမၠောန် သွက်ညးမဂၠာဲအာတ်မိက် ပရေင်ဂီုကၠီုဂၠးကဝ်

တင်နင်ပရူ သွက်ဂကောံဂမၠိုင်

ပရေင်သၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူအန်လာင်

တင်နင်ပရူ စပ်ကဵုသၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူအန်လာင်

တင်နင်ပရူ သွက်ဂကောံဂမၠိုင်

ပရေင်ထတ်ယိုတ်စိုတ်ဓာတ် ကေုာံ အရီုဗင်ယဲစိုတ်ဓာတ်စှ်ေ

ပရေင်ရေင်တၠုင် အရီုဗင်ထံက်ပင် ပ္ဍဲဂကောံပံင်တောဲကမၠောန်မွဲစွံ ကရောံ UNHCR

တင်နင်ပရူ သွက်ဂကောံဂမၠိုင်

ပရေင်လီဠာန် ကေုာံ ပရေင်ကဵုကေတ်စလာပ်ဗဇဴ

တင်နင်ပရူ စပ်ကဵုပရေင်လီဠာန် ကေုာံ ပရေင်ကဵုကေတ်စလာပ်ဗဇဴ

ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် UNHCR

ပွမကလေင်စဴ နကဵုပၟိက်ဆန္ဒဇကုဇကု

ပွမကလေင်စဴ ဍုင်ကွာန်ဇကုဇကု

ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် UNHCR

ဒဒှ်မဟွံမွဲကဵုကဆံင်စၟတ်ကောန်ဍုင်

တင်နင်ပရူ ဒဒှ်မဟွံမွဲကဵုကဆံင်စၟတ်ကောန်ဍုင်

ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် UNHCR

မဂၞန်ကာဒ်၊ တၞးလိက် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ

တင်နင်ပရူ စပ်ကဵုမဂၞန်ကာဒ်၊ တၞးလိက် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ

ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် UNHCR

ဒၞာဲဂိုင်စွံတင်နင်ပရေင်ဆက်ဆောံ

တံင်ဂြဲကေတ်ကေုာံပါ်ပရံတင်နင်