ပရေင်ရီုဗင်

မုပိုဲဒးကဵုရီုဗင် သွက်ဇကုရော။

ပရေင်ရေင်တၠုင် စပ်ကဵုပရေင်ပညာ UNHCR

ပွမရေင်တၠုင်ပရေင်ပညာဂမၠိုင်

ဂၠာဲဌာနကတ်လ္ၚတ်မွဲမွဲ

ပရေင်ရေင်တၠုင် စပ်ကဵုပရေင်ထတ်ယိုတ် UNHCR

ပရေင်ရေင်တၠုင် စပ်ကဵုပရေင်ထတ်ယိုတ်ဂမၠိုင်

ကေတ်တင်နင် စပ်ကဵုပရေင်ထတ်ယိုတ်

ပရေင်ပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ပ္ဍဲယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ

ပရေင်ပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ပ္ဍဲယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ

ဗီုလဵုအဲဂွံပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ပ္ဍဲယူအာန်အုက်ချ်သဳအာရော။

ပွမပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ကောန်ဇာတ်ဇကု ပ္ဍဲယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ

ပရေင်ပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာကောန်ဇာတ်

ဗီုလဵုအဲဂွံပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ကောန်ၚာ်သၠးဂဝ်ဂၞဴတၟိရော။

ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် UNHCR

နဲကဲဂၠာဲသွဟ် သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင်

ဗီုလဵုအဲဂွံကလေင်စဴဍုင်ကွာန် ဟွံသေင်မ္ဂး အာဒၞာဲတၞဟ်တၞဟ်မွဲမွဲရော။

တင်နင်သွက်ဂကောံဂမၠိုင်

တင်နင်တံမူလ သွက်ဂကောံဂမၠိုင်

တင်နင်သွက်ဂကောံဂမၠိုင်

တင်နင်သွက်ဂကောံဂမၠိုင်

ယဲကပ်ခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉

ပရေင်ထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာ ခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉ ကေုာံ လၟေင်ကၠောန်ကမၠောန်ကဆံင်ကဆံင်ဂမၠိုင်

တင်နင်သွက်ဂကောံဂမၠိုင်

ပရေင်စဵုဒၞာဂီုကၠီုကောန်ၚာ်

ကောန်ၚာ်မၞုံပ္ဍဲအန္တရာဲ ဒးနွံပၟိက်အရီုဗင်ကေုာံပရေင်ထံက်ပင်

တင်နင်သွက်ဂကောံဂမၠိုင်

ပရေင်ပကီုပရာပ်စပ်ကဵုလိင်

ပရေင်ထံက်ပင် သွက်ညးမဗၠးတိတ်နူ ပရေင်ပကီုပရာပ်စပ်ကဵုလိင်

တင်နင်သွက်ဂကောံဂမၠိုင်

ပရေင်ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်ကဆံင်စၟတ်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်

လၟေင်ကမၠောန် သွက်ညးမဂၠာဲအာတ်မိက် ပရေင်ဂီုကၠီုဂၠးကဝ်

တင်နင်သွက်ဂကောံဂမၠိုင်

ပရေင်သၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူအန်လာင်

တင်နင်စပ်ကဵုသၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူအန်လာင်

တင်နင်သွက်ဂကောံဂမၠိုင်

ပရေင်ထတ်ယိုတ်စိုတ်ဓာတ် ကေုာံ အရီုဗင်ယဲစိုတ်ဓာတ်စှ်ေ

ပရေင်ရေင်တၠုင် အရီုဗင်ထံက်ပင် ပ္ဍဲဂကောံပံင်တောဲကမၠောန်မွဲစွံ ကရောံ UNHCR

တင်နင်သွက်ဂကောံဂမၠိုင်

ပရေင်လီဠာန် ကေုာံ ပရေင်ကဵုကေတ်စလာပ်ဗဇဴ

တင်နင်ပရိုင် စပ်ကဵုပရေင်လီဠာန် ကေုာံ ပရေင်ကဵုကေတ်လာပ်ဗဇဴ