ဒဒှ်မဟွံမွဲကဵုကဆံင်စၟတ်သမ္တီကောန်ဍုင်

သ္အာင်နူကဵု တာလျိုင်အခေါင်ကၠောန် မဆေင်စပ်ကဵုကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင်တုဲ UNHCR ဝွံ ဒှ်ဂကောံကလိဂွံလဝ်အခေါင် နူပေဲါကောံဓရီုဇၞော် ကုလသမဂ္ဂ UN General Assembly တၞဟ်နသ္ဂောံသောင်ကလး ပရေင်ဟွံမွဲကဵုကဆံင်စၟတ်ကောန်ဍုင်ရ။

ပူဂိုလ်ညးမဟွံမွဲကဵုကဆံင်စၟတ်ကောန်ဍုင်မွဲမွဲဝွံ ပ္ဍဲကၟိန်ဍုင်လဵုမွဲဒှ်ဒှ် သၟဝ်ပရေင်ကမၠောန် စပ်ကဵုသၞောဝ်ဥပဒေ ကၟိန်ဍုင်ဂှ်ဂှ် နဒဒှ်ကောန်ဍုင်မွဲ ဟွံဗ္စာရဏာလဝ်ရ။ အလုံဂၠးကဝ် UNHCR ချိင်ခယျကေတ်လဝ် လၟိဟ်မၞိဟ် အောန်အိုတ်ၜိုတ် ၁၀ ပြကောဋိကိုဋ် ဒှ်မံင်မၞိဟ်ဟွံမွဲကဵုကဆံင်စၟတ်ကောန်ဍုင်ရ။ ဒဒှ်မဟွံမွဲကဵုကဆံင်စၟတ်ကောန်ဍုင်ဝွံ ပရေင်ဟိုတ်ဖဵုမဂၠိုင်ဂၠေင် ပါလုပ်ဒၟံင် ပရေင်ဆက်ဆောံပါ်ကဆံင် မဒစဵုဒစးကဵု ဂကောံကောန်ဂကူမၞိဟ်ဗွဝ်အောန်ကီု ဂကောံသာသနာ မၞိဟ်ဗွဝ်အောန်ကီု မဆေင်စပ်ကဵုသ္ဇိုင်လိင်ၝောံကၟက် လ္တူကၟိန်ဍုင်မမံက်တိုန်တၟိကီု ပရေင်ဒက်ပ္တန်ပြံင်လှာဲဒေသပိုင်ခြာ အကြာတွဵုရးမၞုံဒၟံင်တုဲတုဲကီု ကေုာံ ပဋိပက္ခ သၞောဝ်ဥပဒေကောန်ဍုင်ဂမၠိုင် မပ္တံသာ်ဏံ က္တဵုဒှ်မာန်ရ။

သွက်မၞိဟ်ပ္ဍဲကၟိန်ဍုင် ဗွဲမဂၠိုင် ကေုာံ ဒေသအလုံဂၠးကဝ်ဂမၠိုင် နကဵုဟိုတ်ဖဵုလဵုမွဲဒှ်ဒှ် ဒဒှ်မဟွံမွဲကဵုကဆံင်စၟတ်ကောန်ဍုင်ဝွံ ပရူဟိုတ်ဖဵုနွံဂၠိုင်ကဵုဂကူရ။ ပူဂိုလ်ဟွံမွဲကဵုကဆံင်စၟတ်ကောန်ဍုင်ဝွံ ဂၠံင်ဍာန်ဂွံလုပ်စိုပ်ကဵု ကဆံင်အခေါင်အရာဂမၠိုင် မပ္တံ လိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန်ဂမၠိုင်ကီု ကမၠောန်ဂယျိုင်လမျီုကီု ပရေင်ပညာကီု ပရေင်ရေင်တၠုင်လွဳလွတ်ထတ်ယုက်ဂမၠိုင်ကီု မွဲနှေံမွဲနှေံ ဒးဒုင်ဗၞတ်ဗ္ၜတ်လဝ်ရ။ ပွမက္တဵုဗဒှ်ဏာ ဟွံမွဲကဵုကဆံင်စၟတ်ကောန်ဍုင်ဂှ် ညံင်ရဴမပ္တဝ်ဏာက္ဍိုပ်ကဵု သ္ပအနှိင်အထက်(ပရေင်ပ္ဍဵုပ္ဍိုက်သ္ပမာန်) မထဍေင်ပ္တိတ်နူကၟိန်ဍုင်ရ။ ပွမထဍေင်ပ္တိတ် နူကၟိန်ဍုင်ဂှ် မလေပ်က္တဵုဗဒှ်ဏာကဵု သ္ပအနှိင်အထက်(ပရေင်ပ္ဍဵုပ္ဍိုက်သ္ပမာန်) ဟွံမွဲကဵုကဆံင်စၟတ်ကောန်ဍုင်ရ။

ဟိုတ်နူကၟိန်ဍုင်ဂမၠိုင် ဒက်ပ္တန်ဖျေံလဝ် စေဝ်ပၞောန်သၞောဝ်ဥပဒေ ကောန်ဍုင်တုဲ အလဵုအသဳဂမၠိုင်ကီု ဂကောံတၞဟ်တၞဟ် မသ္ပစၞးကဵု UN ဂမၠိုင်ကီု ဂကောံပွဳပွူကောန်ဍုင်ကွာန်ကီု တၞဟ်နသ္ဂောံ သောင်ကလး ဒဒှ်မဟွံမွဲကဵုကဆံင်စၟတ်ကောန်ဍုင်ဂှ် UNHCR ကၠောန်အာကမၠောန်မွဲကရောံမွဲစွံရ။

ဂကောံမကၠောန်ကမၠောန် စပ်ကဵု ဒဒှ်မဟွံမွဲကဵုကဆံင်စၟတ်ကောန်ဍုင် ဂမၠိုင်

သ္ပပ္တံနူ ၂၀၀၉ တေံတုဲ ပရေင်ဖောံဗြေဝ် စပ်ကဵုရိုဟ်ကၞက်မၞိဟ် သွက်ဒေသရး ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာဝွံ ဒှ်ဂကောံပရဟိတ ကေုာံ ဂကောံဟွံဆေင်စပ်ကဵုပရေင်ဍုင်ကွာန် မကၠောန်မံင်ကမၠောန် တၞဟ်နသ္ဂောံရီုဗင် ပူဂိုလ်ဟွံမွဲကဵုကဆံင်စၟတ်ကောန်ဍုင်ရ။ ပရေင်ဖောံဗြေဝ် စပ်ကဵုရိုဟ်ကၞက်မၞိဟ် သွက်ဒေသရး ကၟိန်းဍုင်မလေဝ်ယှာဝွံ ရီုဗင်ပါ်ပရံကဵုတင်နင် ကေုာံ ပရေင်ထၜလ္ဘာ် မလုပ်သၞောဝ်ဥပဒေ သွက်ပူဂိုလ်ညးမအာတ်မိက် တၞဟ်နသ္ဂောံကလိဂွံ ကဆံင်စၟတ်ကောန်ဍုင် ဟွံသေင်မ္ဂး လိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန် တၞဟ်နသ္ဂောံထ္ၜးသာဓက ကဆံင်စၟတ်ကောန်ဍုင်ညးတံရ။

ပရေင်ဖောံဗြေဝ် စပ်ကဵုရိုဟ်ကၞက်မၞိဟ် သွက်ဒေသရး ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာ

ဌာန်ဒၟံင် ၊ 301 & 302 Block E Kelana Parkview, NO 1, SS 6/2, Kelana Jaya 47300 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

ဝါပ်သာက် ၊ http://dhrramalaysia.org.my

အဳမေလ် ၊ general@dhrramalaysia.org.my

မဂၞန်ဆက်စၠောံ ၊ +6037874760