ကာဒ် ကေုာံ တၞးလိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန် UNHCR

ကာဒ် ကေုာံ တၞးလိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန် UNHCR မပ္တိတ်လဝ်ကဵု ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ညးမပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာလဝ် ပ္ဍဲ ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဂမၠိုင်ဂှ် ထမံက်ထ္ၜးလဝ် မဂၞန်တၞဟ်ခြာ ၜါဂၞန် မဒှ်ရ။

  • အလုံလၟိဟ်မၞိဟ်ကၟိန်သ္ၚိ ညးမရပ်လဝ်ကာဒ် ကေုာံ တၞးလိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန် တံဂှ် ပါ်ပရံသုင်စောဲလဝ် မဂၞန်ဝှဴ UNHCR မွဲစွံတုဲ
  • မဂၞန်ပူဂိုလ် UNHCR ဟေင် ဟွံတုပ်သၟဟ် ညးသ္ကံရ။

မဂၞန်တံဏံဂမၠိုင်ဝွံ လ္တူကာဒ် ကေုာံ တၞးလိက် ဇကုရပ်လဝ်ဂှ် ချူထမံက်လဝ် ဒၞာဲတၞဟ်ခြာ မဒှ်ရ။ သွက်တင်နင်ပရူ ဥပမာ ကာဒ် ကေုာံ တၞးလိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန်ဂမၠိုင်ဝွံ သ္ပဂုဏ်တုဲ ကျေဝ်ရံင်သၟဝ်ဏံညိ။

ဗီုပြင်မဂၞန်ဝှဴ တြေံ ကေုာံ တၟိ

ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ညးမပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာလဝ် ပ္ဍဲ ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ကၠာစၟတ်တ္ၚဲ ၂ ဂိတုဝှေပ်ဗြူဝါရဳ သၞာံ ၂၀၂၁ ဝွံ ပ္ဍဲမဂၞန်ဝှဴဂမၠိုင် စုတ်လဝ် မအက္ခဝ် “C” မဒှ်ရ။ လ္တူကာဒ် ကေုာံ တၞးလိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန် UNHCR မပ္တိတ်လဝ်ကဵု ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင်ဝွံ မဂၞန်ဝှဴဂမၠိုင် ဆက်စုတ်အာ မအက္ခဝ် “C” လၟိုန်ဏောင်။ ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင် ညးမပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာလဝ် ပ္ဍဲ ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ သ္ပပ္တံနူစၟတ်တ္ၚဲ 2 ဂိတုဝှေပ်ဗြူဝါရဳ သၞာံ 2022 ဂမၠိုင်ဂှ် ကလိဂွံမဂၞန်ဝှဴ ပ္တိတ်လဝ် ဗီုပြင်တၟိ နကဵုပၞောန်ခရက် (-) မထပက်စုတ်လဝ်စၞး မအက္ခဝ် “C” မဒှ်ရ။ ကာဒ် ကေုာံ တၞးလိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန် UNHCR ဂမၠိုင်ဝွံ သုင်စောဲဒၟံင် ဗီုပြင်မဂၞန်ဝှဴသီုၜါတုဲ မဒှ်မံင်ဗဗွဲဓဝ်အတိုင်သၞောဝ်ဥပဒေ မဒှ်ရ။

123-45C67890

(ဗီုပြင်ကာဒ် ကေုာံ တၞးလိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန်တြုံ)

123-45-67890

(ဗီုပြင်ကာဒ် ကေုာံ တၞးလိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန်တၟိ)

ကာဒ် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ

တၞးလိက်ဆာဲမထံက်ဂလာန်သ္ပဒ္တန် (CTC)

တၞးလိက်မၞုံသၟဝ်ပရေင်ဗ္စာရဏာဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် (UC)

ကာဒ်စၟတ်တ္ၚဲချိင်

ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ညးမဟွံဂွံပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာလဝ် ပ္ဍဲ ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဏီဂမၠိုင် ဆ္ဂး ကလိဂွံလဝ် စၟတ်တ္ၚဲချိင် သွက်သ္ဂောံပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ တံဂှ် ပ္တိတ်ကဵုလဝ် ကာဒ်စၟတ်တ္ၚဲချိင် အတိုင်သၟဝ်ဏံ နကဵုမဂၞန်ကာဒ် စၞောန်ထ္ၜးစၟတ်တ္ၚဲချိင် မဒှ်ရ။