ပရေင်ပ္ကီုပရာပ် မဆေင်စပ်ကဵုလိင်

ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ဟွံသေင်မ္ဂး ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီ လဵုမွဲဒှ်ဒှ် ညးမဒးဆဵုဂဗလဝ် ပရေင်ပ္ကီုပရာပ် မဆေင်စပ်ကဵုလိင် (Gender-based Violence) မပ္တံ ပရေင်ပ္ကီုပရာပ်အပ္ဍဲအိန်ထံင်ကီု ပရေင်ပ္ကီုပရာပ် မဆက်ဆောံကာမလိင်ကီု သ္ပအဓမ္မပရာန်ကဵုဖျေံဒၞာဲအိန်ထံင်ကီု သ္ပအဓမ္မပရာန်ကဵုကောန်ၚာ်ဖျေံဒၞာဲအိန်ထံင်ကီု ပရေင်ဘပလမကဵုဒဒိုက်အန္တရာဲကီု ပရေင်ကူသာန်သွံရာန်သတ်မၞိဟ် တံဂှ်တံဂှ် UNHCR ဂၠိုက်ဂၠာဲရုန်ဂ္စာန်ကဵုရီုဗင် မဒှ်ရ။ ယဝ်ရဇကုကဵုဒှ်၊ မၞိဟ်မွဲမွဲ ဇကုတီမံင်ကဵုဒှ် ဒးနွံပၟိက် ပရေင်ရီုဗင် စပ်ကဵုပရေင်ပ္ကီုပရာပ် မဆေင်စပ်ကဵုလိင် (GBV) မ္ဂး လၟေင်ဂကောံပံင်တောဲကု UNHCR မကဵုလဝ်သၟဝ်ဏံဂမၠိုင်ဂှ် မွဲဟွံသေင်မွဲ သ္ပဂုဏ်တုဲ ပလံင်ဗ္စိုပ်ပရိုင် ဂွံမာန်မဒှ်ရ။

ဂကောံပံင်တောဲဂမၠိုင်

Details
Services
Contact Details
Women’s Aid Organisation (WAO)
Area: Klang Valley, Kedah and Johor

Language: English, Bahasa Malaysia, Burmese, Hakha, Tedim, Falam, Zaniat, Mizo, Kachin, Rohingya, Somali, Arabic, Swahili, Persian and Dari

Operating Hours: 24 hours, Monday to Sunday

Case management, assistance making police report, connecting with medical aid, mental health support, shelter
Call: 03-30008858
TINA WhatsApp Service:
018-9888058
International Catholic Migration Commission (ICMC)
Area: Klang Valley, Penang, Perak and Kedah

Language: Rohingya, Burmese, Arabic, Somali

Operating Hours: 9.00am-9.00pm, Monday to Sunday

Case management, mental health and psychosocial support services, shelter, referrals to appropriate services
Burmese, Rohingya & English (Klang Valley): +6010 421 1274

Burmese, Rohingya & English (Penang): +6014 240 0191

Arabic, Somali & English: +6016 204 0291

Chin & English: +6013 263 1837

Email: sgbv.my@icmc.net

Rohingya Society of Malaysia (RSM)
Area: Klang Valley

Language: English, Rohingya, Burmese

Operating Hours: 9.00am-9.00pm, Monday to Sunday

Referrals to appropriate service
RSM Careline: +6017 240 5830
Médecins Sans Frontières (MSF)
Area: Penang

Language: English, Bahasa Malaysia, Rohingya, Burmese

Operating Hours: 9.00am-10.00pm, Monday to Sunday

Clinical case management, mental health and psychosocial support services, referrals to appropriate services
Medical Hotline: 0111-6145454
Women’s Aid Organisation (WAO)
Details

Area: Klang Valley, Kedah and Johor

Language: English, Bahasa Malaysia, Burmese, Hakha, Tedim, Falam, Zaniat, Mizo, Kachin, Rohingya, Somali, Arabic, Swahili, Persian and Dari

Operating Hours: 24 hours, Monday to Sunday

Services

Case management, assistance making police report, connecting with medical aid, mental health support, shelter

Contact:

Call: 03-30008858
TINA WhatsApp Service:
018-9888058

International Catholic Migration Commission (ICMC)
Details

Area: Klang Valley, Penang, Perak and Kedah

Language: Rohingya, Burmese, Arabic, Somali

Operating Hours: 9.00am-9.00pm, Monday to Sunday

Services

Case management, mental health and psychosocial support services, shelter, referrals to appropriate services

Contact:

Rohingya / Burmese: 010-4211274
Arabic / Somali: 016-204 0491
Rohingya (Penang Hotline): 014-2400191

Rohingya Society of Malaysia (RSM)
Details

Area: Klang Valley

Language: English, Rohingya, Burmese

Operating Hours: 9.00am-9.00pm, Monday to Sunday

Services

Referrals to appropriate service

Contact:

RSM Careline: +6017 240 5830

Médecins Sans Frontières (MSF)
Details

Area: Penang

Language: English, Bahasa Malaysia, Rohingya, Burmese

Operating Hours: 9.00am-10.00pm, Monday to Sunday

Services

Clinical case management, mental health and psychosocial support services, referrals to appropriate services

Contact:

Medical Hotline: 0111-6145454

ကဵုသမ္တီတေင် ပရေင်ဍေက်ပ္တိတ်စပရဲ ကေုာံ ပရေင်ပ္ကီုပရာပ် စပ်ကဵုအရီုကာမလိင်

ယဝ်ရဇကုဒးဆဵုဂဗလဝ် ပရေင်ပ္ကီုပရာပ် မဆေင်စပ်ကဵုလိင် (GBV) မ္ဂး ဇကုမွဲဓဝ်ဟွံသေင်မဒှ်ရ။ သၟဝ်ဏံဝွံ ပရေင်ရေင်တၠုင် အလဵုအသဳဂမၠိုင် ဇကုလုပ်အာကေတ်အရီုဗင် ဂွံမာန် မဒှ်ရ။

ဗၠာဲသၟိင်

ပ္ဍဲရုင်ဗၠာဲသၟိင်လဵုမွဲဒှ်ဒှ် တၞဟ်နသ္ဂောံကဵုသမ္တီတေင် စပ်ကဵုပရေင်ဘပလလဵုမွဲဒှ်ဒှ် ဇကုကလိဂွံအခေါင် မဒှ်ရ။ အ္ခိင်ဇကုအာကၠောန်သ္ပ လိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန်ဗၠာဲသၟိင်မ္ဂး တၞဟ်နသ္ဂောံကေတ်ဏာ လိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန်ပူဂိုလ်ဇကုဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲ လ္ပဝိုတ်စညိ။

လိက်ထံက်ဂလာန်ဗၠာဲသၟိင် နကဵုဘာသာမလေဝ် ဟွံသေင်မ္ဂး အၚ်္ဂလိက် မွဲဟွံသေင်မွဲဟေင် ကၠောန်သ္ပကလိဂွံမာန် မဒှ်ရ။ တင်နင်ပရူက္တဵုဒှ်လဝ် သောဲသောဲဗြဲဗြဲ မပ္တံ စၟတ်တ္ၚဲ၊ အ္ခိင်က္တဵုဒှ်၊ ဒၞာဲက္တဵုဒှ်၊ ညးမကလိလောန် ပရေင်ပ္ကီုပရာပ် ကြက်ပါလုပ်ပ္ဍဲလိက်ထံက်ဂလာန်ဂှ် မဒှ်ရ။ ယဝ်ရဇကုဟီုအရေဝ် ဘာသာ မလေဝ်ယှာ ဟွံသေင်မ္ဂး အၚ်္ဂလိက် ဟွံလေပ်မ္ဂး သွက်လိက်ထံက်ဂလာန်ဇကု မၞိဟ်ဇကုပတှ်ေ ညးရီုဗင်ကၠာဲဘာသာ နူဘာသာ မလေဝ်ယှာ <> အၚ်္ဂလိက် ကော်ဏာကရောံဇကုညိ။

ဗီုလဵုသ္ဂောံကဵုသမ္တီတေင် ကေတ်လိက်ထံက်ဂလာန်ဗၠာဲသၟိင်ရောဂှ် ဂကောံပံင်တောဲကု UNHCR မပ္တံ WAO တံ ရီုဗင်ပါ်ပရံကဵု တင်နင်ပရူပဵုတုဲကလိဂွံမာန် မဒှ်ရ။ တၞဟ်နသ္ဂောံကလိဂွံတင်နင်ပဵုတုဲဂၠိုင် ဂွံတုဲဒှ်ဂှ် မုဒးနွံပၟိက်ရော ကၠာဟွံဂွံကၠောန်သ္ပလိက်တေင်ဏီမ္ဂး ဇကုဆက်စၠောံကော်ဏာဖုင်ကဵု WAO နကဵုမဂၞန် 03-3000-8858 ဟွံသေင်မ္ဂး SMS / WhatsApp ဝါတ်သာပ် 018-988-8058 ဂွံမာန်မဒှ်ရ။ လ္တူတင်နင်စပ်ကဵု မၞိဟ်ဒးဒုင်ပ္ဍဵုပ္ဍိုက်ပျဲပျာံ စပ်ကဵုဒးဒုင်ပလီုဘဝ၊ ဒးဒုင်ပ္ဍဵုပ္ဍိုက်သ္ပမာန် မဆေင်စပ်ကဵုကာမလိင်၊ ပရေင်ပ္ကီုပရာပ်အပ္ဍဲအိန်ထံင် တံဂှ် ပ္ဍဲ ဝါပ်သာက် WAO ဝွံ ပဵုတုဲကလိဂွံမာန် မဒှ်ရ။

One Stop Crisis Centre (OSCC)

One Stop Crisis Centre (OSCC) ဏံဝွံ ပ္ဍဲရုင်ဂဥုဲမဟာဇန် ဗွဲမဂၠိုင်ဂှ် မၞုံတန်တဴမံင် ပ္ဍဲဌာနကေင်ကာပၟိက်ဇၞော် မဒှ်ရ။ ညးမဗၠးၜးတိတ်နူဘဲအန္တရာဲ စပ်ကဵုပရေင်ပ္ကီုပရာပ်တံဂှ် ကၠုင်စိုပ်ပ္ဍဲ OSCC တုဲ ပရေင်စၟဳစၟတ်ခန္ဓကာယကီု ပရေင်လွဳလွတ်ယဲကီု ပရေင်စံၜတ် သွက်ပရေင်ယဲကၠောံထၞာန် ဗွဲအရီုကာမလိင်ကီု ကလိဂွံမာန် မဒှ်ရ။ OSCC ဏံဝွံ ဆက်စၠောံကဵုဇကု ဗၠာဲသၟိင်ကီု ဒၞာဲဇူတန်တဴကီု ပရေင်ရေင်တၠုင်သဳကၠဳတက်ကျာဂမၠိုင် ရီုဗင်ကဵုဇကု ဂွံမာန်ကီုမဒှ်ရ။

တင်နင်ပရိုင်ပဵုတုဲကလိဂွံမာန် လ္တူပရေင်ရေင်တၠုင် OSCC ဝွံ ပ္ဍဲ ဝါပ်သာက် WAO ဂၠာဲကလိဂွံမာန်တုဲ ဆ္ဂး တင်နင်တံဂှ် နကဵုဘာသာအၚ်္ဂလိက်ဟေင် မဒှ်ရ။

ကဵုသမ္တီတေင် ပရေင်ဍေက်ပ္တိတ်စပရဲ ကေုာံ ပရေင်ပ္ကီုပရာပ် စပ်ကဵုအရီုကာမလိင်

သၟာကမၠောန် မဆာန်ကၟိန်ကရုဏာမၞိဟ်ကဵုမၞိဟ်တံဝွံ သုင်စောဲ ဇြဟတ်အဝဵုအဏာဍေံတံတုဲ သွက်ဂွံကလိလောန် ပရေင်ဍေက်ပ္တိတ်စပရဲအရီုကာမလိင် ဟွံသေင်မ္ဂး ပရေင်ပ္ကီုပရာပ်အရီုကာမလိင်ဂှ် ကၠောန်သ္ပခလိုင်လုပ် ဟွံဂွံ မဒှ်ရောင်။ ပရေင်ဂီုကၠီုဇကုဂှ် ဒှ်အဓိက ကိစ္စကမၠောန်ပိုဲရောင်။

  • ပရေင်ဍေက်ပ္တိတ်စပရဲ အရီုကာမလိင်ဂှ် မုရော။

အ္ခိင်သၟာကမၠောန် မဆာန်ကၟိန်ကရုဏာမၞိဟ်ကဵုမၞိဟ်မွဲမွဲ သွက်ဂွံလှာဲဂတး အရီုဗင်ကာမလိင်ညးသ္ကံ ဟွံသေင်မ္ဂး ပရေင်ကမၠောန်ဍေက်ပ္တိတ်စပရဲဂမၠိုင်တုဲ ကဵုဇကုသြန်၊ ဒၞာဲဒၟံင်၊ စၞစ၊ ဂၠိက်ယာတ်၊ ဟွံသေင်မ္ဂး နကဵုပရေင်ရီုဗင်ရေင်တၠုင်လဵုမွဲဒှ်ဒှ်တံဂှ် ဒှ်ပြဝဍေက်ပ္တိတ်စပရဲကာမလိင် မဒှ်ရ။

  • ပရေင်ပ္ကီုပရာပ်အရီုကာမလိင်ဂှ် မုရော။

အ္ခိင်သၟာကမၠောန် မဆာန်ကၟိန်ကရုဏာမၞိဟ်ကဵုမၞိဟ်မွဲမွဲ ဘပလ ဟွံသေင်မ္ဂး ပရာန်ဇကု ကဵုဆက်ဆောံအရီုကာမလိင် ဟွံသေင်သာ်ဂှ်မ္ဂး ကလိလောန် ပရေင်ချဳဒရာင် ဒစဵုဒစးကဵု ပၟိက်ဆန္ဒဇကုမ္ဂး ပရေင်ပ္ကီုပရာပ်အရီုကာမလိင် က္တဵုဒှ်မဒှ်ရ။

  • ပရေင်ဒစဵုဒစးကဵု SEA တံဂှ် မူဝါဒအေင်ဒုင် UNHCR ညိဟွံမွဲရောင်။

ယဝ်ရဇကုကဵုဒှ်၊ မၞိဟ်မွဲမွဲ ဇကုတီမံင်ကဵုဒှ် ဒးဆဵုဂဗကလိလောန်လဝ် ပရေင်ဍေက်ပ္တိတ်စပရဲ အရီုကာမလိင်ကီု၊ ပရေင်ပ္ကီုပရာပ်အရီုကာမလိင်ကီု နွံမံင်မ္ဂး သ္ပဂုဏ်တုဲကဵုသမ္တီတေင်ညိ။

  • သွက်သ္ဂောံတေင် SEA ဂှ်ဗီုလဵုရော။

ဂကောံရီုဗင်မၞိဟ်ဗြဴ (WAO) ဂှ် ဒှ်ဂကောံပံင်တောဲကု UNHCR တုဲ ဒုင်တဲလိက်တေင် စပ်ကဵု SEA မဒှ်ရ။ သွက်သ္ဂောံမင်မွဲထိင်ဒဝ် သစ္စဂတိဝတ်ဇကုကီု၊ ပရေင်ဂီုကၠီုဇကု ဂွံချိုတ်ပၠိုတ်ကီု သီုကဵု ကိစ္စစၟဳစၟတ်အလုံအိုတ်သီုဂှ် UNHCR ကြက်ကၠောန်အာကမၠောန်မွဲစွံကဵု WAO ဏောင်မဒှ်ရ။

  • ဗီုလဵုဂွံဆက်စၠောံဗ္စိုပ်ကဵု WAO ရော။ (၂၄ နာဍဳ)

မဂၞန်ဆက်စၠောံ WAO +603 3000 8858

(လိက်ပလံင် SMS / ဝါတ်သာပ် WhatsApp TINA +6018 988 8058