ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်

ဟိုတ်နူအမိင်ထိင်ဒဝ် ပရေင်ချဳဒရာင်အာကၠုင်တုဲ ပရေင်ကဵုကသပ် မဆေင်စပ်ကဵု ပရေင်ထတ်ယိုတ်မဟာဇန် မလလောင်တြးပ္တိတ်လဝ် နကဵုအလဵုအသဳ ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာဂှ် တၞဟ်နဂွံစဵုဒၞာ ပရေင်ထတ်ယိုတ် ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ကီု သီုကဵုပရေင်ထတ်ယိုတ်သၞာဲဒါ UNHCR ကီုတုဲ ပရေင်ရေင်တၠင် UNHCR ဗွဲမဂၠိုင် သီုကဵုပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်တံဂှ် ဒးကၠောန်သ္ပမံင် နကဵုအန်လာင် (ဆက်စၠောံကဵုဖုင် ဟွံသေင်မ္ဂး ကော်ဏာဖုင်နကဵုဗဳဒဳယိုဝ်) မဒှ်ရ။

ပရေင်ကွာ်တရဴ တတ်ကၠောံဂၠးကဝ်ဂှ် ဗွဲမဇၞော်ကဵုဇြဟတ် ဒးဒုင်ဇီုကပိုက်မံင် နကဵုယဲကပ်ခိုဝ်ဝေဒ်-19 တုဲ ပရေင်တိတ်ဍုင်သ္အာင် သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ဒုင်လဝ်တဲတုဲတုဲတံဂှ် ဇီုကပိုက်အာ သီုကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ပ္ဍဲကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာရ။

ဟိုတ်နူပရေင်ပြံင်လှာဲဏံက္တဵုဒှ်တုဲ ၜိုန်ရဒးကၠောန်သ္ပဒၟံင် သၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူ အန်လာင်ကီုလေဝ် ဗၞတ်ဗ္ၜတ်မၞုံပၟိက် အခေါင်အရာဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ကီု လၟေင်ကမၠောန်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ကီု ဆက်ကၠောန်အာမံင်အတိုင်ဂှ်ရ။

  • ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ဂှ် ဒှ်အခေါင်အရာမွဲ ဟွံသေင်ရ။ ကဆံင်ကလိဂွံစၟတ်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ကီု ကဆံင်ကလိဂွံစၟတ် လုပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ နကဵု ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာဂှ် ဇၟာပ်ဇၟာပ်မၞိဟ် ပ္တိုန်ဏာကဵု သွက်ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် အဓိပ္ပဲါဗီုဂှ် ဟွံသေင်ရ။
  • ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ဂှ် ဒှ်အရာပရေင်ဂီုကၠီု သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် မၞုံကဵုအန္တရာဲ ဗွဲကဆံင်သၠုင်သၠုင်မွဲ မဒှ်ရ။ ပရေင်စၟဳစၟတ် စပ်ကဵုပ္တိုန်ဏာ လၟေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် မကလိဂွံမာန်တံဂှ် ဆက်တန်တဴကဵု တင်နွံပၟိက် ပရေင်စဵုဒၞာဂီုကၠီုဂမၠိုင်ဏောင်။
  • ဝင်မပ္တိုန်ထ္ၜးဏာ သ္ဂောံဗ္စာရဏာကဵု ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာဂှ် တန်တဴကဵု အကာဲအရာမက္တဵုဒှ် ပ္ဍဲအနာဂတ် ဂၠိုင်ကဵုဟိုတ်ဖဵု မပ္တံ တင်နွံပၟိက်ပရေင်ဂီုကၠီုပူဂဵု မသ္ကာတ်မြဟ်၊ ပရေင်ဂီုကၠီုပွဳပွူဂမၠိုင်၊ ဗီုပြင်ဒၞာဲကၟိန်ဍုင်မတန်တဴဒၟံင်လၟုဟ်၊ ကေုာံ ဒၞာဲဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် မကလိဂွံမာန်ဂမၠိုင် မဒှ်ရ။

ယဝ်ရစၟဳစၟတ်လဝ် သွက်ဇကုဒးကဵုဖျုန် သွက်ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ကၠာမ္ဂး တၞဟ်နသ္ဂောံကၠောန်ပတုဲ ပရေင်သ္ၚဳဂၠိပ်ဖျေံသ္ကုတ်သွာတ် လၟေင်ကမၠောန် ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်တံဂှ် ယဝ်တင်နင်ပရူပဵုတုဲ ဒးနွံပၟိက်မ္ဂး ဌာနဂၠာဲသွဟ်ပဓာန်ဇမၠိင် (DSU) ဆက်စၠောံဏာကဵုဇကု နကဵုဖုင်မဒှ်ရ။

ပရေင်သၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်

ယဝ်ရဇကု ကလိဂွံအခေါင်အရာ သွက်လၟေင်ကမၠောန် ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်မ္ဂး တၞဟ်နသ္ဂောံကၠောန်သ္ပ အေန်ထာဗျူအန်လာင်ဂှ် ဆက်စၠောံဏာတုဲ လဴပူစကဵုဇကုဏောင်။ နကဵုဗီုပြင်သ္ဇိုင်မူကမၠောန်တုဲ ပရေင်သၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူဂမၠိုင် ကၠောန်သ္ပအာ နကဵုအန်လာင် ဟွံသေင်မ္ဂး နကဵုဖုင်မဒှ်ရ။ နကဵုအကာဲအရာတၟေင်တုဲ ယဝ်ရ SOPs ယဲကပ်ခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉ ကလိဂွံအခေါင်မ္ဂး သွက်သ္ဂောံကၠောန်သ္ပ သၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူ ပ္ဍဲရုင်ဂှ် ကော်ဘိင်နင်ဇကု ကဵုကၠုင်ရုင်ဏောင်။ အဃောတက်ကျာပ္ဍဲဖုင် တၞဟ်နသ္ဂောံကၠောန်သ္ပ သၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူအန်လာင်ဂှ် ယဝ်ရဇကုပၟိက်ဆန္ဒဟွံမွဲမ္ဂး ဇကုဂွံအခေါင်လဴထ္ၜးကဵု ဌာနဂၠာဲသွဟ်ပဓာန်ဇမၠိင် (DSU) တီညိ။ ဣဏံဂှ် ဟွံဇီုကပိုက် သွဟ်ပရေင်ဗ္စာရဏာ UNHCR သွက်လၟေင်ကမၠောန် ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ဇကု မဒှ်ရ။

အဃောသၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူ ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် အန်လာင်မ္ဂး စပ်ကဵုတင်ရန်တၟံကော်ဏာဖုင်ကီု လၟေင်ကမၠောန်သ္ၚဳဂၠိပ် ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် အလုံသီုဖအိုတ်ကီု ဗွဲသရုပ် ကောန်သၞာဲဒါ(ညးဒုင်ကာ) ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ သောင်ကလးကဵုဇကုဏောင်။ ဇကုကလိဂွံ ဒၞာဲဗၠးဗၠးၜးၜး ဒၞာဲဇကုအပိုင် မၞုံကဵုပရေင်ဂီုကၠီုဟာ ဟွံမွဲဟာဂှ် ဇကုထေက်ကဵု ဒးလဴပူစကီုဏောင်။ သွက်ဂွံပ္တိုန်လိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန်ကဵု UNHCR သွက်ဇကုယဝ်နွံပၟိက်မ္ဂး တင်စၞောန်ထ္ၜးတံဂှ် ပါ်ပရံသောင်ကလးကဵုဏောင်။

ပ္ဍဲကဵုသၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူ ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ဇကုဂှ် သ္ပဂုန်တုဲလ္ပရပ်ရမျာင်၊ လ္ပတက်ဗဳဒဳယိုဝ်ညိ။ ပွမကၠောန်ဗီုဏံဂှ် ဒှ်ပရေင်ဖံက်ပ္ကဝ် သစ္စဂတိဝတ်တုဲ ဗွဲမသ္အာင်မြဟ် တေင်တေင်ဂြတ်ဂြတ် နကဵု UNHCR ကြက်သ္ၚဳဂၠိပ် ရပ်စပ်အာဏောင်။

လက်ကရဴနူ သၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူ ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်တုဲ

လက်ကရဴနူ သၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူ ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်တုဲ အကာဲအရာဝင်ဇကုဂှ် ကလေင်သ္ၚဳဂၠိပ် ဗွဲမသ္ပဂရု ချိုတ်ချိုတ်ပၠိုတ်ပၠိုတ်ဏောင်။ တုဲမ္ဂး ပရေင်ပ္တိုန်ဏာဍုင်သ္အာင်တံဂှ် နကဵုပရေင်ဗ္စာရဏာဍုင်သ္အာင်တံ ဒုင်တဲဟာ ဟွံဒုင်တဲဟာဂှ် ကၠောန်သ္ပဖျေံကဵု တင်သ္ဂုတ်သွာတ်ဏောင်။

ယဝ်ရဇကုသ္ပလဝ်သၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူ ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် ပ္ဍဲယူအာန်အုက်ချ်သဳအာတုဲတုဲ မိက်ဂွံသၟာန်ပုစ္ဆာဂမၠိုင် ဟွံသေင်မ္ဂး မိက်ဂွံကလေင်ထပ်ပ္တိုန်တင်နင်ပရူ ဥပမာ ပရေင်ပြံင်လှာဲ ပ္ဍဲကၟိန်သ္ၚိ / အကာဲအရာဟိုတ်ဖဵုဂမၠိုင် နွံမ္ဂး သ္ပဂုဏ်တုဲ ပလံင်လိက်အဳမေလ် နကဵု mlsludsu@unhcr.org ညိ။ ဆ္ဂး ဗီုလဵုဒှ်ဒှ် ဟိုတ်နူကဵုလိက်အဳမေလ်မဂၠိုင်ဂၠေင် ပလံင်ပၠောပ်နင်လဝ်တုဲ လိက်အဳမေလ်မပလံင်နင်လဝ် အလုံဖအိုတ် သ္ဂောံကလေင်ပရိုင် ဇၟာပ်ဇၟာပ်မၞိဟ်ဂှ် UNHCR ဟွံသၟဟ်အစောံ သ္ပဂုဏ်တုဲစၟတ်လဝ်ညိ။ လိက်အဳမေလ်တုပ်တုပ် မဂၠိုင်ကဵုအလန် သ္ပဂုဏ်တုဲ လ္ပပလံင်ပၠောပ်နင် ပ္ဍဲယူအာန်အုက်ချ်သဳအာညိ။ ဗီုဏံဂှ် သ္ပဏာကဵုလၟေင်ကမၠောန် ပဵုတုဲလဇုဲအာဏောင်။

ယဝ်ရပ္တိုန်ဏာလဝ်ဇကု သွက်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်တုဲ သွက်သ္ဂောံလဴပူစကဵုဇကု တင်နင်ပရူပဵုတုဲနွံမ္ဂး ဌာနဂၠာဲသွဟ်ပဓာန်ဇမၠိင် (DSU) ဟွံသေင်မ္ဂး ဍုင်သ္အာင်ဂမၠိုင် ကြက်ကေတ်ဏာ အဆက်ကဵုဇကုဏောင်။

အတိုင်သၞောဝ်ဥပဒေ ကေုာံ မူဝါဒကမၠောန် ဍုင်သ္အာင်ဂမၠိုင်တုဲ ကလိဂွံအခေါင် ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ဟာ ဟွံဂွံဟာဂှ် ဗွဲလက်ကရဴအိုတ် ဍုင်သ္အာင်ဂမၠိုင် ဖျေံကဵုသ္ဂုတ်သွာတ် မဒှ်ရ။

ယဝ်ရဝင်ဇကုပ္တိုန်ဏာလဝ် ဇရေင်ဍုင်အမေရိကာန် (USA) တုဲမ္ဂး လၟေင်ကမၠောန်ဝင်ဇကု စိုပ်မံင်ကဆံင်လဵုရောဂှ် သၟာန်သၟုက်ရံင် ပ္ဍဲဌာနရီုဗင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် (RSC) သၟဝ်ဏံညိ

အဳမေလ် KL.Inquiries@rescue.org

မဂၞန်ဖုင် +603 2141 5846

ပလံင်လိက်ဝှက် Fax: +603 2144 8716

ပ္ဍဲမုက်ဝါပ်သာက် CASI ကလိဂွံမာန်ရ။

ယဝ်ရဝင်ဇကုပ္တိုန်ဏာလဝ် ဇရေင်ဍုင်ခနေတာ Canada တုဲတုဲမ္ဂး သုင်စောဲ Immigration, Refugees and Citizenship Canada’s web form တုဲ ကဆံင်လၟေင်ကမၠောန်ဝင်ဇကု စိုပ်မံင်ကဆံင်လဵုရောဂှ် သၟာန်သၟုက်ရံင် ဂွံမာန်ရ။

ကၠာစၟတ်တ္ၚဲတိတ်တရဴ ကေုာံ ကၠာပရေင်ပလေဝ်ပလောတ်စၟတ်တ္ၚဲ သ္ဂောံတိတ်ဍုင်သ္အာင်မွဲမွဲ

ဟိုတ်နူယဲကပ်ဂၠးကဝ်တုဲ ကၟိန်ဍုင်ဂမၠိုင် ဆက်ဖျေံအာ စေဝ်ပၞောန်ကွာ်တရဴ မၞုံဗၞတ်ဗ္ၜတ်တေင်ဂြတ် သွက်ပရေင်ပိုင်ခြာ လုပ်တိတ် ကောန်ဍုင်သ္အာင် မဒှ်ရ။ သွက်ဂွံမင်မွဲကောပ်ကာဲ အန္တရာဲစပ်ကဵုယဲခိုဝ်ဝေဒ်-19 ပြးဇးဒၟံင်တုဲ ပရေင်လုပ်တိတ်ကၟိန်ဍုင်တံဂှ် သီုကဵုပရေင်စၟဳစၟတ် စံၜတ်ယဲတၟေင် နကဵုကၟိန်ဍုင်ဂမၠိုင် ဖျေံလဝ်ဗၞတ်ဗ္ၜတ်ပိုင်ခြာရ။ အဃောလၟိဟ်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်အောန်အောန် ဒုင်လဝ်တဲတုဲ သွက်ဂွံတိတ်ဍုင်သ္အာင် ၜိုန်ကလိဂွံလဝ် အခေါင်ကီုလေဝ် ပရေင်တိတ်ဍုင်မ္ၚး အလုံမွဲဂၠးကဝ်ဂှ် ပြဟ်ပြဟ်ဏံ ပရေင်လဇုဲလဇဂမၠိုင် က္တဵုဒှ်မံင်ရ။ ပွမဒုင်တဲကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင်ဂှ် ဍုင်သ္အာင်ဂမၠိုင် ဆက်ကၠောန်အာကမၠောန် ကေတ်မံင်တာလျိုင် အတိုင်ဂှ်ဒှ်တုဲ အ္ခိင်ယဲကပ်ဂၠးကဝ် အောန်စှ်ေအာဏောင်မ္ဂး ပရေင်ကွာ်တရဴဂၠးကဝ်တံဂှ် ကလေင်စတၟိဏောင် စၟဳလဝ်ရ။

ပရေင်ပလေဝ်ပလောတ်ပၟိက်ဇၞော် ကၠာဟွံဂွံစဳဇန်ပြုပြေင်တိတ်ဍုင်သ္အာင်ကီု သီုပရေင်စၟဳစၟတ် စံၜတ်ယဲကီု ပရေင်သောင်ကလး ဆေင်စပ်ကဵုယေန်သၞာင်ကီု သီုကဵုပရေင်ပလေဝ်ပလောတ်ကွာ်တရဴ သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ဒုင်လဝ် သွက်ဂွံတိတ်ဍုင်သ္အာင်တံဂှ် ဂကောံရေင်တၠုင်ဖဵုပလံင်ဗ္စိုပ်ဂၠးကဝ် (IOM) ကောပ်ကာဲအာ မဒှ်ရ။ ယဝ်ရဍုင်သ္အာင်ဒုင်လဝ်တဲဇကုတုဲတုဲမ္ဂး အ္ခိင်ရတင်စၞောန်ထ္ၜး ပရေင်ကွာ်တရဴတိတ်ဍုင်သ္အာင် တုဲဒှ်ဗက်ဂှ် ဂကောံရေင်တၠုင်ဖဵုပလံင်ဗ္စိုပ်ဂၠးကဝ် (IOM) ကြက်ဆက်စၠောံဏာကဵုဇကုဏောင်။ သွက်သ္ဂောံဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ဂှ် ယဝ်ရဍုင်သ္အာင် ဒုင်လဝ်တဲဇကုတုဲတုဲကီု ကိစ္စစဳဇန်ပြုပြေင်တိတ်ဍုင်သ္အာင်ဇကုကီု ပရေင်ကွာ်တရဴတိတ်ဍုင်သ္အာင်ဇကုကီု ယဝ်ဇကုတင်သၟာန်နွံမ္ဂး ဇကုဆက်စၠောံဏာ ပ္ဍဲဂကောံရေင်တၠုင်ဖဵုပလံင်ဗ္စိုပ်ဂၠးကဝ် (IOM) ကွာလာလာမ်ဗူ နကဵုအဳမေလ် iomkulinq@iom.int ဟွံသေင်မ္ဂး မဂၞန်ဆက်စၠောံ +603 923 5540 ဂွံမာန်ရ။

တင်သၟာန်ဂမၠိုင်နွံမံင်ဟာ။

သွက်တင်နင်ပရူ ပဵုတုဲကလိဂွံမာန် စပ်ကဵုပုစ္ဆာ ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် မသၟာန်မံင် မွဲနှေံမွဲနှေံ (FAQ) သ္ပဂုဏ်တုဲ လုပ်ဗှ်ရံင်ညိ။