پشتیبانی

ما چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟

خدمات آموزشی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد

خدمات آموزشی

پیدا کردن یک مرکز آموزشی

خدمات درمانی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد

خدمات درمانی

دریافت اطلاعات مربوط به سلامت

ثبت نام در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد

ثبت نام در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد

چگونه درکمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ثبت نام کنم؟

ثبت نام فرزند در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

ثبت نام فرزند شما

چگونه نوزاد تازه متولد شده خود را ثبت نام کنم؟

اسکان مجدد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

راه حل هایی برای پناهندگان

آیا من می توانم به وطن خود بازگردم یا به هرجای دیگری بروم؟

اطلاعات مربوط به سازمان ها

منابع اطلاعات برای سازمان ها

اطلاعات مربوط به سازمان ها

اطلاعات مربوط به سازمان ها

کووید-۱۹

واکسیناسیون کوید-۱۹ و روش های عملیاتی استاندارد

اطلاعات مربوط به سازمان ها

محافظت از کودکان

کودک در معرض خطر نیازمند به کمک و حمایت

اطلاعات مربوط به سازمان ها

خشونت مبتنی بر جنسیت

حمایت از بازماندگان خشونت مبتنی بر جنسیت

اطلاعات مربوط به سازمان ها

تعیین وضعیت پناهندگی

فرایند مربوطه برای فرد متقاضی محافظت بین المللی

اطلاعات مربوط به سازمان ها

مصاحبه های از راه دور

اطلاعات مربوط به مصاحبه های از راه دور کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد

اطلاعات مربوط به سازمان ها

سلامت روان و حمایت روانی اجتماعی

خدمات حمایتی از طریق سازمانهای همکار با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد

اطلاعات مربوط به سازمان ها

تقلب و فساد

اطلاعات در مورد تقلب و فساد و کلاه برداری