پشتیبانی

ما چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟

خدمات آموزشی تحصیلی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد

تحصیلات

اطلاعات مربوط به تحصیلات

خدمات درمانی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد

خدمات درمانی

دریافت اطلاعات مربوط به سلامت

ثبت نام در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد(UNHCR)

ثبت نام در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد(UNHCR)

چگونه درکمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ثبت نام کنم؟

اسکان مجدد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

اسکان مجدد

رفتن به کشور دیگر

اطلاعات مربوط به سازمان ها

منابع اطلاعات برای سازمان ها

اطلاعات مربوط به سازمان ها

اطلاعات مربوط به سازمان ها

کووید-۱۹

واکسیناسیون کوید-۱۹ و روش های عملیاتی استاندارد

اطلاعات مربوط به سازمان ها

محافظت از کودکان

کودک در معرض خطر نیازمند به کمک و حمایت

اطلاعات مربوط به سازمان ها

خشونت جنسیتی

حمایت از بازماندگان خشونت مبتنی بر جنسیت

اطلاعات مربوط به سازمان ها

تعیین وضعیت پناهندگی

فرایند مربوطه برای فرد متقاضی محافظت بین المللی

اطلاعات مربوط به سازمان ها

مصاحبه های از راه دور

اطلاعات مربوط به مصاحبه های از راه دور کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد

اطلاعات مربوط به سازمان ها

سلامت روان و حمایت روانی اجتماعی

خدمات حمایتی از طریق سازمانهای همکار با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد

اطلاعات مربوط به سازمان ها

تقلب و فساد

اطلاعات در مورد تقلب و فساد و کلاه برداری

اسکان مجدد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

بازگشت داوطلبانه

بازگشت به خانه

اسکان مجدد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

بی تابعیتی

اطلاعاتی در مورد بی تابعیتی

اسکان مجدد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

شماره مدارک UNHCR

اطلاعات در مورد شماره مدارک UNHCR

اسکان مجدد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

مجموعه مطالب و فرم ها

دانلود مطالب و به اشتراک گذاری