مصاحبه های از راه دور

کمیساریای عالی پناهندگان مالزی معمولاً با پناهندگان و پناهجویان در قسمت پذیرش سازمان مصاحبه حضوری را انجام می دهد. با این حال، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل با توجه به نگرانی های مربوط به بهداشت و سلامت و/یا مسائل امنیتی، گاهی و در وارد اسنثنا ممکن است مصاحبه را به صورت از راه دور انجام دهد.