تعیین وضعیت پناهندگی

تعیین وضعیت پناهنده (RSD) فرایندی است که طی آن دولت ها یا کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تعیین می کنند که آیا شخص که متقاضی حمایت بین المللی است تحت قوانین بین المللی، منطقه ای یا ملی پناهنده محسوب می شود یا خیر. اگرچه دولت ها مسئولیت اصلی تعیین وضعیت پناهندگی را بر عهده دارند، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ممکن است مصاحبه تعیین وضعیت پناهندگی را تحت اختیار و دستور خود در کشورها و سرزمین هایی انجام دهد که تحت کنوانسیون پناهندگان 1951 نیستند، یا هنوز چارچوب قانونی و نهادی را برای حمایت از روند مصاحبه تعیین وضعیت پناهندگی ایجاد نکرده اند.

از آنجا که مالزی کنوانسیون پناهندگان ١٩۵١را امضا نکرده و دارای سیستم پناهندگی ملی نیست، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با اختیار خود مصاحبه تعیین وضعیت پناهنده را در مالزی انجام می دهد. واحد تعیین وضعیت پناهنده (RSD) بخش مسئول انجام این وظیفه است.

آیا سؤالی دارید؟

لطفاً برای اطلاعات بیشتر به سؤالات متداول تعیین وضعیت پناهندگی (FAQ) مراجعه کنید.