ပရေင်သ္ပစၟတ်သမ္တီ ကဆံင်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်

ပရေင်သ္ပစၟတ်သမ္တီ ကဆံင်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် (RSD) ဝွံ ဒှ်လၟေင်ကမၠောန် နကဵုအလဵုအသဳ ဟွံသေင်မ္ဂး နကဵုယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဖျေံကဵုသ္ဂုတ်သွာတ် မၞိဟ်မွဲမွဲညးမအာတ်မိက် ပရေင်ဂီုကၠီုဂၠးကဝ် မဗ္စာရဏာကဵု နဒဒှ်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် သၟဝ်ဥပဒေကၟိန်ဍုင်၊ ဒေသ ကေုာံ ဂၠးကဝ်ရ။ ၜိုန်ရကၟိန်ဍုင်ဂမၠိုင် တာလျိုင်အဓိက သွက်သ္ဂောံဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ကဆံင်စၟတ်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် နွံမံင်ကီုလေဝ် UNHCR ဝွံ နကဵုသၟဝ်အဝဵုအခေါင်ကၠောန် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ အပိုင် ပ္ဍဲကၟိန်ဍုင်ဂမၠိုင်ကီု ဒေသဂမၠိုင်ကီု ဒၞာဲဟွံလုပ်လဝ် ပ္ဍဲဂကောံတင်တုပ်စိုတ်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် 1951 Refugee Convention တံကီု တၞဟ်နသ္ဂောံရီုဗင်အာ လၟေင်ကမၠောန် RSD မွဲမွဲဂှ် ဟွံဂွံစက်ပ္တန်လဝ် ကမၠောန်မလုပ်ဥပဒေဏီရ။

ဟိုတ်နူကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာ ဟွံလုပ်လဝ်ပ္ဍဲ ဂကောံတင်တုပ်စိုတ်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် 1951 Refugee Convention ကီု ဒၞာဲစ္ၜုဲစ္ၜော်အခေါင်ဂီုကၠီု ပ္ဍဲကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာ ဟွံမွဲကီုတုဲ UNHCR ဝွံ နကဵုအဝဵုအခေါင်ကၠောန် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ အပိုင် ဆက်ကၠောန်အာကမၠောန် RSD ရ။ ဌာန RSD ဝွံ ဒှ်ဌာနမကေတ်တာလျိုင် သွက်ဂွံကၠောန်ကမၠောန် နကဵုကမၠောန်ဗီုဏံရ။

တင်သၟာန်ဂမၠိုင် နွံမံင်ဏီဟာ။

သွက်တင်နင်ပဵုတုဲကလိဂွံမာန်။ နကဵုပုစ္ဆာမသၟာန်မံင် မွဲနှေံမွဲနှေံဂမၠိုင် (FAQ) ဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲ ချပ်ဂၞန်သဳကၠဳကဵု ပရေင်သ္ပစၟတ်သမ္တီကဆံင်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် Refugee Status Determination ညိ။