ပရေင်ပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ပ္ဍဲယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ

တင်နင်ပရူပရာ သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင် ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင်။ ပွမအာတ်မိက်ပရေင်ဂီုကၠီု ကေုာံ ပွမပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ နဒဒှ်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ပ္ဍဲကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာ။

လၟေင်ကမၠောန်ပရေင်ဂီုကၠီု ပ္ဍဲကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာ

ယဝ်ရဇကုဒးဂြိပ်ဒဴတိတ် နူကၟိန်ဍုင်ဇကုဇကု ဟိုတ်နူ ဇကုနွံမံင်ပ္ဍဲအန္တရာဲ စပ်ကဵုဒဒိုက်ဒးဒုင်ပ္ဍဵုပ္ဍိုက် သကဵုဘဲအန္တရာဲ ဗွဲမသ္ကာက်မြဟ် စပ်ကဵုဟိုတ်ဖဵု ပရေင်ဂကူ၊ ပရေင်သာသနာ၊ နဒဒှ်ကောန်ဍုင်၊ လညာတ်ပရေင်ဍုင်ကွာန်၊ ဟွံသေင်မ္ဂး နဒဒှ်ကောန်ဂကောံ ပ္ဍဲဂကောံပရေင်မၞိဟ်မွဲမွဲမ္ဂး ဟွံသေင်မ္ဂး ယဝ်ရဇကုဒးဂြိပ်ဒဴတိတ်ကၠုင် နူဒဒိုက်ဘဲပၞာန်၊ နူပရေင်ပ္ဍဵုပ္ဍိုက်ပျဲပျာံ၊ ဟွံသေင်မ္ဂး နူဒဒိုက်ဒးဒုင်ဆက်ဆောံ ဟွံမွဲၚုဟ်မးမၞိဟ်တုဲ ပရေင်ဆက်ဆောံဆေင်စပ်ကဵု ဗီုတံဏံနွံမ္ဂး သွက်ပရေင်အာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂှ် ကၠုင်အာတ်မိက် ဂွံမာန်ရ။

လၟေင်ကမၠောန်ပရေင်ဂီုကၠီု လဂံါပထမဂှ် ဒှ်ပွမပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာရ။ ပွမပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာဂှ် ဒှ်ပွမကေတ်စၟတ်သမ္တီ၊ ပွမစၟဳစၟတ်၊ ပွမကလေင်ထပ်ပ္တိုန်တင်နင် နူကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ပ္ဍဲ UNHCR ရ။

ရန်တၟံ သွက်ဂွံအာတ်မိက် ပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာဂှ် နူကဵု UNHCR ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာဏံ ဇကုဒးအာတ်မိက် စၟတ်တ္ၚဲချိင်ရ။ ဇၟာပ်ဇၟာပ်ပူဂဵု အာတ်မိက်စၟတ်တ္ၚဲချိင်မွဲမွဲမ္ဂး ပွမဗပေင်ဝှမ်ဆက်စၠောံ လ္တူအန်လာင် ပ္ဍဲဝါပ်သာက်ဏံ ကလိဂွံမာန်ရ။

အ္ခိင်ရဇကုပ္တိုန်လဝ် တင်အာတ်မိက်ဇကုတုဲမ္ဂး ဆေင်စပ်ကဵု စၟတ်တ္ၚဲချိင်မွဲမွဲဂှ် ဗွဲလၟေင်မေတ္တာ မင်ကဵုယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဆက်စၠောံကဵုဇကုညိ။ တင်အာတ်မိက်ပလံင်ပ္တိုန်လဝ် အလုံသီုဖအိုတ်ဂှ် ဆက်ကၠောန်အာ ကမၠောန်ဏောင်။ ဆ္ဂးဟိုတ်နူတင်အာတ်မိက် လၟိဟ်ပ္တိုန်လဝ် ဂၠိုင်လောန်ဒှ်တုဲ ဂွံကလေင်ကဵုပရိုင်လွာဲဂှ်ဂှ် UNHCR ဟွံသၟဟ်အစောံရ။ ယဝ်ရဇကုပလံင်ပ္တိုန်လဝ် တင်အာတ်မိက်စၟတ်တ္ၚဲချိင်မွဲမွဲတုဲမ္ဂး တင်အာတ်မိက်တၞဟ်တၞဟ်တံမွဲပၠန် သ္ပဂုဏ်တုဲလ္ပထပ်ပ္တိုန်ညိ။

စၟတ်တ္ၚဲချိင်ဇကု ပ္ဍဲယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာ

အ္ခိင်ရ ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာ ဆက်စၠောံကော်နင်ဖုင်ကဵုဇကု စပ်ကဵုကိစ္စစၟတ်တ္ၚဲချိင်မွဲမွဲတုဲမ္ဂး သွက်သ္ဂောံဆဵုဂဗတက်ကျာဂှ် ပလေဝ်လောတ်စမာန်ရ။

ဇၟာပ်ဇၟာပ်ပူဂဵု ညးမအာတ်မိက် ပရေင်ဂီုကၠီုဝွံ (သီုမပါလုပ် လၟိဟ်မၞိဟ်ကၟိန်သ္ၚိဂမၠိုင်တုဲ သီုကဵုမၞိဟ်ဗ္ဒဗ္ဒာဲဇကု တၞဟ်တၞဟ်တံမွဲမွဲ) သွက်စၟတ်တ္ၚဲချိင်ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာဂှ် ကၠုင်စိုပ်မာန်ဖအိုတ်ရ။

အ္ခိင်ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာမ္ဂး တင်နင်ဍာံပြ၊ တင်နင်ဓဝ်ဍာံ၊ တင်နင်ဍိုက်ဍိုင်ပေင်ပေင် ဇကုဒးရေင်တၠုင်ကဵုဏောင်ဂှ် ကိစ္စဇၞော်လောန်ရ။ ဟွံသေင်သာ်ဂှ်မ္ဂး တင်နင်ဟွံဍာံပြ၊ တင်နင်ဟွံဍိုက်ပေင်တံဂှ် သ္ပဏာကဵုဝင်ဇကုလီုလာ် ဟွံအံင်ဒှ်မာန်ရ။

တင်နင်သောဲသောဲဗြောဲဗြောဲ စပ်ကဵုလၟိဟ်မၞိဟ်ကၟိန်သ္ၚိဇကု ညးမၞုံမံင်ကရောံဇကု ပ္ဍဲကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာဟာ ဟွံသေင်မ္ဂး ဒၞာဲတၞဟ်တၞဟ်အလုံဂၠးကဝ်ဟာ ဇကုဒးထမံက်ထ္ၜးကဵု ဗွဲမချိုတ်ပၠိုတ်ရ။ လၟိဟ်မၞိဟ်ကၟိန်သ္ၚိအလုံသီုဖအိုတ် မပ္တံ ကောန်ဇာတ်လွဳဗ္စလဝ် ဗွဲမလုပ်သၞောဝ်ကီု၊ ဟွံသေင်မ္ဂး ကောန်ဇာတ်လွဳဗ္စလဝ် နကဵုအခိုက်ကၞာ ပြဝေဏဳကီု၊ ပါလုပ်အလုံသီုဖအိုတ်ရ။ လၟိဟ်မၞိဟ်ကၟိန်သ္ၚိဂမၠိုင် မပ္တံ မိမအရင်၊ မိမလွဳဗ္စ၊ ကောဒေံၝဲဒေံအရင်၊ ကောဒေံၝဲဒေံသွီ၊ ကောဒေံၝဲဒေံလွဳဗ္စ၊ ကောဒေံၝဲဒေံမိမဟွံတုပ်၊ ကောန်ဇာတ်အရင်၊ ကောန်ဇာတ်လွဳဗ္စ၊ ကောန်ဇာတ်သွီ၊ ကေုာံ ကောန်ဇာတ်နူအိန်ထံင်ကိုပ်ကၠာ ဟွံသေင်မ္ဂး ကောန်ဇာတ်ပွမမံင်လဝ်မွဲစွံ ပါလုပ်အလုံသီုဖအိုတ်ရ။

ဇၟာပ်ဇၟာပ်မၞိဟ် လုပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာတုဲမ္ဂး ကလိဂွံ မဂၞန်ဝှဴယူအာန်အုက်ချ်သဳအာရ။ ပရေင်ဆက်စၠောံကဵုရုင် သွက်အနာဂတ်တေံ အလုံသီုဖအိုတ်ဂှ် ဒးဟီုထမံက်ထ္ၜး နကဵုမဂၞန်ဝှဴယူအာန်အုက်ချ်သဳအာရ။

အ္ခိင်ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ပ္ဍဲ UNHCR တုဲမ္ဂး ယူအာန်အိက်ချ်သဳအာ ပ္တိတ်ကဵုဇကု ကာဒ် UNHCR မွဲမွဲ ဟွံသေင်မ္ဂး လိက်တၞးထံက်ဂလာန်မွဲမွဲ နကဵုစၟတ်တ္ၚဲအယုက် မလုပ်သၞောဝ် စုတ်ကဵုလဝ်ရ။ ကာဒ် UNHCR ဇကုကီု၊ ဟွံသေင်မ္ဂး လိက်တၞးထံက်ဂလာန် UNHCR ဇကုကီု၊ အယုက်အိုတ်မ္ဂး သွက်သ္ဂောံကလေင်ဆက်အယုက်ဍေံဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲကၠုင်ရုင်ညိ။

ကာဒ် UNHCR မွဲမွဲဂှ် မုရော။ မုကဆံင် ဍေံရေင်တၠုင်ကဵုဂွံမာန်ရော။

အတိုင်နွံပၟိက် ပရေင်ဂီုကၠီုဂၠးကဝ်တုဲ ဇၟာပ်ဇၟာပ်မၞိဟ် ညးမလုပ်လဝ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ပ္ဍဲလၟေင်ကမၠောန် UNHCR တုဲ ကဵုလဝ်ကာဒ် UNHCR မွဲမွဲကီု ဟွံသေင်မ္ဂး တၞးလိက်ထံက်ဂလာန်မွဲမွဲ ထ္မံက်ထ္ၜးလဝ် ညးမရပ်လဝ်ကာဒ်ကီု ဟွံသေင်မ္ဂး ညးမရပ်လဝ် တၞးလိက်ထံက်ဂလာန်ကီု နွံမံင်သၟဝ်ပရေင်ဂီုကၠီု UNHCR ရ။

ကာဒ်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာကီု၊ တၞးလိက်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာကီု၊ သွက်သ္ဂောံဖအောန်ဖျေံ အန္တရာဲဒးဒုင်ရပ် စပ်ကဵုပရေင်ဂီုကၠီုတုဲ နူ UNHCR ကီု၊ နူဂကောံပံင်တောဲကမၠောန်ကု UNHCR ကီု၊ ဟွံသေင်မ္ဂး နူကဏ္ဍတၞဟ်တၞဟ်ဂမၠိုင်ကီု သွက်သ္ဂောံလုပ်စိုပ် မၞုံကဵုဗၞတ်ဗ္ၜတ် ပိုင်ခြာ ကိစ္စလွဳလွတ် ပရေင်ထတ်ယုက်၊ ကိစ္စပရေင်ပညာ၊ ကိစ္စရေင်တၠုင် အရီုဗင်ပၟိက်ဇၞော်တၞဟ်တၞဟ်ဂမၠိုင် ရေင်တၠုင်ကဵုရ။

ကာဒ် UNHCR ဂှ် ဒှ်တင်ထမံက်ထ္ၜး စၟတ်သမ္တီလဝ်ဇကုဇကု နွံမံင်သၟဝ်ပရေင်ဂီုကၠီု UNHCR ရ။ ကာဒ်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာဂှ် ၚုဟ်မးကဆံင်လုပ်သၞောဝ်ဥပဒေ ပ္ဍဲကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာ ဟွံသေင်ဒှ်တုဲ ကာဒ်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာဂှ် လိက်အုပ်ဖါတ်သပတ်မွဲ ဟွံသေင်ရ။

မုအရာ အဲဒးနွံပၟိက် ဒးကေတ်နင်ရော။

တၞးလိက်စၟတ်သမ္တီ မဆက်စပ်ကဵုကိစ္စဝင်ဇကု အလုံသီုဖအိုတ်ဂှ် မပ္တံ လိက်အုပ်ဖါတ်သပတ်ကီု၊ တၞးလိက်ထ္မံက်ထ္ၜးသက်သဳဂမၠိုင်ကီု၊ လိက်ကသုက်မ္ၚဵုထပ်တဲကီု၊ လိက်ကသုက်က္တဵုဒှ်မၞိဟ်ကီု၊ စရင်ကၟိန်သ္ၚိကီု၊ ကာဒ်စၟတ်ကောန်ဍုင်ကီု၊ တၞးလိက်စၟတ်ရေင်တၠုင် ပၞာန်ကၟိန်ဍုင်ကီု၊ လိက်စၟတ်သမ္တီဂဥုဲဂမၠိုင်ကီု၊ လိက်သက်သဳသာဓက ပၠောပ်လဝ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ မွဲအ္ခိင်တေံ ပ္ဍဲရုင် UNHCR တၞဟ်တၞဟ်တံကီု၊ ပ္ဍဲရုင် UNRWA တၞဟ်တၞဟ်တံကီု၊ ဟွံသေင်မ္ဂး ပ္ဍဲအလဵုအသဳဍုင်သ္အာင်မွဲမွဲကီု၊ သ္ပဂုဏ်တုဲကေတ်နင်ညိ။

တၞးလိက် UNHCR ပ္တိတ်ကဵုလဝ်ဂမၠိုင်ဂှ် မပ္တံ ကာဒ်ထ္မံက်ထ္ၜးစၟဳစၟတ် ဇကုဇကုကီု၊ တၞးလိက်အဃော စင်ခြာဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်ကီု၊ ကာဒ်စၟတ်တ္ၚဲချိင်ကီု၊ တၞးလိက်ကဵုလဝ်သွက်စၟတ်တ္ၚဲချိင်ကီု သ္ပဂုဏ်တုဲကေတ်နင်ညိ။ တၞးလိက်ထံက်ဂလာန်ဂွံဒုင်ကေတ်လဝ်တဲ သ္အာင်နူရုင် UNHCR ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာတံဂှ် ပ္တိုန်ထ္ၜးဂွံမာန်ကီုရ။

သွက်ကိစ္စဂကူဝင်လ္ၚဵုလ္ၚဵုတံဂှ် တင်နွံပၟိက်ပရေင်ဂီုကၠီု ဗွဲမချိုတ်ပၠိုတ် ဟွံသေင်မ္ဂး ကိစ္စဆေင်စပ်ကဵုပရေင်ဂီုကၠီု ဗွဲမချိုတ်ပၠိုတ် ဒးနွံပၟိက်တုဲ နကဵုဋ္ဌာနမဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် စၟတ်ကဆံင်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် (RSD) ကၠောန်သ္ပသၟာန်သွဟ် အေန်ထာဗျူရ။ ယဝ်ရဇကုဒးသ္ပသၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူပေင်ပေင် နကဵုဌာန RSD မ္ဂး ဗွဲမချိုတ်ပၠိုတ် UNHCR ကြက်ကဵုဟီုလဴပူစကဵုဇကုဏောင်။

မၞိဟ်ကၟိန်သ္ၚိ ကုညးမစိုပ်အဝဲဇၞော်ဇၞော်တံ ဒးကၠောန်သ္ပသၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူ ဗွဲပူဂဵု မွဲတုဲမွဲတၞဟ်ခြာရ။ တၞးလိက်ထံက်ဂလာန်လဵုမွဲဒှ်ဒှ်၊ သက်သဳသာဓကကလိဂွံမာန်လဵုမွဲဒှ်ဒှ်၊ အရာမဆေင်စပ်ကဵုဝင်ဇကုဂှ် ပ္တိုန်ထ္ၜးကဵုညိ။ တုဲသီုကဵု မၞိဟ်ကၟိန်သ္ၚိဇကု ညးလဵုမွဲဒှ်ဒှ် ညးမဗက်ကၠုင်ဇကုဂှ် သကဵုချိုတ်ပၠိုတ် သ္ပဂုဏ်တုဲဟီုလဴကဵု UNHCR ညိ။

သွက်သ္ဂောံကၠောန်သ္ပသၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူဂှ် နကဵုဘာသာအရေဝ်ဇကု ဟီုဆက်ဆောံမာန်ဂှ် ဇကုကလိဂွံအခေါင်ရ။ ယဝ်ရဇကုဟွံကၠိုဟ်အရေဝ် ညးကၠာဲဘာသာမ္ဂး ဇကုဒးလဴကဵု ညးတာလျိုင် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ညးမကၠောန်သ္ပဒၟံင် သၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူဇကုဂှ်ဏောင်။

နကဵုညးစၞးလုပ်သၞောဝ် မၞုံကဵုဍာ်ဒ္ဂေဝ် ပ္ဍဲလၟေင်ကမၠောန် UNHCR ကၠောန်သ္ပမံင်ဂမၠိုင်တံဂှ် ကၠုင်ကဵုအရီုဗင်ကဵုဇကု ဂွံမာန်ရ။ သွက်ကိစ္စလၟေင်ကမၠောန်ဏံ သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင်ဂှ် ဂကောံအသာဲလာမ် အက်သာတ် (Asylum Access) ဂှ် ဒှ် ဂကောံမရေင်တၠုင်ကဵုအရီုဗင် မလုပ်သၞောဝ်ဥပဒေ နကဵုစေတနာမးမး မဒှ်ရောင်။ သွက်ဂွံအာတ်မိက် အရီုဗင်ဂှ် အဳမေဝ် malaysia@asylumaccess.org နကဵုဘာသာလိက်ပတ်ဇကုအပိုင် သောင်ထ္ၜးကဵုဟိုတ်ဖဵုဇကု ကလေင်စဴဍုင်ကွာန်ဇကုဇကုဟွံဂွံ မွဲဟာန်ကေုာံ မုဟိုတ်ဇကုဒးနွံပၟိက်အရီုဗင် မလုပ်သၞောဝ်ဥပဒေရော။

သွက်ဂွံဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် စၟတ်ကဆံင်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂှ် ကြက်ဒးကေတ်အ္ခိင်လံ ဂမၠိုင်လဵုရော။

ဣဏံဂှ် တန်တဴမံင်ကဵုဝင်ဇကုဂှ်ဒှ်တုဲ အတိုင်လၟေင်ဝင်မွဲကဵုမွဲ ဗွဲတၞဟ်ခြာ ဒးစင်ခြာဗ္စာရဏာရ။ ဆ္ဂးဗီုလဵုဒှ်ဒှ် ဟိုတ်နူလိက်အာတ်မိက် (application) ပ္တိုန်လဝ် ဂၠိုင်လောန်တုဲ လၟေင်ကမၠောန်ရုင် သွက်ဂွံဖျေံကဵု အစဳဇန်စၟတ်တ္ၚဲချိင်မွဲမွဲကီု၊ ဟွံသေင်မ္ဂး သွက်သ္ဂောံကလိဂွံသွဟ်ဇကုကီု၊ ဒးကေတ်အ္ခိင် ပိပန်ဂိတု ဒှ်မာန်ရ။ ပွမကၠိုဟ်ကဵုမာန် ကေုာံ အေင်ဒုင်ကဵုဂှ် ပိုဲတင်ဏာဂုဏ် ဗွဲမလောန်ရ။

နကဵုဥပမာကပ်ကၠာ ယဝ်ရသ္ဂုတ်သွာတ်စှ်ေတုဲ အဲဟွံဒှ် ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်တှ်ေရော။

လက်ကရဴနူ သ္ပသၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူ RSD မွဲမွဲတုဲ ယဝ်ရ ယူအာန်အိက်ချ်သဳအာ ကဵုသမ္တီလဴထ္ၜးကဵုဇကု သွဟ်ဟွံအံင်မ္ဂး သွက်သ္ဂောံချူပ္တိုန်လိက်ဒစဵုဒစး ကလေင်အာတ်မိက်ဂှ် အ္ခိင်ပွိုင် ၃၀ တ္ၚဲ ဇကုကလိဂွံအခေါင်ရ။ အ္ခိင်ရဇကုပ္တိုန်လိက်ဒစဵုဒစး ကလေင်အာတ်မိက်မ္ဂး တင်အာတ်မိက်ဇကုဂှ် ညးတာလျိုင် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ညးမသ္ပလဝ်သၟာန်သွဟ် အေန်ထာဗျူဇကုကၠာဂှ် ဟွံသေင်ဒှ်တုဲ နကဵုညးတာလျိုင် UNHCR တၞဟ်ခြာမွဲမွဲ သ္ၚဳဂၠိပ်စၟဳစၟတ်ကဵုရ။

ယဝ်ရဥပမာကိုပ်ကၠာ တင်သ္ဂုတ်သွာတ် ကဆံင်ပထမ သ္ပစၟတ်သမ္တီမ္ဂး ဇကုကလိဂွံအခေါင် ဒှ်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ရ။ ယဝ်ရဥပမာကိုပ်ကၠာ တင်သ္ဂုတ်သွာတ်ကဆံင်ပထမ ဒးဒုင်တးပဲါ ဟွံဒှ်ဒ္တန်မ္ဂး ဝင်ဇကုကၟာတ်ဏောင်။

ပုစ္ဆာမသၟာန်မံင် မွဲနှေံမွဲနှေံဂမၠိုင်

ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂှ် မုရော။

ပ္ဍဲသၞေဟ်က္ၜင်ကျာမွဲမွဲကဵုဒှ်၊ လက်ကရဴနူလုပ်စိုပ် ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာ တုဲတုဲကဵုဒှ်၊ ကုပူဂဵုညးမဟီုပ္တိတ်ထ္ၜးလဝ် ပရေင်ဖေက်ဂၟံက် စပ်ကဵုသ္ဂောံကလေင်စဴဍုင်ကွာန် ဌာန်ဇာတိတုပ်ကသုက်တံဂှ် ဒှ်ကုပူဂဵုညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုရ။ ကုပူဂဵုညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင်ဂှ် သွက်သ္ဂောံပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ဗွဲမလုပ်သၞောဝ် ပ္ဍဲ ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာဂှ် ဒးဗပေင်လိက်အာတ်မိက်ဂီုကၠီု (application) မွဲမွဲရ။

လက်ကရဴနူ ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ နဒဒှ်ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုတုဲ စပ်ကဵုသ္ဂောံဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ညးဂှ်ဒှ်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ရောဂှ် လၟေင်ကမၠောန် ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ကဆံင်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂှ် ကြက်ကၠောန်သ္ပအာကမၠောန်ရ။ နကဵုသၞောဝ်ဥပဒေကၟိန်ဍုင် ပြဋ္ဌာန်လဝ်ဟွံမွဲကီုလေဝ် ဒုင်သ္ဇိုင်ကဵု အဓိပ္ပဲါကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ပ္ဍဲ 1951 Convention (ပေဲါကောံဓရီုကၟိန်ဍုင်ဂမၠိုင်) မဆေင်စပ်ကဵုကဆံင်စၟတ် ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်တုဲ နကဵုအခေါင်အဝဵု UNHCR အပိုင် ညးလဵုမွဲ ဒှ်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ရောဂှ် ယူအာန်အိက်ချ်သဳအာ ဖျေံကဵုသ္ဂုတ်သွာတ်ရ။

စနူအ္ခိင် ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင် ဟီုထမံက်ထ္ၜးလဝ် ပရေင်ဖေက်ဂၟံက် စပ်ကဵုပွမကလေင်စဴဍုင်ကွာန်တုဲ လ္တူကိစ္စကဆံင်စၟတ်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် မဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် နကဵု UNHCR ဂှ် စဵုကဵုတင်သ္ဂုတ်သွာတ် လက်ကရဴအိုတ် ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင် ဂီုကၠီုဒုင်စဵုဒၞာလဝ်ကဵု နူဘဲပရာန် သကဵုကလေင်စဴ ကၟိန်ဍုင်ဌာန်တပ်ကသုက် ညးတံရ။

ဟိုတ်နူဇကုနွံမံင်ပ္ဍဲအန္တရာဲ စပ်ကဵုဒဒိုက်ဒးဒုင်ပ္ဍဵုပ္ဍိုက် သကဵုဘဲအန္တရာဲ ဗွဲသ္ကာက်မြဟ် စပ်ကဵုဟိုတ်ဖဵု ပရေင်ဂကူဇကုဇကု၊ ပရေင်သာသနာ ဇကုဇကု၊ နဒဒှ်ကောန်ဍုင်ဇကုဇကု၊ လညာတ်ပရေင်ဍုင်ကွာန်ဇကုဇကု၊ ဟွံသေင်မ္ဂး နဒဒှ်ကောန်ဂကောံ ပ္ဍဲဂကောံပရေင်မၞိဟ်မွဲမွဲမ္ဂး သ္ဂောံကလေင်စဴ ကၟိန်ဍုင်ဌာန်တပ်ကသုင်ဇကု ဟွံသေင်မ္ဂး ကၟိန်ဍုင်ဇကုမံင်တန်တဴလဝ် မွဲအ္ခိင်တေံ ယဝ်ဇကုဖေက်မံင်မ္ဂး ဇကု အာတ်မိက်အခေါင်ဇူဂီုကၠီု ပ္ဍဲကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာ ဂွံမာန်ရ။

ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂှ် မုရော။

ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်မွဲမွဲဂှ် ဒှ်ကုပူဂဵုညးမဒးဒုင်ပရာန် ထဍေင်ပ္တိတ် နူကၟိန်ဍုင်ညးတံ ဟိုတ်နူဒဒိုက်ဘဲပၞာန်၊ ဘဲပ္ကီုပရာပ်၊ ဟွံသေင်မ္ဂး ဘဲဒးဒုင်ပ္ဍဵုပ္ဍိုက်ပျဲပျာံ၊ စပ်ကဵုဟိုတ်ဖဵု ပရေင်ဂကူ၊ ပရေင်သာသနာ၊ နဒဒှ်ကောန်ဍုင်၊ လညာတ်ပရေင်ဍုင်ကွာန်၊ ဟွံသေင်မ္ဂး နဒဒှ်ကောန်ဂကောံ ပ္ဍဲဂကောံပရေင်မၞိဟ်မွဲမွဲရ။ ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်မွဲမွဲဂှ် ဒးဒုင်ဆဵုဂဗလဝ် ပရေင်ဖေက်ဂၟံက် မချိုတ်ပၠိုတ် စပ်ကဵုပရေင်ပ္ဍဵုပ္ဍိုက်ပျဲပျာံ ဟိုတ်နူ မပ္တံ ပရေင်ဖေက်ဂၟံက် ကလေင်စဴသ္ၚိဋ္ဌာန်ဟွံဂွံ ဟွံသေင်မ္ဂး သ္ဂောံကလေင်စဴဂှ် ဖေက်ဂၟံက် ဟိုတ်နူညးတံသ္ဂောံကလိဂွံ ပရေင်ဂီုကၠီု ပ္ဍဲဍုင်ကွာန်တေံဂှ် ဟွံသၟဟ်အစောံရ။

လက်ကရဴနူ ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ နဒဒှ်ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုမွဲမွဲတုဲ သွက်သ္ဂောံဖျေံကဵုသ္ဂုတ်သွာတ် ညးလဵုမွဲဒှ်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ရောဂှ် လၟေင်ကမၠောန်ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ကဆံင်စၟတ်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်မွဲမွဲ ကြက်ကၠောန်သ္ပအာကမၠောန်ရ။ နကဵုသၞောဝ်ဥပဒေကၟိန်ဍုင် ပြဋ္ဌာန်လဝ်ဟွံမွဲကီုလေဝ် ဒုင်သ္ဇိုင်ကဵုအဓိပ္ပဲါ ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ပ္ဍဲ 1951 Convention (ပေဲါကောံဓရီုကၟိန်ဍုင်ဂမၠိုင်) မဆေင်စပ်ကဵုကဆံင်စၟတ် ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်တုဲ နကဵုအခေါင်အဝဵု UNHCR အပိုင် ညးလဵုမွဲဒှ်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ရောဂှ် ယူအာန်အိက်ချ်သဳအာ ဖျေံကဵု သ္ဂုတ်သွာတ်ရ။

ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင်ဂှ် ဂီုကၠီုဒုင်စဵုဒၞာလဝ်ကဵု နူဘဲပရာန် သကဵုကလေင်စဴ ကၟိန်ဍုင်ဌာန်တပ်ကသုက်ညးတံရ။