ပရေင်ပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ပ္ဍဲယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ

လဂံါပထမ ပ္ဍဲလၟေင်ကမၠောန်ပရေင်ဂီုကၠီုဂှ် ဒှ်ပွမပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ မဒှ်ရ။ ပွမပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာဂှ် ဒှ်ပွမကေတ်စၟတ်သမ္တီတင်နင်၊ ပွမစၟဳစၟတ်တင်နင်၊ ပွမကလေင်ထပ်ပ္တိုန်တင်နင် နူကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ပ္ဍဲ UNHCR မဒှ်ရ။

တၞဟ်နသ္ဂောံအာတ်မိက် ပရေင်ပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာဂှ် ပွမသုင်စောဲ ဝှမ်ပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာတၟိ New Registration form မကလိဂွံမာန် လ္တူဝါပ်သာက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဍုင်မလေဝ်ယှာ Refugee Malaysia website သ္ပဂုဏ်တုဲ ပလံင်ပ္တိုန်ညိ။

အ္ခိင်ရဇကုပ္တိုန်လဝ် တင်အာတ်မိက်ဇကုတုဲမ္ဂး ဆေင်စပ်ကဵု စၟတ်တ္ၚဲချိင်မွဲမွဲဂှ် ဗွဲလၟေင်မေတ္တာ မင်ကဵုယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဆက်စၠောံကဵုဇကုညိ။ တင်အာတ်မိက်ပလံင်ပ္တိုန်လဝ် အလုံသီုဖအိုတ်ဂှ် ဆက်ကၠောန်အာအတိုၚ်လၟေၚ်ကမၠောန်ဏောင်။ ဆ္ဂးဟိုတ်နူတင်အာတ်မိက်လၟိဟ်ပ္တိုန်လဝ် ဂၠိုင်ဂၠေင်လောန်ဒှ်တုဲ ဂွံကလေင်ကဵုပရိုင်လွာဲဂှ်ဂှ် UNHCR ဟွံသၟဟ်အစောံ မဒှ်ရ။ ယဝ်ရဇကုပလံင်ပ္တိုန်လဝ် တင်အာတ်မိက် စၟတ်တ္ၚဲချိင်မွဲမွဲတုဲမ္ဂး တင်အာတ်မိက်တၞဟ်တၞဟ်တံမွဲပၠန်ဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲ လ္ပထပ်ပ္တိုန်ညိ။

စၟတ်တ္ၚဲချိင်ဇကု ပ္ဍဲယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာ

အ္ခိင်ရ ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာ ဆက်စၠောံကော်နင်ဖုင်ကဵုဇကု စပ်ကဵုကိစ္စစၟတ်တ္ၚဲချိင်မွဲမွဲတုဲမ္ဂး သွက်သ္ဂောံဆဵုဂဗတက်ကျာဂှ် ပလေဝ်လောတ်စမာန်ရ။ မၞိဟ်အလုံသီုဖအိုတ် အာတ်မိက်ပရေင်ဂီုကၠီုတံဂှ် (သီုပါလုပ်မံင် လၟိဟ်မၞိဟ်ကၟိန်သ္ၚိဂမၠိုင်တုဲ သီုကဵုမၞိဟ်ဗ္ဒဗ္ဒာဲဇကု တၞဟ်တၞဟ်တံမွဲမွဲ) သွက်စၟတ်တ္ၚဲချိင်ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာဂှ် ကၠုင်စိုပ်ဂွံမာန်ဖအိုတ် မဒှ်ရ။ အ္ခိင်ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာမ္ဂး တင်နင်ဍာံပြ၊ တင်နင်ဓဝ်ဍာံ၊ တင်နင်ဍိုက်ဍိုင်ပေင်ပေင် ဇကုဒးရေင်တၠုင်ကဵုဏောင်ဂှ် ကိစ္စဇၞော်လောန်ရ။ ဟွံသေင်သာ်ဂှ်မ္ဂး တင်နင်ဟွံဍာံပြ၊ တင်နင်ဟွံဍိုက်ပေင်တံဂှ် သ္ပဏာကဵုဝင်ဇကုလီုလာ် ဟွံအံင်ဒှ်မာန်ရ။

တင်နင်သောဲသောဲဗြောဲဗြောဲ စပ်ကဵုလၟိဟ်မၞိဟ်ကၟိန်သ္ၚိဇကု ညးမၞုံမံင်ကရောံဇကု ပ္ဍဲကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာဟာ ဟွံသေင်မ္ဂး ဒၞာဲတၞဟ်တၞဟ် အလုံဂၠးကဝ်ဟာ ဇကုဒးထမံက်ထ္ၜးကဵု ဗွဲမချိုတ်ပၠိုတ်ရ။ လၟိဟ်မၞိဟ်ကၟိန်သ္ၚိ အလုံသီုဖအိုတ် မပ္တံ ကောန်ဇာတ်လွဳဗ္စလဝ် ဗွဲမလုပ်သၞောဝ်ကီု၊ ဟွံသေင်မ္ဂး ကောန်ဇာတ်လွဳဗ္စလဝ် နကဵုအခိုက်ကၞာ ပြဝေဏဳကီု၊ ပါလုပ်အလုံသီုဖအိုတ် မဒှ်ရ။ လၟိဟ်မၞိဟ်ကၟိန်သ္ၚိဂမၠိုင် မပ္တံ မိမအရင်၊ မိမလွဳဗ္စ၊ ကောဒေံၝဲဒေံအရင်၊ ကောဒေံၝဲဒေံသွီ၊ ကောဒေံၝဲဒေံလွဳဗ္စ၊ ကောဒေံၝဲဒေံမိမဟွံတုပ်၊ ကောန်ဇာတ်အရင်၊ ကောန်ဇာတ်လွဳဗ္စ၊ ကောန်ဇာတ်သွီ၊ ကေုာံ ကောန်ဇာတ်နူအိန်ထံင်ကိုပ်ကၠာ ဟွံသေင်မ္ဂး ကောန်ဇာတ် မံင်လဝ်မွဲစွံ ပါလုပ်အလုံသီုဖအိုတ် မဒှ်ရ။ ဇၟာပ်ဇၟာပ်မၞိဟ် လုပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာတုဲမ္ဂး ကလိဂွံ မဂၞန်ဝှဴယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ မဒှ်ရ။ ပရေင်ဆက်စၠောံကဵုရုင် သွက်အနာဂတ်တေံ အလုံသီုဖအိုတ်ဂှ် ဒးဟီုထမံက်ထ္ၜး နကဵုမဂၞန်ဝှဴယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ မဒှ်ရ။

အ္ခိင်ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ပ္ဍဲ UNHCR တုဲဒှ်ဗက်ဂှ် ယူအာန်အိက်ချ်သဳအာ ပ္တိတ်ကဵုဇကု ကာဒ် UNHCR မွဲမွဲ ဟွံသေင်မ္ဂး လိက်တၞးစၟတ်ထံက်ဂလာန်မွဲမွဲ နကဵုစၟတ်တ္ၚဲအယုက် မလုပ်သၞောဝ် စုတ်ကဵုလဝ် မဒှ်ရ။ ကာဒ် UNHCR ဇကုကီု၊ ဟွံသေင်မ္ဂး လိက်တၞးစၟတ်ထံက်ဂလာန် UNHCR ဇကုကီု၊ အယုက်အိုတ်မ္ဂး သွက်သ္ဂောံကလေင်ဆက်အယုက်ဍေံဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲကၠုင်ရုင်ညိ။

သ္ပဟိုတ်နူယဲကပ်ခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉ တုဲ သွက်သ္ဂောံကလေင်ဆက် လိက်တၞးစၟတ်ထံက်ဂလာန်ဂှ် ဗွဲလၟေင်မေတ္တာ မင်ကဵု ယူအာန်အုက်ချ်သဳသာ ဆက်စၠောံဏာဖုင်ကဵုဇကုညိ။ ဟွံမွဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲချိင်မွဲမွဲမ္ဂး လ္ပကၠုင်ရုင် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာညိ။

လိက်တၞးစၟတ်ထံက်ဂလာန် မ္ဒးနွံပၟိက်

တၞးလိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန် မဆက်စပ်ကဵုကိစ္စဝင်ဇကု အလုံသီုဖအိုတ်ဂှ် မပ္တံ လိက်အုပ်ဖါတ်သပတ်ကီု၊ တၞးလိက်ထ္မံက်ထ္ၜးသက်သဳဂမၠိုင်ကီု၊ လိက်ကသုက်မ္ၚဵုထပ်တဲကီု၊ လိက်ကသုက်က္တဵုဒှ်မၞိဟ်ကီု၊ စရင်ကၟိန်သ္ၚိကီု၊ ကာဒ်စၟတ်ကောန်ဍုင်ကီု၊ တၞးလိက်စၟတ်ရေင်တၠုင် ပၞာန်ကၟိန်ဍုင်ကီု၊ လိက်စၟတ်သမ္တီပရေင်ထတ်ယိုတ်ဂမၠိုင်ကီု၊ လိက်သက်သဳသာဓက ပၠောပ်လဝ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ မွဲအ္ခိင်တေံ ပ္ဍဲရုင် UNHCR တၞဟ်တၞဟ်တံကီု၊ ပ္ဍဲရုင် UNRWA တၞဟ်တၞဟ်တံကီု၊ ဟွံသေင်မ္ဂး ပ္ဍဲအလဵုအသဳဍုင်သ္အာင်မွဲမွဲကီု၊ သ္ပဂုဏ်တုဲ ကေတ်နင်ဖအိုတ်ညိ။

တၞးလိက် UNHCR ပ္တိတ်ကဵုလဝ်ဂမၠိုင်ဂှ် မပ္တံ ကာဒ်ထ္မံက်ထ္ၜးစၟဳစၟတ်ဇကုဇကုကီု၊ တၞးလိက်(UC)အဃော စင်ခြာဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်ကီု၊ ကာဒ်စၟတ်တ္ၚဲချိင်ကီု၊ တၞးလိက်ကဵုလဝ် သွက်စၟတ်တ္ၚဲချိင်ကီု သ္ပဂုဏ်တုဲကေတ်နင်ဖအိုတ်ညိ။ တၞးလိက်ထံက်ဂလာန်ဂွံဒုင်ကေတ်လဝ်တဲ သ္အာင်နူရုင် UNHCR ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာတံဂှ် ပ္တိုန်ထ္ၜးဂွံမာန်ကီု မဒှ်ရ။

ပရေင်ပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ကောန်ဇာတ်ဇကု

ယဝ်ရဇကု ဆဂွံကလိဂွံလဝ်ကောန်ၚာ်မ္ဂး တၞဟ်နသ္ဂောံကလိဂွံ လိက်ကသုက်ကောန်ၚာ်က္တဵုဒှ်မၞိဟ် ကောန်ဇာတ်ဇကုဂှ် ဇကုထေက်ကဵု ဒးပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ကောန်ဇာတ်ဇကု ပ္ဍဲဌာနပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေန်သတာ အလဵုအသဳကၟိန်ဍုင် National Registration Department (NRD) မဒှ်ရ။ ကောန်ၚာ်သၠးပဋိသန္ဓိတုဲ အပ္ဍဲပွိုင် ၆၀ တ္ၚဲ ယဝ်ရဇကုပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာမ္ဂး ဟွံဒးကဵုစရိတ် ပ္ဍဲဌာန NRD မဒှ်ရ။ ဆ္ဂးဗီုလဵုဒှ်ဒှ် လက်ကရဴနူ ၆၀ တ္ၚဲတုဲတုဲ ဟိုတ်နူပရေင်ပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာလဇုဲဂှ် ဇကုဒးကဵုစရိတ် ဒှ်မာန်ရ။

ကာဒ်ကေုာံလိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ

အတိုင်နွံပၟိက် ပရေင်ဂီုကၠီုဂၠးကဝ်တုဲ ဇၟာပ်ဇၟာပ်မၞိဟ် ညးမလုပ်လဝ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ပ္ဍဲလၟေင်ကမၠောန် UNHCR မရေင်တၠုင်ကဵုလဝ်ကာဒ် UNHCR မွဲမွဲကီု ဟွံသေင်မ္ဂး တၞးလိက်ထံက်ဂလာန်မွဲမွဲ ထ္မံက်ထ္ၜးလဝ် ညးမရပ်လဝ်ကာဒ်ကီု ဟွံသေင်မ္ဂး ညးမရပ်လဝ် တၞးလိက်ထံက်ဂလာန်ကီု နွံမံင်သၟဝ်ပရေင်ဂီုကၠီု UNHCR မဒှ်ရ။

ကာဒ်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာကီု၊ တၞးလိက်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာကီု၊ သွက်သ္ဂောံဖအောန်ဖျေံ အန္တရာဲဒးဒုင်ရပ် စပ်ကဵုပရေင်ဂီုကၠီုတုဲ နူ UNHCR ကီု၊ နူဂကောံပံင်တောဲကမၠောန် ကု UNHCR ကီု၊ ဟွံသေင်မ္ဂး နူကဏ္ဍတၞဟ်တၞဟ်ဂမၠိုင်ကီု သွက်သ္ဂောံလုပ်စိုပ် မၞုံကဵုဗၞတ်ဗ္ၜတ် ပိုင်ခြာ ကိစ္စလွဳလွတ် ပရေင်ထတ်ယုက်၊ ကိစ္စပရေင်ပညာ၊ ကိစ္စရေင်တၠုင် အရီုဗင်ပၟိက်ဇၞော်တၞဟ်တၞဟ်ဂမၠိုင် ရေင်တၠုင်ကဵု မဒှ်ရ။

ကာဒ် UNHCR ဂှ် ဒှ်တင်ထမံက်ထ္ၜး စၟတ်သမ္တီလဝ်ဇကုဇကု နွံမံင်သၟဝ်ပရေင်ဂီုကၠီု UNHCR မဒှ်ရ။ ကာဒ်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာဂှ် ၚုဟ်မးကဆံင်လုပ်သၞောဝ်ဥပဒေ ပ္ဍဲကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာ ဟွံသေင်ဒှ်တုဲ ကာဒ်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာဂှ် လိက်အုပ်ဖါတ်သပတ်မွဲ ဟွံသေင်မဒှ်ရ။