ပရေင်ပညာ

ပ္ဍဲကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာဝွံ ကောန်ၚာ်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင်ကီု ကောန်ၚာ်ညးစ္ၜုဲစ္ၜော်အခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင်ကီု သၟတ်မကတ်လ္ၚတ်ပညာဂမၠိုင်ကီု တၞဟ်နသ္ဂောံတိုန်ဘာ အလဵုအသဳ နကဵုကဆံင်လဵုမွဲဒှ်ဒှ် ဟွံကလိဂွံအခေါင် မဒှ်ရ။ ကောန်ၚာ် ကေုာံ သၟတ်တံဂှ် အယာံမာတ်ၜိုတ် ဂွံအခေါင်လုပ်စိုပ်ကဵု ပရေင်ပညာ ပ္ဍဲဌာနကတ်လ္ၚတ်မ္ၚးသၞောဝ် မဖျေံသ္ဇိုင်ကောန်ဂကူ မရီုဗင်ထံက်ပင်လဝ် နကဵုယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ကေုာံ ဂကောံပံင်တောဲကမၠောန်ကု UNHCR ဂမၠိုင် မဒှ်ရ။ အလုံမွဲဒမြိပ် ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာဝွံ ဌာနကတ်လ္ၚတ်ပညာ မၞုံမံင် 145 ဌာန မသ္ပလဝ်စၟတ်သမ္တီ နကဵု UNHCR ဆ္ဂး ပွမသ္ပလဝ်စၟတ်သမ္တီဏံဂှ် ဌာနကတ်လ္ၚတ်ဂမၠိုင်ကီု ညးဒုင်ကာ(သၞာဲဒါ)ကီု ကလိဂွံသြန်ထံက်ပင် နူကဵုယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ အဓိပ္ပဲါဗီုဂှ် ဟွံသေင်မဒှ်ရ။

တၞဟ်နသ္ဂောံဂၠိုက်ဂၠာဲ ဌာနကတ်လ္ၚတ်ပညာ မကြပ်အိုတ်ကဵုဇကု နကဵုကဆံင်ပညာမွဲကဵုမွဲဂှ် သၟဝ်သ္ၚိအင် ပ္ဍဲဌာနကတ်လ္ၚတ်ပညာ သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင် ကေုာံ ညးစ္ၜုဲစ္ၜော်အခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင် သ္ပဂုဏ်တုဲ နိဿဲအာဂွံမာန် မဒှ်ရ။ ဌာနကတ်လ္ၚတ်ပညာမွဲကဵုမွဲဂှ် ဒးကဵုၚုဟ်မးစရိတ်ဘာ တၞဟ်ခြာတုဲ သွက်ပရေင်အပ်ဘာတံဂှ်လေဝ် စေဝ်ပၞောန် ကေုာံ မူဝါဒကမၠောန်တၞဟ်ခြာ မဒှ်ရ။ ဌာနပရေင်ပညာ အလုံအိုတ်သီုဂှ် ဒးကဵုစရိတ်ဘာ ဟွံသေင်ရ။ သွက်ဂွံတီ ၚုဟ်မးစရိတ်ဘာ ညးတံဂမၠိုင်ကီု၊ သွက်ဂွံတီ မူဝါဒကမၠောန်ဘာ ညးတံဂမၠိုင်ကီု၊ သ္ပဂုဏ်တုဲကေတ်ဏာ အဆက်ကဵု ဌာနပရေင်ပညာတေံ တပ်တပ် ဂွံမာန်ရ။ သ္ပဟိုတ်နူဗၞတ်ဗ္ၜတ်သြန်ဗွဝ်ဍန်ကြေက်တုဲ တၞဟ်နသ္ဂောံရီုဗင်ကဵု ပရေင်ထံက်သြန် သွက်စရိတ်ဘာဂမၠိုင်ဂှ် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဟွံသၟဟ်အစောံ မဒှ်ရ။

ဌာနကတ်လ္ၚတ်ပညာ မရေင်ကဵုလဝ်သၟဝ်တေံဂမၠိုင်ဝွံ မ္ဒးသ္ပလဝ်စၟတ်သမ္တီ နကဵုယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဒုင်သ္ဇိုင်ကဵု တင်စၞောန်ထ္ၜး တံဏံဂမၠိုင် မဒှ်ရ။ ယဝ်ရဇကုဂၠိုက်ဂၠာဲမံင် ဌာနကတ်လ္ၚတ်ပညာ ပရေင်စၟတ်သမ္တီ UNHCR မ္ဂး ပ္ဍဲသ္ၚိအင် မလုပ်အဝေါင်သၟဝ်ဏံဂမၠိုင် တၞဟ်နသ္ဂောံကၠိုဟ်တီကေတ် လၟေင်ကမၠောန် ဒဒှ်ရ ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ စၟတ်သမ္တီလဝ် ဌာန်ကတ်လ္ၚတ်ပညာ ပ္ဍဲကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲဗှ်ရံင် တင်စၞောန်ထ္ၜးဂမၠိုင် မဒှ်ရ။

ပရေင်ပညာတန်ဒစးဒုင်ကောန်ၚာ်

ပရေင်ပညာတန်ဒစးဒုင်ကောန်ၚာ်ဝွံ ဒှ်သွက်ကောန်ၚာ်သၟဝ်အယုက် ၃ သၞာံ စဵုကဵုစိုပ် ၆ သၞာံ မဒှ်ရ။ ပရေင်ပညာတန်ဒစးဒုင်ကောန်ၚာ်ဝွံ မ္ဒးပလေဝ်ပလောတ် ကောန်ၚာ်ဂမၠိုင် သွက်ပရေင်ပညာမူလ မဒှ်ရ။

ပရေင်ပညာတန်ဒစးဒုင်ကောန်ၚာ်ဝွံ မ္ဒးသ္ပအရီုကဵု ပရေင်ဆက်ဆောံ ပ္ဍဲကောန်ၚာ် ညးမွဲကေုာံညးမွဲတုဲ တၞဟ်နသ္ဂောံသၠုင်ပ္တိုန် အရေဝ်ဘာသာ၊ ဍာ်ဒ္ကေဝ်ပရေင်မၞိဟ်၊ ပရေင်ဖောံဗြေဝ် စပ်ကဵုသ္ဇိုင်ဍာ်ဒ္ကေဝ် မၞုံယုတ္တိ ကေုာံ မၞုံလၟေင်ကူချပ်ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် သွက်အ္စာဘာဂမၠိုင် မဒှ်ရ။ ကောန်ၚာ်ဂမၠိုင်ဝွံ မ္ဒးဆက်ဆောံပံက်ကဵုမတ်ကတောဝ် သွက်အက္ခဝ်သွဵု ကေုာံ မဂၞန်ဂမၠိုင်တုဲ မ္ဒးကဵုဏာဇြဟတ် တၞဟ်နသ္ဂောံဂၠိုက်ဂၠာဲလ္ၚတ် ပွဳပွူဝုတ်ဒိုဟ်ဍေံတံဂမၠိုင် မဒှ်ရ။

တၞဟ်နသ္ဂောံတီ စရိတ်ဘာညးတံဂမၠိုင်ကီု၊ တၞဟ်နသ္ဂောံတီ မူဝါဒကမၠောန်ဘာညးတံဂမၠိုင်ကီုတုဲ သ္ပဂုဏ်တုဲ ကေတ်ဏာအဆက်တပ်တပ် ဇရေင်ဌာနပရေင်ပညာဂမၠိုင် ဂွံမာန်ရ။ သ္ပဟိုတ်နူသြန်ဗွဝ် မၞုံဗၞတ်ဗ္ၜတ်ဍန်ကြေက်တုဲ တၞဟ်နသ္ဂောံရီုဗင်ကဵု ပရေင်ထံက်ပင်သြန် သွက်စရိတ်ဘာဂမၠိုင်ဂှ် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဟွံသၟဟ်အစောံ မဒှ်ရ။ ဌာနကတ်လ္ၚတ်ပညာသၟဝ်တေံဂမၠိုင်ဝွံ ရီုဗင်ကဵု ဘာဒစးဒုင်ပရေင်ပညာကောန်ၚာ် သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ကေုာံ ညးစ္ၜုဲစ္ၜော်အခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင် မဒှ်ရ။

ပရေင်ပညာတန်မူလ

ပရေင်ပညာတန်မူလဝွံ ဒှ်သွက်ကောန်ၚာ်သၟဝ်အယုက် ၆ သၞာံ စဵုကဵုစိုပ် ၁၃ သၞာံ မဒှ်ရ။ ဒၠောံဗ္တောန်ကဵုမံင် ပွမဗှ်လိက်၊ ပွမချူလိက် ကေုာံ ဂၞန်သၚ်္ချာ သွက်ကောန်ၚာ်ဂမၠိုင် မဒှ်ရ။ သီုပါ်ပရံရီုဗင်ဗ္တောန်ကဵု သ္ဇိုင်ကတ်လ္ၚတ် အလုံသီုဖအိုတ် စပ်ကဵုဗဟုသုတပညာ ကေုာံ ပရေင်ဇၞော်မောဝ်ပူဂိုလ်၊ ပွမပလေဝ်ပလောတ်ကဵုကောန်ၚာ် သွက်ပရေင်ပညာကဆံင်လ္ဒောဝ် ကေုာံ ကဆံင်လ္တူ မဒှ်ရ။ တန်ဗ္တောန်ဏံဝွံ သ္ဂောံဍိုက်ပေင်တုဲဒှ်ဂှ် ဗွဲဓမ္မတာမ္ဂး ဒးကေတ်အ္ခိင် ၆ သၞာံဏောင်။

တၞဟ်နသ္ဂောံတီ စရိတ်ဘာညးတံဂမၠိုင်ကီု၊ တၞဟ်နသ္ဂောံတီ မူဝါဒကမၠောန်ဘာညးတံဂမၠိုင်ကီုတုဲ သ္ပဂုဏ်တုဲ ကေတ်ဏာအဆက်တပ်တပ် ဇရေင်ဌာနပရေင်ပညာဂမၠိုင် ဂွံမာန်ရ။ သ္ပဟိုတ်နူသြန်ဗွဝ် မၞုံဗၞတ်ဗ္ၜတ်ဍန်ကြေက်တုဲ တၞဟ်နသ္ဂောံရီုဗင်ကဵု ပရေင်ထံက်ပင်သြန် သွက်စရိတ်ဘာဂမၠိုင်ဂှ် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဟွံသၟဟ်အစောံ မဒှ်ရ။ ဌာနကတ်လ္ၚတ်ပညာ သၟဝ်တေံဂမၠိုင်ဝွံ ရီုဗင်ကဵု ဘာဒစးဒုင်ပရေင်ပညာကောန်ၚာ် သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ကေုာံ ညးစ္ၜုဲစ္ၜော်အခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင် မဒှ်ရ။

ပရေင်ပညာကဆံင်တန်လ္ဒောဝ်

ပရေင်ပညာကဆံင်တန်လ္ဒောဝ်ဝွံ ဒှ်သွက်ကောန်ၚာ်အယုက် ၁၄ သၞာံ ကေုာံ လ္တူ ၁၄ သၞာံ မဒှ်ရ။ လက်ကရဴနူ ပရေင်ပညာကဆံင်တန်မူလတုဲ ဒၞာဲကောန်ၚာ်သၠုင်ပ္တိုန် ကဆံင်ၚုဟ်မးကတ်လ္ၚတ် ပ္ဍဲပရေင်ပညာဒစးဒုင်ကောန်ၚာ်တုဲ ဇၞော်မောဝ်သၠုင်ပ္တိုန် ဍာ်ဒ္ကေဝ်ပရေင်ဗှ်ချူ ကေုာံ သ္ဇိုင်ဂၞန်သၚ်္ချာ မဒှ်ရ။ ဟိုတ်နူကဵု ကောန်ၚာ်တံ မ္ဒးကတ်လ္ၚတ် နူဘာသာအ္စာစိုန်သ္ကီုတၟေင်တုဲ ပ္ဍဲပရေင်ပညာကဆံင်တန်လ္ဒောဝ်ဏံဝွံ ကောန်ၚာ်ဂမၠိုင် မ္ဒးနွံပၟိက် ဗဟုသုတပညာပဵုတုဲဂၠိုင် မဒှ်ရ။

တၞဟ်နသ္ဂောံတီ စရိတ်ဘာညးတံဂမၠိုင်ကီု၊ တၞဟ်နသ္ဂောံတီ မူဝါဒကမၠောန်ဘာညးတံဂမၠိုင်ကီုတုဲ သ္ပဂုဏ်တုဲ ကေတ်ဏာအဆက်တပ်တပ် ဇရေင်ဌာနပရေင်ပညာဂမၠိုင် ဂွံမာန်ရ။ သ္ပဟိုတ်နူသြန်ဗွဝ် မၞုံဗၞတ်ဗ္ၜတ်ဍန်ကြေက်တုဲ တၞဟ်နသ္ဂောံရီုဗင်ကဵု ပရေင်ထံက်ပင်သြန် သွက်စရိတ်ဘာဂမၠိုင်ဂှ် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဟွံသၟဟ်အစောံ မဒှ်ရ။ ဌာနကတ်လ္ၚတ်ပညာ သၟဝ်တေံဂမၠိုင်ဝွံ ရီုဗင်ကဵု ပရေင်ပညာကဆံင်တန်လ္ဒောဝ် သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ကေုာံ ညးစ္ၜုဲစ္ၜော်အခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင် မဒှ်ရ။

ပရေင်ပညာကဆံင်လ္ဒောဝ် / တန်သၠုင် / ကဆံင်လ္တူ

ပရေင်ပညာပဵုတုဲကဆံင်သၠုင်ဝွံ ပရေင်ပညာကဆံင်လ္ဒောဝ်၊ ကဆံင်တတိယ ဟွံသေင်မ္ဂး ပရေင်ပညာကဆံင်သၠုင်လေဝ် ကော်ခဴမံင်ကီု မဒှ်ရ။ ဣဏံဂှ် ဒှ်ပရေင်ကတ်လ္ၚတ်ပညာ မလုပ်သၞောဝ် ကဆံင်လက်ကရဴအိုတ်မွဲဒှ်တုဲ သီုဒှ်ဒၞာဲကောန်ကွးဘာဂမၠိုင် သ္ဂောံရုဲစှ် နဲကဲဂၠံင်ဍာန် ပရေင်စိုန်သ္ကီု မချိုတ်ပၠိုတ် မသ္ပကဵုဏာကောန်ကွးတံ တၞဟ်နသ္ဂောံဒုင်ကေတ် တဆိပ်ကြာဒဳဂြဳမွဲမာန်တုဲ ကဵုဏာဇြဟတ်ဓရိုဟ် ကမၠောန်ဂယျိုင်လမျီု ပ္ဍဲနဲကဲဂၠံင်ဍာန် နဒဒှ်တၠပညာစိုန်သ္ကီုမွဲတၠ မဒှ်ရ။

ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင် ကေုာံ ညးစ္ၜုဲစ္ၜော်အခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင်ဝွံ တၞဟ်နသ္ဂောံတိုန်ဘာကတ်လ္ၚတ်ပညာ ပ္ဍဲဘာခဝ်လုက်အလဵုအသဳ ကေုာံ ဘာတန်ကဆံင်သၠုင်အလဵုအသဳ ပ္ဍဲကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာဂှ် ဟွံကလိဂွံအခေါင် မဒှ်ရ။ သ္ဂောံလုပ်စိုပ်ကဵု ပရေင်ပညာကဆံင်သၠုင် ကေုာံ အစဳဇန်ပရေင်ပညာကဆံင်သၠုင် ပ္ဍဲဘာခဝ်လုက်ဂမၠိုင် ကေုာံ တက္ကသဵုပုဂ္ဂလိကဂမၠိုင်ဝွံ လၟိဟ်သၟတ်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် မအောန်အောန်ညိညဓဝ် သၟဟ်အစောံမဒှ်ရ။ ၜိုန်ရဘာခဝ်လုက်ဂမၠိုင် ကေုာံ တက္ကသဵုပုဂ္ဂလိကဂမၠိုင် ကေတ်စရိတ်ဘာ ပဵုတုဲသၠုင်ကီုလေဝ် လဆောဝ်လဆောဝ်မ္ဂး သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင် ညးတံရေင်တၠုင်ကဵုမံင် သကဝ်လာယှေပ် ကေုာံ ဖျံဖျေံၚုဟ်စရိတ်ဘာနွံ မဒှ်ရ။ ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဒက်ပ္တန်လဝ် ပရေင်ပံင်တောဲကမၠောန်မွဲစွံ ကရောံဘာခဝ်လုက်ပုဂ္ဂလိကဂမၠိုင် ကေုာံ တက္ကသဵုပုဂ္ဂလိကဂမၠိုင် မပ္တံကရောံ Brickfields Asia College (BAC) သီုကဵုဂကောံပရေင်ပညာ(Education Group) မသ္ပကဵုပရေင်ချဳဒရာင်ဍာံစၟတ်မွဲ မဒှ်ရ။ သွက်တင်နင်ပဵုတုဲကလိဂွံမာန် စပ်ကဵုတန်ဗ္တောန်ဂမၠိုင် ကေုာံ အခေါင်အရာမကလိဂွံမာန် ပ္ဍဲ BAC ဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲ လုပ်ဗဵုရံင် ပရေင်ချဳဒရာင်ဍာံစၟတ်ညိ။

ဘာခဝ်လုက်ပုဂ္ဂလိကဂမၠိုင် ကေုာံ တက္ကသဵုပုဂ္ဂလိကဂမၠိုင် မၞုံမ္ၚးကၟိန်ဍုင်မလေဝ် ရေင်တၠုင်ကဵုမံင် သကဝ်လာယှေပ် သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် မဖျေံလဝ်သ္ဇိုင် ဒၞာဲလဵုမွဲဒှ်ဒှ် အလုံမွဲဒမြိပ်ဂၠးကဝ်တုဲ လဆောဝ်လဆောဝ်မ္ဂး ရီုဗင်ကဵုပရေင်ထံက်ပင် သွက်ညးမအံင်ဇၞး သကဝ်လာယှေပ် တၞဟ်နသ္ဂောံကွာ်တရဴ ကေုာံ တၞဟ်နသ္ဂောံကေတ်လ္ၚတ်ပညာ အပ္ဍဲကၟိန်ဍုင် ဒၞာဲ ဘာခဝ်လုက်ဂမၠိုင် ကေုာံ တက္ကသဵုဂမၠိုင် မဒှ်ရ။ အခေါင်အရာ သကဝ်လာယှေပ် သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင် လ္တူသကဝ်လာယှေပ်တံဏံဂမၠိုင်ဂှ် တင်နင်ပဵုတုဲကလိဂွံမာန် သ္ပဂုဏ်တုဲလုပ်ဗဵုရံင်ညိ။ သကဝ်လာယှေပ် မကလိဂွံမာန် သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ပ္ဍဲကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာဂမၠိုင်ဝွံ ဂၠိုက်ဂၠာဲရံင် ဒၞာဲဏံညိ။

တၞဟ်နသ္ဂောံသၠုင်ပ္တိုန် အခေါင်အရာကတ်လ္ၚတ်ပညာ နူကဵုပရေင်ဆက်စၠောံ မကတ်လ္ၚတ်မွဲကဆံင် နဒဒှ်ဗီုပြင် ပရေင်ပညာကဆံင်သၠုင် မသုင်စောဲ ကွတ်ပညာဂတာပ်ခေတ်တုဲ တၞဟ်နသ္ဂောံပံင်ဖျပ်ပကောံ ပရေင်ကတ်လ္ၚတ်မုက်ကဵုမုက် ကေုာံ ပရေင်ကတ်လ္ၚတ်အန်လာင်ဂှ် UNHCR ရုန်ဂ္စာန်လဝ်တုဲတုဲ မဒှ်ရ။ ဣဏံဝွံ သ္ပကဵုဏာဇြဟတ်ဓရိုဟ် ကုကောန်ကွးဘာ မတန်တဴဒၟံင် ပ္ဍဲဒေသဇမ္ၚောဲဂမၠိုင် ဟွံသေင်မ္ဂး ညးမဟွံကလိဂွံအခေါင် သ္ဂောံလုပ်စိုပ်ကဵု ပရေင်ပညာကဆံင်သၠုင် မဆက်စၠောံဏာကဵု ဘာတက္ကသဵုကဆံင်လ္တူဂမၠိုင် မဒှ်ရ။ သ္ပပ္တံနူ 2010 တေံတုဲ ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ညးမကတ်လ္ၚတ်ပညာ ၜိုတ် 25,000 လ္ပာ်လ္တူ ပ္ဍဲ 23 ကၟိန်ဍုင် ပါလုပ်မံင် ပ္ဍဲအစဳဇန်ကတ်လ္ၚတ်ပညာ မဆက်စၠောံလဝ် ပ္ဍဲဂၠံင်ဍာန်ပၠာတ်ဝှမ် Coursera မဒှ်ရ။ စပ်ကဵုကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ညးတန်တဴမံင် အလုံမွဲဒမြိပ်ဂၠးကဝ်ဝွံ နူဒၞာဲလဵုမွဲဒှ်ဒှ် သ္ဂောံလုပ်စိုပ်ကဵု Coursera သၟဟ်အစောံမာန်ဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲ လုပ်ဗဵုရံင် တင်နင် Coursera ညိ။