ပရေင်ထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာ ယဲကပ်ခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉

ယဲကပ်ခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉ ဝွံ ထ္ၜးလဝ်ကဵု ပိုဲတံသီုဖအိုတ်ဂှ် နဒဒှ်သ္ဇိုင်ဂကောံမၞိဟ်ဂၠးကဝ် မွဲဂကောံဒှ်တုဲ ယဝ်ရဇၟာပ်ဇၟာပ်မၞိဟ်ပါလုပ်တုဲ စဵုဒၞာကဵုမ္ဂး ဗၠးဘဲအန္တရာဲ မာန်ဟေင်ရ။ ပၞောဝ်ကဵုနဲကဲဂမၠိုင်ဂှ် ဂဥုဲစဵုဒၞာဏံ ဒှ်နဲကဲရီုဗင် သွက်သ္ဂောံထိင်ဒဝ် ယဲကပ်ဂၠးကဝ် မွဲမာန်ရ။ အတိုင်ဟိုတ်ဖဵု ယဲကပ်ခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉ ကၠောံထၞာန်ဒၟံင်တုဲ နူကဵုတင်ဝါတ်ဂါတ်၊ တင်ယှုက်ထုဲ သ္ကာတ်မြဟ်ဂမၠိုင် သွက်သ္ဂောံစဵုဒၞာဇကုဇကု ကေုာံ မၞိဟ်ဇကုဆာန်မွဲမွဲဂှ် ဂဥုဲစဵုဒၞာဏံဟေင် ဂီုကၠီုကဵုဂွံမာန်ရ။

မၞိဟ်ဗျုထဴ ကေုာံ ပူဂဵုညးနွံဒၟံင် ပ္ဍဲအကာဲအရာယဲဂမၠိုင်ဂှ် မပ္တံ ယဲဆီတိုန်၊ ယဲကၞံဍာတ်၊ ယဲကသအ်တံဂှ် ဟိုတ်နူ ယဲကပ်ခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉ တုဲ ဗွဲတၟေင် နွံမံင်ကဵုအန္တရာဲဟွံဂီုကၠီု စပ်ကဵုတင်ဝါတ်ဂါတ်၊ တင်ယှုက်ထုဲ မသ္ကာတ်မြဟ်ရ။ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ဇၟာပ်ဇၟာပ်မၞိဟ် ညံင်သ္ဂောံထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာဂှ် ဗွဲမဇြိုဟ်နက် မိက်သ္ဂောံဗ္တိုက်ဖအောဝ် ကဵုဏာဇြဟတ်ရ။

သွက်အလုံသီုညးဖအိုတ် ပါလုပ်သီု ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီု ညးမတန်တဴဒၟံင် ပ္ဍဲကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာဂမၠိုင် ညံင်သ္ဂောံချိုတ်ပၠိုတ် ဂွံလုပ်စိုပ်ကဵု ပရေင်ထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာ ယဲခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉ ဂှ် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဒုင်တၠုင် ဇြဟတ်ရုန်ဂ္စာန်အလဵုအသဳ ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာရ။

ကဏ္ဍပိုဲဒးကေတ်တာလျိုင် သွက်သ္ဂောံကဵုဇြဟတ်ရီုဗင် အစဳဇန်စကိုပ်ကၠာဂှ် ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင် ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင် ကုညးမရပ်လဝ် ကာဒ်ကီု၊ လိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန် UNHCR ကီု အလုံသီုဖအိုတ်ဂှ် ညံင်သ္ဂောံပ္တိုန်စရင် ရဳဂျေတ်သတာ အခေါင်အရာဇကုဇကု သွက်သ္ဂောံထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာ ယဲခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉ နကဵုဂၠံင်ဍာန် မကဵုလဝ်သၟဝ်တေံဂမၠိုင်ဂှ် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဗ္တိုက်ဖအောဝ်ကဵုဏာဇြဟတ်ရ။

ဂကူဂဥုဲစဵုဒၞာဂမၠိုင်

ဂဥုဲစဵုဒၞာယဲခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉ ဂၠိုင်ကဵုဂကူ ကလိဂွံမာန်ရ။ သွက်တင်နင်ပရူပရာ ပဵုတုဲကလိဂွံမာန် စပ်ကဵုဂဥုဲစဵုဒၞာ သုင်စောဲမံင် ပြဟ်ပြဟ်ဏံ ပ္ဍဲဒၞာဲထပက်ကဵုမံင်ဂဥုဲစဵုဒၞာ နကဵုအလဵုအသဳ ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲဂၠာဲရံင် လေန်သၟဝ်ဏံဂမၠိုင်ညိ။

ပရေင်ပ္တိုန်စရင် ရဳဂျေတ်သတာ ထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာ

MySejahtera App

ပ္ဍဲဗဳဒဳယိုဝ်သၟဝ်ဏံဂှ် တင်စၞောန်ထ္ၜးဂမၠိုင် ကလိဂွံမာန်ရ။

ဝါပ်သာက် (JKJAV)

ဝါပ်သာက် (JKJAV) စပ်ကဵုကမ္မတဳတၟေင် မထံက်ပင်ဂဥုဲစဵုဒၞာ ယဲခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉

က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် သ္ဇိုင်ဂကောံမၞိဟ်ဂမၠိုင်

သွက်သ္ဂောံပ္တိုန်စရင် ရဳဂျေတ်သတာဂှ် နူကဵုက္ဍိုပ်သ္ကိုပ် သ္ဇိုင်ဂကောံမၞိဟ်ဂကူဇကုဂမၠိုင် အာတ်မိက်အရီုဗင် ဂွံမာန်ရ။

သွက်သ္ဂောံထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာ ယဲခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉ ဂှ် ဗီုလဵုဂွံပ္တိုန်စရင် ရဳဂျေတ်သတာရော။

ဂဥုဲစဵုဒၞာဂှ် ညးဂှ်ထပက်ထေက် ဟွံထေက်ရော။

သွက်သ္ဂောံထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာဇကုဂှ် မုဇကုဒးပလေဝ်ပလေတ်လဝ်ရော။

ကၠာဟွံဂွံထပက်ဂဥုဲ

  • စၟဳစၟတ်ရံင် စၟတ်တ္ၚဲချိင်ဇကုညိ။
  • သ္ပဒ္တန် PPV / ဒၞာဲထပက်ဂဥုဲဇကုညိ။
  • ရန်တၟံကဵုဇကု ဂွံဂတာပ်အ္ခိင်တုဲ ပြုပြေင်လဝ် အစဳဇန်ဇကု ကေုာံ ဂၠံင်ဍာန်ညိ။
  • ဇကုညံင်ဟွံဂွံက္တဵုဒှ်ယဲဂှ် ကဵုချိုတ်ပၠိုတ်ညိ။ (ယဝ်ရ ဒှ်မံင်သၠေဟ်ပၟာ ယဲခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉ ကၠောံထၞာန်လဝ်နွံမ္ဂး သ္ပဂုဏ်တုဲ အာစံၜတ်ထောံကၠာညိ)

အ္ခိင်ထပက်ဂဥုဲ

  • မှင်ဇကုအပိုင် ကေတ်ဏာညိ။
  • ဖုင်ဇကုစုတ်လဝ် ဗါတ်ထရဳ ကဵုရုံဂပ်ညိဂှ် ကဵုချိုတ်ပၠိုတ်ညိ။
  • MySejahtera အာပ်ဇကု ကၠောန်မံင်ကမၠောန် ခိုဟ်ခိုဟ်ရဏောင်ဂှ် ကဵုချိုတ်ပၠိုတ်ညိ။ (သွက်ဂွံလုပ်တိတ် ဒၞာဲဂၠိုင်ကဵုဒၞာဲ နွံမံင်ရ)

ထပက်ဂဥုဲတုဲ

  • ဇကုပလေဝ်ပလေတ်လဝ်ဂဥုဲ မပ္တံ ဖါန်နာဒဝ် / ပါရာသဳတမဝ် ကေုာံ ဖၠာတ်သတာဗာန်က္ဍိုပ် တုဲဒှ်ယျဟာ။
  • ဗွဲမရုံဂပ် ကေတ်အ္ခိင်ဇူၜိုဟ်ၜိုဟ်သြိုဟ်သြိုဟ်ညိ။
  • လက်ကရဴနူထပက်ဂဥုဲတုဲ ဇကုဍောင်ၜိုတ် ဒှ်မာန်ဏောင်။ ဇကုရာန်လဝ် ကပေါတ်စၞစ ကၠေင်မြေက်ကသုန် တုဲဒှ်ယျဟာ / ပလေဝ်ပလေတ်လဝ် ပုင်သွတုဲဒှ်ယျဟာ။

တင်နင်တံရိုဟ် IMARET

လိက်ဝှမ်တင်တုပ်စိုတ်ထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာ ယဲခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉

ဌာနထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာဂမၠိုင်

မၞိဟ်လဵုမွဲဒှ်ဒှ် တၞိင်ပထမကီု၊ တၞိင်ဒုတိယကီု ညးဟွံဂွံထပက်လဝ် ဂဥုဲစဵုဒၞာယဲခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉ ဏီတံဂှ် ပ္ဍဲကဵုဗ္ဒမ်ဂဥုဲ(ရုင်ဂဥုဲ) မရေင်ကဵုလဝ်လၟေင် သၟဝ်တေံဂမၠိုင်ဂှ် မွဲဟွံသေင်မွဲ ထေက်ကဵုဆက်စၠောံဏာ အာတ်မိက်ကေတ် စၟတ်တ္ၚဲချိင်ရ။ ဣဏံဂှ် ပါလုပ်မံင်သီုကဵု ညးထပက်လဝ် တၞိင်ပထမတုဲ ဆ္ဂး သွက်တၞိင်ဒုတိယ ဟွံကလိဂွံလဝ် စၟတ်တ္ၚဲချိင်ဏီရ။

တၞဟ်နသ္ဂောံကေတ်လဝ်ဒၞာဲအ္ခိင် စၟတ်တ္ၚဲချိင်ဇကုဂှ် ပ္ဍဲဗ္ဒမ်ဂဥုဲဂမၠိုင် မွဲဟွံသေင်မွဲ သ္ပဂုဏ်တုဲ ဆက်ဏာဖုင် ဟွံသေင်မ္ဂး ပလံင်ဏာလိက်အဳမေလ်ညိ။ တုဲ သွက်ဂွံထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာဂှ် အာဇရေင် ခဒမ်ဂဥုဲမကဵုလဝ်တ္ၚဲ စၟတ်တ္ၚဲချိင်ဂှ်ညိ။ ကုညးဟွံမွဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲချိင်တံဂှ် ဟွံရေင်တၠုင်ကဵုရ။

ကဆံင်စၟတ်သမ္တီ ထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာ ယဲခိုဝ်ဝေဒ်-19 – ဝှမ်ကလေင်ထပ်ပ္တိုန်အလဵုဇကုဇကု

ယဝ်ရဇကုဒှ်မံင်ပူဂဵု ရပ်လဝ်စၟတ်ထံက်ဂလာန် UNHCR ပၠောပ်လဝ်ရဳဂျေတ်သတာတုဲ ဂဥုဲစဵုဒၞာ ယဲခိုဝ်ဝေဒ်-19 တၞိင်ၜိုတ်ဒးနွံပၟိက် ထပက်လဝ်တုဲတုဲမ္ဂး သ္ပဂုဏ်တုဲ ဗပေင်စုတ်ကဵု ဝှမ်ဏံ ညိ။ ဗီုလဵုဂွံဗပေင်စုတ်ဝှမ်ဏံရောဂှ် ဗွဲလၟေင်မေတ္တာ နိဿဲအာကဵု ဗဳဒဳယိုဝ် သောင်ထ္ၜးလဝ်သၟဝ်ဏံညိ။