ဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာ ဝေါဟာရအသုံးအနှုန်းစာရင်း

နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည့်ရက်စွဲ – ၂၇ရက် ဧပြီလ ၂၀၂၁ခုနှစ်

၁၉၅၁ ခုနှစ် ဒုက္ခသည်များ အဆင့်အတန်းဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းမှ စတင်၍ အရေးကြီးသော မူဝါဒနှင့် လမ်းညွှန်စာတမ်းများကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် အဓိက ဖွံ့ဖြိုးရေးသားထားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ အလားတူပင် မလေးရှားနိုင်ငံရှိ ယူအန်အိတ်ခ်ျစီအာရုံး၏ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု တစ်လျှောက်တွင် ရုံးသည် အစိုးရ၊ ပြည်သူများ၊ ဒုက္ခသည် အသိုင်းအဝိုင်းများနှင့် ထိထိ‌ရောက်ရောက် ဆက်ဆံ‌ရေးရှိနိုင်ရန် အင်္ဂလိပ်နှင့် မလေးဘာသာစကားကြားခံများလည်း အသုံးပြုနေပြီဖြစ်သည်။

မလေးဘာသာစကားတွင် ဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာ ဝေါဟာရများနှင့်ပါတ်သက်၍ စံသတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိသည့်အတွက် ယူအန်အိတ်ချ်စီအာသည် ဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာ ဝေါဟာရစာရင်းကို မလေးဘာသာစကားသို့ ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့ပါသည်။ ယူအန်အိတ်ချ်စီအာသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် အသုံးများသော အသုံးအနှုန်းများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီး နေ့စဥ်ဘာသာစကားတွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် လက်တွေ့ကျသော ဘာသာပြန်ဆိုချက်များကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် ပြည်တွင်းရှိ မူရင်းမလေးဘာသာစကားပြောသော နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သည်။ ဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲများတွင် အသုံးများသော ဝေါဟာရ ၃၀၀၀ ခန့်ကို ပြုစုပြီး ဘာသာပြန်ခဲ့သည်။

ယူအန်အိတ်ခ်ျစီအာသည် ဤဘာသာပြန်မှုများအား ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး မလေးဘာသာစကားဆိုင်ရာအာဏာပိုင် Dewan Bahasa dan Pustaka မှ အသုံးပြုသော ဘာသာပြန်ဆိုမှုများကို ရည်ညွန်ကိုးကားခဲ့သည်။ ဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာ ဝေါဟာရများသည် အခါအားလျော်စွာ ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး ပြင်ဆင်မှု အမြဲပြုလုပ်နေမည့် စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

#ABCDEF • G • HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

G

Malay
Category of Word
Gabon
Gabon
Geographical areas
Gabonese
Orang Gabon
Population groups
Gambia
Gambia
Geographical areas
Gambians
Orang Gambia
Population groups
garbage
sampah sarap
Natural resources and environment
garbage disposal
pembuangan sampah
Natural resources and environment
Gardening
taman
Agriculture and land
Gardening
tanaman
Agriculture and land
Gender dimensions
Dimensi gender
UN Gender Group Terms
Gender discrimination
Diskriminasi Jantina
Human Rights
Gender groups
Kumpulan jantina
Population groups
Gender mainstreaming
Aliran utama gender
Politics
Gender norms
Norma gender
UN Gender Group Terms
Gender role
Peranan gender
Society
Gender-based persecution
Penganiayaan berasaskan gender
Persecution
Gender-based Violence
Keganasan berasaskan gender
UN Gender Group Terms
General
Am
Organization
General
Umum
Organization
General Assembly resolutions
Resolusi Perhimpunan Agung
Entry, admission and reception
Geneva Conventions
Konvensyen Geneva
International humanitarian law
Geneva Conventions 1949
Konvensyen Geneva 1949
International humanitarian law
Geneva Protocols
Protokol Geneva
International humanitarian law
Geneva Protocols 1977
Protokol Geneva 1977
International humanitarian law
Genocide
penghapusan bangsa
Human Rights
Genocide
pembunuhan kaum
Human Rights
Genocide
Genosid
Human Rights
Geographical areas
Kawasan geografi
Geographical areas
Geographical areas - General
Kawasan geografi - Umum
Geographical areas
Geographical limitation
Batasan geografi
Entry, admission and reception
Geography
geografi
Science
Geology
geologi
Science
Geophysics
geofizik
Science
Georgia
Georgia
Geographical areas
Georgian minorities
Minoriti Georgia
Population groups
Georgians
Orang Georgia
Population groups
German minorities
Minoriti Jerman
Population groups
Germans
Orang Jerman
Population groups
Germany
Jerman
Geographical areas
Germany, Federal Republic of
Republik Persekutuan Jerman
Geographical areas
Ghana
Ghana
Geographical areas
Ghanaians
Orang Ghana
Population groups
Gibraltar
Gibraltar
Geographical areas
Globalization
globalisasi
Economics
Glossaries
Glosari
Communication and information
Glossaries
Senarai istilah
Communication and information
Good offices
bantuan
Protection
Govenrment sponsorship
tajaan kerajaan
Durable Solutions
Governance
Pemerintahan
Politics
Governance
Tadbir urus
Politics
Government
Kerajaan
Politics
Government
Kerajaan
Politics
Government in exile
Kerajaan dalam buangan
Politics
Government policy
Polisi Kerajaan
Politics
Government policy
Dasar kerajaan
Politics
Government programmes
Rancangan Kerajaan
Politics
Government programmes
Program kerajaan
Politics
Grammar
tatabahasa
Education and language
Grandparents
Datuk dan nenek
Family
Grant of asylum
Pemberian suaka
Refuge and asylum
Grants
Bantuan
Finance
Grazing Land
padang ragut
Agriculture and land
Greece
Greece
Geographical areas
Greek minorities
Minoriti Yunani
Population groups
Greeks
Orang Yunani
Population groups
Greenlanders
Orang Greenland
Population groups
Grenada
Grenada
Geographical areas
Grenadians
Orang Grenada
Population groups
grief
murung
Psychology
grief
kesedihan
Psychology
grief
kehibaan
Psychology
grief
kedukaan
Psychology
Guadeloupans
Orang Guadeloup
Population groups
Guam
Guam
Geographical areas
Guarantees to returnees
jaminan kepada pengembali
Durable Solutions
Guatemala
Guatemala
Geographical areas
Guatemalans
Orang Guatemala
Population groups
Guerrilla fighters
Pejuang gerila
Conflict
Guerrilla warfare
Perang gerila
Conflict
Guianese
Orang Guian
Population groups
Guidelines
Garis panduan
Communication and information
Guinea
Guinea
Geographical areas
Guinea-Bissau
Guinea-Bissau
Geographical areas
Guinea-Bissauans
Orang Guinea-Bissau
Population groups
Guineans
Orang Guinea
Population groups
Gulf States
Negara-negara Teluk
Geographical areas
Guyana
Guyana
Geographical areas
Guyanese
Orang Guyana
Population groups