ဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာ ဝေါဟာရအသုံနှုန်းစာရင်း

နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည့်ရက်စွဲ – ၂၇ရက် ဧပြီလ ၂၀၂၁ခုနှစ်

၁၉၅၁ ခုနှစ် ဒုက္ခသည်များ အဆင့်အတန်းဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းမှ စတင်၍ အရေးကြီးသော မူဝါဒနှင့် လမ်းညွှန်စာတမ်းများကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် အဓိက ဖွံ့ဖြိုးရေးသားထားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ အလားတူပင် မလေးရှားနိုင်ငံရှိ ယူအန်အိတ်ခ်ျစီအာရုံး၏ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု တစ်လျှောက်တွင် ရုံးသည် အစိုးရ၊ ပြည်သူများ၊ ဒုက္ခသည် အသိုင်းအဝိုင်းများနှင့် ထိထိ‌ရောက်ရောက် ဆက်ဆံ‌ရေးရှိနိုင်ရန် အင်္ဂလိပ်နှင့် မလေးဘာသာစကားကြားခံများလည်း အသုံးပြုနေပြီဖြစ်သည်။

မလေးဘာသာစကားတွင် ဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာ ဝေါဟာရများနှင့်ပါတ်သက်၍ စံသတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိသည့်အတွက် ယူအန်အိတ်ချ်စီအာသည် ဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာ ဝေါဟာရစာရင်းကို မလေးဘာသာစကားသို့ ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့ပါသည်။ ယူအန်အိတ်ချ်စီအာသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် အသုံးများသော အသုံးအနှုန်းများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီး နေ့စဥ်ဘာသာစကားတွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် လက်တွေ့ကျသော ဘာသာပြန်ဆိုချက်များကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် ပြည်တွင်းရှိ မူရင်းမလေးဘာသာစကားပြောသော နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သည်။ ဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲများတွင် အသုံးများသော ဝေါဟာရ ၃၀၀၀ ခန့်ကို ပြုစုပြီး ဘာသာပြန်ခဲ့သည်။

ယူအန်အိတ်ခ်ျစီအာသည် ဤဘာသာပြန်မှုများအား ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး မလေးဘာသာစကားဆိုင်ရာအာဏာပိုင် Dewan Bahasa dan Pustaka မှ အသုံးပြုသော ဘာသာပြန်ဆိုမှုများကို ရည်ညွန်ကိုးကားခဲ့သည်။ ဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာ ဝေါဟာရများသည် အခါအားလျော်စွာ ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး ပြင်ဆင်မှု အမြဲပြုလုပ်နေမည့် စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

#ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU • V • WXYZ

V

Malay
Category of Word
Value systems
sistem nilai
Culture and traditions
Vanuatu
Vanuatu
Geographical areas
Vanuatuans
Orang Vanuatu
Population groups
Variation of leave to enter
Kebenaran untuk kemasukan
Immigration law
Vatican City State
Negara Kota Vatikan
Geographical areas
Vatican nationals
Warganegara Vatican
Population groups
vegetables
sayur-sayuran
Food and nutrition
Venezuela
Venezuela
Geographical areas
Venezuelans
Orang Venezuala
Population groups
Victims
Mangsa
Human Rights
Victims of conflict
Mangsa konflik
Conflict
Victims of conflict
Mangsa konflik
Conflict
Victims of war
Mangsa peperangan
Conflict
Video
Video
Communication and information
Viet Nam
Vietnam
Geographical areas
Vietnamese
Orang Vietnam
Population groups
Villagization
Penyebaran kampung
Human settlements
Violation of cultural norms
Pelanggaran norma budaya
Persecution
Violence
Kekejaman / Kekerasan
Conflict
Violence
Keganasan
Conflict
Violence against women
Keganasan terhadap wanita
Human Rights
Violence against women and girls (VAWG)
Keganasan terhadap wanita dan kanak-kanak perempuan (VAWG)
UN Gender Group Terms
Viral diseases
penyakit virus
Diseases
Virgin Islanders
Penduduk Kepulauan Virgin
Population groups
Visas
Visa
Immigration law
Visitors
Pelawat
Immigration law
Visual Arts
seni visual
Arts
Vocational centres
pusat vokasional
Education and language
Vocational education and training
pendidikan dan latihan vokasional
Education and language
Vocational guidance
bimbingan vokasional
Education and language
Vocational training
latihan vokasional
Education and language
Voluntary contributions
Sumbangan sukarela
Refugee assistance
Voluntary departure programmes
program berlepas secara sukarela
Durable Solutions
Voluntary re-availment of protection
Perolehan semula perlindungan secara sukarela
Protection
Voluntary repatiration
kepulangan secara sukarela
Durable Solutions
Voluntary repatriation
Pemulangan semula ke negara asal secara sukarela
Durable Solutions
Voluntary repatriation
penghantaran pulang secara rela
Durable Solutions
Voluntary repatriation programmes
Program pemulangan semula ke negara asal secara sukarela
Durable Solutions
Voluntary repatriation programmes
program penghantaran balik secara sukarela
Durable Solutions
volunteers
sukarelawan
Labour and employment
Vouchers
Baucar
Emergency relief
vulnerable
rentan
Population groups
Vulnerable groups
kumpulan terdedah
Population groups
Vulnerable groups
Kumpulan rentan
Population groups
vulnerable population
golongan rentan
Population groups