ပရေၚ်ရေၚ်တၠုၚ် သွက်ညးမဗၠးဘဲ စပ်ကဵုကာမ ကေုာံ ပရေၚ်ပ္ကီုပရာပ် စပ်ကဵုလိၚ် (SGBV)

Friday / 25 September 2020

ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဝွံ ကၠောန်ကမၠောန် ပရေၚ်ပံၚ်တောဲကမၠောန်မွဲစွံ ကရောံ ဂကောံ ဂမၠိုၚ် သွက်သ္ဂောံစၚ်ခြာ ကိစ္စ ပရေၚ်ပ္ကီုပရာပ် စပ်ကဵုကာမ ကေုာံ စပ်ကဵုလိၚ် (SGBV) တုဲ ရေၚ်တၠုၚ် ကဵုအရီုဗၚ် သွက်ညးမဗၠးဘဲ နူပရေၚ်ပ္ကီုပရာပ် ကာမ၊ လိၚ် (SGBV) မဒှ်ရောၚ်။ ကမၠောန်ဏံဝွံ ပါလုပ် လၟေၚ် ရေၚ်တၠုၚ် အစဳဇန် ပြုပြေၚ် ကိစ္စ မွဲမွဲ မပ္တံ ဆက်စၠောံကဵု ညးမဗၠးဘဲ ပ္ကီုပရာပ် ဂမၠိုၚ် နကဵု ပရေၚ်ကဵုကသပ် မလုပ်သၞောဝ် ဒှ်တုဲ ကၠောန်သ္ပရေၚ်တၠုၚ်ကဵု ပရေၚ်တက်ကျာ (counselling) ကေုာံ ပရေၚ်ရီုဗၚ် မဆေၚ်စပ်ကဵု စိုတ်ဓာတ် မဒှ်ရောၚ်။ ယဝ်ရဒးနွံပၟိက်မ္ဂး သီုကဵု ပရေၚ်ထံက်ပၚ် မဆေၚ်စပ်ကဵုသြန် ကေုာံ ကလေၚ်ဖျေံကဵုဒၞာဲဒၟံၚ် မဒှ်ရ။

ယဝ်ရဇကု ဒးနွံပၟိက် ပရေၚ်ရီုၚ်ဗၚ် ဟွံသေၚ်မ္ဂး တီမံၚ် မၞိဟ်မွဲမွဲ ညးမဒးကေတ် အရီုဗၚ် ကေုာံ ပရေၚ်ထံၚ်ပၚ် မ္ဂး ဂကောံ မကဵုလဝ် လက်ကရဴ သၟဝ်တေံ ဂမၠိုၚ်ဝွံ ကေတ်အဆက် ဂွံမာန် မဒှ်ရောၚ်။

ဂကောံရီုဗၚ်ညးဗြဴ (WAO)

ဒၞာဲဒေသ မဂၠိုၚ်ဘာသာအရေဝ်အ္ခိၚ်ကမၠောန် ဂမၠိုၚ်ပရေၚ်ဆက်စၠောံ
ကဠၚ် ဝဴလဳ၊ ကဍး ကေုာံ ဂျိဝ်ဟိုဝ်အၚ်္ဂလိက်၊ ဗဟဇြာ မလေဝ်ယှာ၊ ဗၟာ၊ ဟက်ခါ၊ တဳတေမ်၊ ဝှာဠာမ်၊ ဇြာညေတ်၊ မဳဇြိုဝ်၊ ကချေန်၊ ရိုဝ်ဟေန်ဂျာ၊ သိုဝ်မာလဳ၊ အရာပ်ဗေတ်၊ သွဟဳလဳ၊ ဖါယှေန်၊ ကေုာံ ဒါလဳ၂၄ နာဍဳ နူတ္ၚဲစန် စဵုစိုပ် တ္ၚဲအဒိုတ်မဂၞန်ဖုၚ် ၀၃-၃၀၀၀ ၈၈၅၈ ဟွံသေၚ်မ္ဂး ပရေၚ်ရေၚ်တၠုၚ် WhatsApp TINA (၀၁၈-၉၈၈၈ ၀၅၈)

International Catholic Migration Commission (ICMC)

ဒၞာဲဒေသ မဂၠိုၚ်ဘာသာအရေဝ်အ္ခိၚ်ကမၠောန် ဂမၠိုၚ်ပရေၚ်ဆက်စၠောံ
ကဠၚ် ဝဴလဳ၊ ပဳနာန်၊ ပေဝ်ရ ကေုာံ ကဍးရိုဝ်ဟေန်ဂျာ၊ ဗၟာနူ ၉ နာဍဳ နူဂယး စိုပ် ၉ နာဍဳဗ္တံ နူတ္ၚဲစန် စဵုစိုပ် တ္ၚဲအဒိုတ်010-421 1274
ကဠၚ် ဝဴလဳ၊ ပဳနာန်၊ ပေဝ်ရ ကေုာံ ကဍးအရာပ်ဗေတ်၊ သိုဝ်မာလဳနူ ၉ နာဍဳ နူဂယး စိုပ် ၉ နာဍဳဗ္တံ နူတ္ၚဲစန် စဵုစိုပ် တ္ၚဲအဒိုတ်016-204 0491
ကဠၚ် ဝဴလဳ၊ ပဳနာန်၊ ပေဝ်ရ ကေုာံ ကဍးရိုဝ်ဟေန်ဂျာနူ ၉ နာဍဳ နူဂယး စိုပ် ၉ နာဍဳဗ္တံ နူတ္ၚဲစန် စဵုစိုပ် တ္ၚဲအဒိုတ်ပရေၚ်ဆက်စၠောံ ပဳနာန် ၀၁၄-၂၄၀ ၀၁၉၁

ဂကောံပွဳပွူ ကောန်ဂကူ ရိုဝ်ဟေန်ဂျာ မလေဝ်ယှာ (RSM)

ဒၞာဲဒေသ မဂၠိုၚ်ဘာသာအရေဝ်အ္ခိၚ်ကမၠောန် ဂမၠိုၚ်ပရေၚ်ဆက်စၠောံ
ကဠၚ် ဝဴလဳ၊အၚ်္ဂလိက်၊ ရိုဝ်ဟေန်ဂျာ၊ ဗၟာနူ ၉ နာဍဳ နူဂယး စိုပ် ၉ နာဍဳဗ္တံ နူတ္ၚဲစန် စဵုစိုပ် တ္ၚဲအဒိုတ်RSM မဂၞန်ဆက်စၠောံ စပ်ကဵုပရေၚ်ထတ်ယုက် ၀၁၇-၂၃၉ ၉၀၂၀

Médecins Sans Frontières (MSF)

ဒၞာဲဒေသ မဂၠိုၚ်ဘာသာအရေဝ်အ္ခိၚ်ကမၠောန် ဂမၠိုၚ်ပရေၚ်ဆက်စၠောံ
ပဳနာန်အၚ်္ဂလိက်၊ ဗဟဇြာ မလေဝ်ယှာ၊ ရိုဝ်ဟေန်ဂျာ၊ ဗၟာနူ ၉ နာဍဳ နူဂယး စိုပ် ၁၀ နာဍဳ ဗ္တံ နူတ္ၚဲစန် စဵုစိုပ် တ္ၚဲအဒိုတ်မဂၞန်ဆက်စၠောံ ပရေၚ်ထတ်ယုက် ၀၁၁၁-၆၁၄ ၅၄၅၄Share