ပွမကလေင်ထပ်ပ္တိုန်မဂၞန်ဖုင် နကဵုလိက်ပလံင် SMS မွဲချိန်ခဏကလိဂွံဟွံမာန်

Monday / 17 August 2020

သေတ်သ်တာမ်(system) ကလေင်ထပ်ပ္တိုန်မဂၞန်ဖုင် နကဵုလိက်ပလံင် SMS ဂှ် မွဲချိန်ခဏ ကလိဂွံဟွံမာန်ဒှ်တုဲ စဵုကဵု ထပ်လလောင်တြးကဵု မွဲဝါပၠန်ဂှ် ဗွဲလၟေင်မေတ္တာ စၟတ်လဝ်ညိ။ အတိုင်မာတ်သေတ်သ် ပလံင်ပၠောပ်နင်တံဂှ် UNHCR ဟွံဒုင်တဲရ။ သ္ပဂုဏ်တုဲလ္ပဆက်သုင်စောဲ သေတ်သ်တာမ်(system) ပလံင်ပၠောပ်နင်ညိ။

ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင် ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင် သွက်သ္ဂောံကလေင်ထပ်ပ္တိုန် မဂၞန်ဖုင် ကေုာံ ဌာန်ဒၟံင်ညးတံဂမၠိုင်ဂှ် ဆက်ပလံင်ဗ္စိုပ် နကဵု

  • ဝှမ်ဆက်စၠောံ လ္တူဝါပ်သာက် ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာ https://refugeemalaysia.org/contact/
  • မဂၞန်ဆက်စၠောံ ပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ 017-614 3810 (နူ တ္ၚဲစန် စဵုစိုပ် တ္ၚဲသိုက် နူ ၈ နာဍဳနူဂယး စဵုစိုပ် ၄ နာဍဳသဝ်တ္ၚဲ).


Share