ပရေင်ဆက်စၠောံ

ဇၟာပ်ဇၟာပ်ပူဂဵုအလုံသီုဖအိုတ် ညးမနွံပၟိက် မိက်သ္ဂောံဆဵုဂဗကဵု ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာမ္ဂး နကဵု စၟတ်တ္ၚဲချိင်မွဲမွဲ ဒးအာတ်မိက်ရောင် မိက်သ္ဂောံဟီုဗ္ကန်လဝ်ရ။

ပရေင်အာတ်မိက်မပ္တိုန်လဝ်အလုံသီုဖအိုတ်ဝွံ နကဵု UNHCR ဆက်ကၠောန်အာကမၠောန်ဏောင်။ ပ္ဍဲကဵုမွဲမွဲတ္ၚဲ အတိုင်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာဂွံဒုင်ကေတ်လဝ်တဲ လိက်အဳမေလ်ဂၠိုင်ကဵုကၠံဒှ်တုဲ ယဝ်ရဇကုဟွံဂွံဒုင်တဲ ပွမကလေင်ပရိုင်လွာဲဂှ်မ္ဂး သ္ပဂုဏ်တုဲအေင်ဒုင်ကဵုမွဲဝါညိ။

ယဝ်ရဇကုပလံင်ပၠောပ်လဝ် တင်အာတ်မိက်တ္ၚဲချိင်မွဲတုဲတုဲမ္ဂး တင်အာတ်မိက်တၞဟ်မွဲပၠန် သ္ပဂုဏ်တုဲလ္ပပလံင်ပၠောပ် မွဲဝါပၠန်ညိ။ သွက်သ္ဂောံဖျေံကဵုအစဳဇန် စၟတ်တ္ၚဲချိင်ဇကုဂှ် သ္ပဏာကဵု ပဵုတုဲလဇုဲအာဏောင်။

နကဵုတင်တုပ်စိုတ်ဇကုဟွံမွဲမ္ဂး တင်နင်လဵုမွဲဒှ်ဒှ် သ္ဂောံပါ်ပရံကဵုဏာ ညးတာလျိုင်အလဵုအသဳ ကၟိန်ဍုင်ဇကုကီု ဟွံသေင်မ္ဂး မၞိဟ်တၞဟ်တၞဟ်တံဂမၠိုင်ကီု ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ကၠောန်သ္ပဟွံဂွံရောင်။

တင်အာတ်မိက်ပ္တိုန်စရင် ရဳဂျေတ်သတာတၟိ

တင်အာတ်မိက်ပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာတၟိ

ပရေင်ပြံင်လှာဲပံင်ပကောံကၟိန်သ္ၚိ (အာတ်မိက်သွက်စၟတ်တ္ၚဲချိင်)

ထပ်ပံင်ပၠောပ်လၟိဟ်မၞိဟ်ကၟိန်သ္ၚိဂမၠိုင် ထပ်ပံင်ပၠောပ်ပရေင်ဖျေံဒၞာဲ ပွမကဵုသမ္တီတေင်ပရေင်ထောံပြးအိန်ထံင်

ပွမကဵုသမ္တီတေင်ကိစ္စဒးဒုင်ရပ်ကေုာံဒးဒုင်ထိင်ဒဝ်

ပရေင်ကဵုသမ္တီတေင် ကိစ္စဒးဒုင်ရပ်ကေုာံဒးဒုင်ထိင်ဒဝ် လဵုမွဲဒှ်ဒှ် ပွမကလေင်ထပ်ကဵုသမ္တီ ကိစ္စတေင်လဝ်ကၠာဂှ်

ပွမပ္တိုန်တင်နင်ပူဂဵုတၟိ

ပွမကလေင်ထပ်ပ္တိုန်ဌာန်ဒၟံင်တၟိ ပွမကလေင်ထပ်ပ္တိုန်အဳမေလ်တၟိ

ပွမကလေင်ထပ်ပ္တိုန်မဂၞန်ဖုင်

ပွမကလေင်ထပ်ပ္တိုန်မဂၞန်ဖုင်တၟိ

ပရေင်ကဵုသမ္တီတေင် စပ်ကဵုစၟတ်ထံက်ဂလာန်ကၠေံ

ကာဒ်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ကၠေံ တၞးလိက် (UC) မၞုံဒၟံင် အဃောဗ္စာရဏာဖျေံသ္ကုတ်သွာတ်ကၠေံ

ပရေင်သၟာန်သၟုက်ဂၠိုက်ဂၠာဲ စပ်ကဵုပရေင်ပညာ

ပရေင်သၟာန်သၟုက်ကေုာံပရေင်ထံက်ပင် စပ်ကဵုပရေင်ပညာ အလုံအိုတ်သီု

ပွမကဵုသမ္တီတေင် ပရေင်လီဠာန်ကေုာံပရေင်ကဵုကေတ်စလာပ်ဗဇဴ

ပလံင်စုတ်ပရေင်ကဵုသမ္တီတေင် မဆေင်စပ်ကဵု ပရေင်လီဠာန် ကေုာံ ပရေင်ကဵုကေတ်လာပ်ဗဇဴ မကလိလောန်လဝ် နကဵုကောန်ဒှ်ဒဒိုက်။ တင်နင်ပရူအလုံသီုဖအိုတ် မပါ်ပရံကဵုလဝ်ဂှ် ဂိုင်စွံကၟာတ်လဒဵုလဝ် မၞုံသစ္စဂတိဝတ်ဓရ်ပတှ်ေရောင်။

ပွမကလေင်စဴပၟိက်ဆန္ဒ (အာတ်မိက်ပရေင်တက်ကျာကဵုကေတ်ကသပ်)
အာတ်မိက်ပရေင်တက်ကျာကဵုကေတ်ကသပ် စပ်ကဵုပရေင်ကလေင်စဴကၟိန်ဍုင်တပ်ကသုက်ဇကု နကဵုပၟိက်ဆန္ဒ မဒှ်ရ။
ဂကောံသၟိင်ဇၞော်ကုလသမဂ္ဂ
ဌာန်ဒၟံင် 570 Jalan Bukit Petaling, 50460 Kuala Lumpur, Malaysia.
တင်စၟတ် ဗွဲဗၞတ်ဗ္ၜတ်မတေင်ဂြတ် နကဵုစၟတ်တ္ၚဲချိင်ဟေင်
မဂၞန်ဆက်စၠောံပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ 017-6143810 (၈ နာဍဳနူဂယး စဵုစိုပ် ၄ နာဍဳသဝ်တ္ၚဲ / နူတ္ၚဲစန် စဵုစိုပ် တ္ၚဲသိုက်)
ပွမသၟာန်သၟုက်ပရေင်ထတ်ယိုတ် 03-2118 4879 (၈ နာဍဳနူဂယး စဵုစိုပ် ၄ နာဍဳသဝ်တ္ၚဲ / နူတ္ၚဲစန် စဵုစိုပ် တ္ၚဲသိုက်)
မဂၞန်ဆက်စၠောံ ကိစ္စဒးဒုင်ရပ်ကေုာံဒးဒုင်ထိင်ဒဝ် 012-6305060 (8:00 နာဍဳနူဂယး – 6:00 နာဍဳသဝ်တ္ၚဲ / နူတ္ၚဲစန် စဵုစိုပ် တ္ၚဲသိုက် တုဲ 8:00 နာဍဳနူဂယး – 4:00 နာဍဳသဝ်တ္ၚဲ / တ္ၚဲသ္ၚိသဝ် – တ္ၚဲအဒိုတ်)

ဌာနဂကောံသ္ဇိုင်မၞိဟ်မ္ၚး ဂျဝ်ဟိုဝ်
ဌာန်ဒၟံင် No. 38, Jalan Kempas Utama 2/4, 81300 Johor Bahru.
တင်စၟတ် ဗွဲဗၞတ်ဗ္ၜတ်မတေင်ဂြတ် နကဵုစၟတ်တ္ၚဲချိင်ဟေင်
တ္ၚဲကၠောန်ကမၠောန်ဂမၠိုင် နူတ္ၚဲစန် စဵုစိုပ် တ္ၚဲဗြဴဗ္တိ
နာဍဳကၠောန်ကမၠောန်ဂမၠိုင် နူ ၈ နာဍဳနူဂယး စဵုစိုပ် ၄ နာဍဳသဝ်တ္ၚဲ
မဂၞန်ဖုင် 07-5629800