ပရေင်ပလေဝ်ပလောတ်မင်မွဲထိင်ဒဝ် တင်နင်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် UNHCR ဝွံ ဇီုကပိုက် လၟေင်ကမၠောန်ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ

Thursday / 02 March 2023

သ္ပဟိုတ်နူ ပရေင်ပလေဝ်ပလောတ် မင်မွဲထိင်ဒဝ် မဆေင်စပ်ကဵု နဲကဲသၞောတ်ကမၠောန်တုဲ ပရေင်ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာကီု ပရေင်ပ္တိတ်ကဵုကာဒ် ကေုာံ တၞးလိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန် UNHCR ကီု သ္ပပ္တံနူတ္ၚဲသိုက် စၟတ်တ္ၚဲ 31 ဂိတုမာတ်ချ် 2023 စဵုကဵုစိုပ် စၟတ်တ္ၚဲ 30 ဂိတုဨပြေဝ် 2023 တေံဂှ် ကလိဂွံဟွံမာန်ရ။ ပရေင်ရေင်တၠုင်တံဏံဂမၠိုင်ဝွံ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ 1 ဂိတုမေ 2023 တေံ ကြက်ကလေင်စကၠောန်အာကမၠောန်ဏောင်။ ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင် ကေုာံ ညးစ္ၜုဲစွော်အခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင် ကုညးတၞးလိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန်ကီု ကာဒ်ကီု အယုက်မအိုတ် ပ္ဍဲအ္ခိင်ကာလအပိုင်ခြာဏံမ္ဂး တၞဟ်နသ္ဂောံကလေင်ဆက် တၞးလိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန်ကီု ကာဒ်ကီုဂှ် နကဵုရုင်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ကြက်ဆက်ဏာဖုင်ကၠာဏောင်။

သ္အာင်နူကဵုပရေင်ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ကေုာံ ပရေင်ပ္တိတ်ကဵုတၞးလိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန်ကီု ကာဒ်ကီုတုဲ ပရေင်ရေင်တၠုင်တၞဟ်တၞဟ်ဂမၠိုင်ဝွံ ဆက်ကၠောန်အာမံင်ကမၠောန် အတိုင်ပက္ကတိဓမ္မတာရ။ လုကဴကာလအပိုင်ခြာဏံဂှ် တၞဟ်နသ္ဂောံစၟဳစၟတ် တၞးလိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန် UNHCR ကီု ကာဒ် ယူအာအုက်ချ်သဳအာကီုဂှ် VerifyPlus app ကေုာံ သၞောတ်စၟဳစၟတ်ကာဒ် Card Verification System (CVS) သီုၜါဝွံ သုင်စောဲဂွံအာမံင် အတိုင်ပက္ကတိဂှ်ရ။Share