ကဵုဂွံနွံကဵုဓဝ်သတိ ပရေင်လီဠာန် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပွဳပွူသ္ဇိုင်မၞိဟ် – က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကောံ

Wednesday / 15 February 2023

ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဂွံဒုင်ကေတ်လဝ်တဲ လိက်ကဵုသမ္တီတေင် စပ်ကဵုပူဂဵုညးမဟီုပ္တိတ် အဆက်တၟေင်ကဵု UNHCR နွံမံင် ဟိုတ်နူကဆံင်တာလျိုင်ညးတံ ဒှ်မံင်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပွဳပွူသ္ဇိုင်မၞိဟ် – က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကောံရ။ စပ်ကဵု ပရေင်ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ကဆံင်စၟတ်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် Refugee-Status Determination (RSD) ကီု ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် Resettlement ပ္ဍဲကၟိန်ဍုင်ဂမၠိုင် မပ္တံ ကၟိန်ဍုင်ခနေတာ Canada ၊ ကၟိန်ဍုင်အတ်သထြေလျာ Australia ကေုာံ ကၟိန်ဍုင်ယူနာက်တေတ်ခေန်ဒန် United Kingdom လ္တူလၟေင်ကမၠောန်တံဏံ ဂွံပြဟ်တိုန်ဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပွဳပွူသ္ဇိုင်မၞိဟ် – က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကောံတံဏံ အာတ်မိက်ဒၟံင်သြန် ကောန်ဒဒှ်ဒိုက်တံရ။

ဣဏံဂှ် ဒှ်ပရေင်လီဠာန်ရ။ ပရေင်ရီုဗင်ရေင်တၠုင် UNHCR အလုံအိုတ်သီုဝွံ နကဵုစေတနာမးမးရောင်။ ရန်တၟံကဵုသ္ဂောံဆက်ကၠောန်အာကမၠောန် ကိစ္စဝင်ဇကု စပ်ကဵု ပရေင်ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာကီု ပရေင်ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ကဆံင်စၟတ်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် (RSD) ကီု ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ကီု တင်ရန်တၟံကမၠောန်တၞဟ်တၞဟ်လဵုမွဲဒှ်ဒှ် ဇကုကဵုကေတ်သြန် ကဵုညးဒုင်ကာ ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဟွံသေင်မ္ဂး ပူဂဵုလဵုမွဲဒှ်ဒှ် ဂွံဟွံမာန်ရ။

ပူဂဵုညးမဟီုဂးပ္တိတ် အဆက်တၟေင် ပ္ဍဲ UNHCR နွံမံင်တုဲ သ္ဂောံကလိဂွံအခေါင်အရာ ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် မပ္တံ ကၟိန်ဍုင်ခနေတာ Canada ၊ ကၟိန်ဍုင်အတ်သထြေလျာ Australia ၊ ကၟိန်ဍုင်ယူနာက်တေက်ခေန်ဒမ် the United Kingdom ဟွံသေင်မ္ဂး ကၟိန်ဍုင်တၞဟ်တၞဟ်တံ နကဵုလှာဲဂတးကဵုကေတ်သြန် ဍေံတံရီုဗင်ကဵုဇကု ဂွံမာန်မံင်ဏောင် ဟီုဂးပ္တိတ်မ္ဂး စွံသတိညိ။ ပူဂဵုလဵုမွဲဒှ်ဒှ် ဇကုဟွံတီမ္ဂး လ္ပပါ်ပရံကဵုဏာ တင်နင်ပူဂဵုဇကုညိ။

တၞဟ်နသ္ဂောံဒုင်ကေတ်တဲသြန်ကီု တၞဟ်သ္ဂောံကလိဂွံ ပရေင်ရီုဗင်ရေင်တၠုင်ကီု နကဵုလှာဲဂတးကဵုကေတ်သြန်တုဲ ရီုဗင်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ကေုာံ ညးစ္ၜုဲစ္ၜော်အခေါင်ဂီုကၠီု ပ္ဍဲလၟေင်ကမၠောန် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာဂှ် UNHCR ဟွံကဵုအခေါင်ကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပွဳပွူသ္ဇိုင်မၞိဟ် – က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကောံဂမၠိုင်ရ။

နကဵုပရေင်လှာဲဂတးကဵုကေတ်သြန်တုဲ သွက်ကာဒ် UNHCR ကီု သွက်သၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူကီု သွက်စၟတ်တ္ၚဲချိင်ကီု သွက်ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ကီု ကေတ်သြန် နူကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂှ် UNHCR ဆလံဟွံဟီုလဝ်ကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပွဳပွူသ္ဇိုင်မၞိဟ် – က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကောံဂမၠိုင် ဟွံသေင်မ္ဂး ဂကောံကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင်ရ။

က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပွဳပွူသ္ဇိုင်မၞိဟ် – က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကောံ လဵုမွဲဒှ်ဒှ် ဟွံသေင်မ္ဂး ဂကောံကောန်ဒှ်ဒဒိုက်လဵုမွဲဒှ်ဒှ် ညးမပါလုပ်ပ္ဍဲ ဒုင်ကေတ်တဲသြန်ကီု ပရေင်ရီုဗင်ရေင်တၠုင်ကီု နကဵုပရေင်လှာဲဂတးကဵုကေတ်သြန် နူကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင် သွက်လၟေင်ကမၠောန် UNHCR တံဂှ် ဒးဒုင်နုက်ပ္တိတ်နူတာလျိုင် နကဵု UNHCR ဏောင်။

ယဝ်ရဇကုကဵုသမ္တီတေင် ပရေင်ကမၠောန် မၞုံသံသယ ဗ္စိုပ်ကဵုဇရေင် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာမ္ဂး ကာဒ် UNHCR ဇကုဟွံဒးဒုင်သီ၊ ဟွံဒးဒုင်ကုတ်ထပိုတ်၊ တုဲမ္ဂး လၟေင်ကမၠောန်ကိစ္စဇကုလေဝ် ဒးဒုင်လဇုဲအာဟွံသေင်၊ ဒးဒုင်ကၟာတ်အာ ဟွံသေင်ရ။

ယဝ်ညးတၞဟ်ဆက်နင်ဖုင်ကဵုတုဲ ဟီုဂးကဵုဇကု ရီုဗင်ကဵု ပရေင်ရေင်တၠုင် UNHCR မပ္တံ (ပရေင်ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ Registration ၊ ပရေင်ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ကဆံင်စၟတ်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် Refugee-Status Determination RSD ၊ ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် Resettlement) နကဵုလှာဲဂတကဵုကေတ်သြန်မ္ဂး ကဵုသမ္တီတေင် ဗ္စိုပ်ဇရေင်

  • ဗၠာဲသၟိင်
  • UNHCR သုင်စောဲ ဝှမ် ဏံ

တင်နင်ပဵုတုဲကလိဂွံမာန် စပ်ကဵုလၟေင်ကမၠောန်ဂမၠိုင် ကေုာံ ပရေင်ရီုဗင်ထ္ၜလ္ဘာ် UNHCR ၊ သ္ပဂုဏ်တုဲ နိဿဲကဵု ဝါပ်သာက် ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာ Refugee Malaysia website ညိ။Share