စွံသတိကဵုပရေင်လီဠာန် – မၞိဟ်ဗြဴဟီုဂးမံင် ကၠောန်မံင်ကမၠောန် ပ္ဍဲ UNHCR

Wednesday / 08 February 2023

UNHCR ဂွံဒုင်ကေတ်လဝ်တဲ လိက်ကဵုသမ္တီတေင် စပ်ကဵုမၞိဟ်ဗြဴမွဲတၠ ညးမဟီုဂးမံင် ကၠောန်မံင်ကမၠောန် ပ္ဍဲဌာနပၠောန်စရဳဂျေတ်သတာ Registration ကေုာံ ဌာနဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် Resettlement ပ္ဍဲရုင် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာရ။ မၞိဟ်ဗြဴဏံဂှ် ကေတ်ဏာအဆက်ကဵု ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်တံ နကဵုဝါတ်သာပ်(WhatsApp)တုဲ အာတ်မိက်သြန် အကြာ RM300-500 ကဵုပြင်ပၠောပ် ပ္ဍဲအကံက်ဗာန် နကဵုပရေင်လှာဲဂတးသွံရာန် ကာဒ်ယူအာန်၊ စၟတ်တ္ၚဲချိင်ယူအာန်၊ သၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူယူအာန် သွက်သ္ဂောံကလိဂွံ ပရေင်ပၠောပ်စရင်ဂျေတ်သတာ ကေုာံ ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာရ။ မၞိဟ်ဗြဴဏံ ဟီုဂးလဝ်ကဵု ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင် ယဝ်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်တံ ကဵုသမ္တီတေင် မၞိဟ်ဗြဴဏံ ကဵုယူအာန်အုက်ချ်သဳအာမ္ဂး ကာဒ် UNHCR ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်တံဂှ် ဒးဒုင်သီ၊ ဒးဒုင်ကုတ်ထပိုတ်တုဲ ကိစ္စဝင်ဝှဴကောန်ဒှ်ဒဒိုက်တံလေဝ် ဒးဒုင်ကၟာတ်အာဏောင်။ ဟိုတ်နူမၞိဟ်ဗြဴဏံ ကၠောန်မံင်ကမၠောန် ပ္ဍဲ UNHCR တုဲ မုအရာသာ်လဵုမွဲ ဟွံက္တဵုဒှ်ကဵုဍေံပုဟ်ဂှ် မၞိဟ်ဗြဴဏံ ပဵုတုဲထပ်ဟီုဂးကဵုပၠန်ရ။

ဣဏံဂှ် ဒှ်ပရေင်လီဠာန်ရ။ မၞိဟ်ဗြဴဏံဂှ် ကၠောန်မံင်ကမၠောန် ပ္ဍဲ UNHCR ဟွံသေင်ရ။ ပရေင်ရီုဗင်ရေင်တၠုင် UNHCR အလုံအိုတ်သီုဝွံ နကဵုစေတနာမးမးရောင်။ ရန်တၟံကဵုသ္ဂောံဆက်ကၠောန်အာကမၠောန် ကိစ္စဝင်ဇကု စပ်ကဵု ပရေင်ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ Registration ကီု ပရေင်ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ကဆံင်စၟတ်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် Refugee-Status Determination (RSD) ကီု ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် Resettlement ကီု တင်ရန်တၟံကမၠောန်တၞဟ်တၞဟ်လဵုမွဲဒှ်ဒှ် ဇကုကဵုကေတ်သြန် ကဵုညးဒုင်ကာ ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဟွံသေင်မ္ဂး ပူဂဵုလဵုမွဲဒှ်ဒှ် ဂွံဟွံမာန်ရ။

ပူဂဵုညးမဟီုဂးပ္တိတ် အဆက်တၟေင် ပ္ဍဲ UNHCR နွံမံင်တုဲ သ္ဂောံကလိဂွံအခေါင် သၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူဂမၠိုင် ဟွံသေင်မ္ဂး ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် နကဵုလှာဲဂတးကဵုကေတ်သြန် ယဝ်ဍေံတံရီုဗင်ကဵုဇကု ဂွံမာန်မံင်ဏောင်မ္ဂး စွံသတိညိ။ လ္ပပါ်ပရံကဵုဏာ တင်နင်ပူဂဵုဇကု ကဵုမၞိဟ်ဗြဴတံဏံညိ။

တၞဟ်နကဵုပြင်ပၠောပ်သြန် ပ္ဍဲကဵုအကံက်ဗာန်မွဲမွဲဂှ် UNHCR ဆလံဟွံဟီုအာတ်မိက်ဇကုရ။ ညးဒုင်ကာ UNHCR လဵုမွဲဒှ်ဒှ် ညးမပါလုပ်ပ္ဍဲ အာတ်မိက်ကေတ်သြန် နူကောန်ဒှ်ဒဒိုက်တံမ္ဂး လွာဲဂှ် ဒးဒုင်နုက်တိတ်နူကမၠောန်ညးတံတုဲ ဒးဒုင်တေင်ကဵုဗၠာဲသၟိင်ရ။

ယဝ်ရဇကုကဵုသမ္တီတေင် ပရေင်ကမၠောန် မၞုံသံသယ ဗ္စိုပ်ကဵု ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာမ္ဂး ကာဒ် UNHCR ဇကုဟွံဒးဒုင်သီ၊ ဟွံဒးဒုင်ကုတ်ထပိုတ်၊ တုဲမ္ဂး လၟေင်ကမၠောန်ကိစ္စဇကုလေဝ် ဒးဒုင်လဇုဲအာဟွံသေင်၊ ဒးဒုင်ကၟာတ်အာ ဟွံသေင်ရ။

ယဝ်ညးတၞဟ်ဆက်နင်ဖုင်ကဵုဇကုတုဲ ဟီုဂးကဵုဇကု ရီုဗင်ကဵု ပရေင်ရေင်တၠုင် UNHCR မပ္တံ (သၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူ သွက်ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ Registration ၊ ပရေင်ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ကဆံင်စၟတ်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် Refugee-Status Determination RSD ၊ ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် Resettlement) နကဵုလှာဲဂတးကဵုကေတ်သြန်မ္ဂး လွာဲဂှ် ဖျေံထောံဖုင်တုဲ ကဵုသမ္တီတေင် ဗ္စိုပ်ဇရေင်

  • ဗၠာဲသၟိင်
  • UNHCR သုင်စောဲ ဝှမ် ဏံ

တင်နင်ပဵုတုဲကလိဂွံမာန် စပ်ကဵုလၟေင်ကမၠောန်ဂမၠိုင် ကေုာံ ပရေင်ရီုဗင်ထ္ၜလ္ဘာ် UNHCR ၊ သ္ပဂုဏ်တုဲ နိဿဲကဵု ဝါပ်သာက် ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာ Refugee Malaysia website ညိ။Share