ဝါပ်သာက်တင်နင်ပရိုင် ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ကေုာံ ညးစ္ၜုဲစ္ၜော်အခေါင်ဂီုကၠီု ပ္ဍဲကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာ

ပရေင်ရီုဗင်

ယဲကပ်ခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉

ယဲကပ်ခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉၊ ပရေထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာ ကေုာံ လၟေကၠောန်ကမၠောန်ကဆံင်ကဆံင် (SOPs)

ပရေင်ပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ပ္ဍဲယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ

ဗီုလဵုအဲဂွံပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ပ္ဍဲယူအာန်အုက်ချ်သဳအာရော။

 

ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် UNHCR

ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်

ပွမအာကၟိန်ဍုင်တၞဟ်တၞဟ်

 

လိက်လလောင်တြးတၟိတၟိဂမၠိုင်

ပွမထပ်စုတ် QR ခုက် ပ္ဍဲကာဒ်၊ တၞးလိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန် UNHCR

ရန်တၟံကဵုသ္ဂောံဇၞော်မောဝ်သၠုင်ပ္တိုန် ပရေင်ဂီုကၠီု ကေုာံ ပရေင်ပေင်စိုတ်မစိုပ်တရဴ လ္တူပွမစၟဳစၟတ် ကာဒ်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ကေုာံ တၞးလိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန် UNHCR ဂမၠိုင်တုဲ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ 25 ဂိတုဂျူလာင် 2022...

ပွမကလေင်ထပ်ပ္တိုန်မဂၞန်ဖုင် ပ္ဍဲယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ

ပွမကလေင်ထပ်ပ္တိုန်(အပ်ဒုက်)လဝ် မဂၞန်ဖုင်ဇကု ပ္ဍဲ UNHCR ဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲ သကဵုချိုတ်ပၠိုတ်ညိ။ တၞဟ်နသ္ဂောံဖျေံအစဳဇန် စၟတ်တ္ၚဲချိင်ဂမၠိုင် ကေုာံ တၞဟ်နသ္ဂောံရေင်တၠုင်ကၠောန်အာကမၠောန်...

လိက်လလောင်တြး (29 ဂိတုဂျူလာင် 2022)

သၞောတ်ဗက်ဂၠာဲတင်နင်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် Tracking Refugee Information System (TRIS) ဝွံ ဒှ်အစဳဇန် အလဵုအသဳ ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာ တၞဟ်နသ္ဂောံဗက်ဂၠာဲ ဒၞာဲဖျေံသ္ဇိုင်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ပ္ဍဲကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာ မဒှ်ရ။...