ဝါပ်သာက် တင်နင်ပရိုင် သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင် ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင် ပ္ဍဲကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာ

ပရေင်ရီုဗင်

ယဲကပ်ခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉

ယဲကပ်ခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉၊ ပရေၚ်ထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာ ဝက်ဇြေန် ကေုာံ လၟေၚ်ကၠောန်ကမၠောန်ကဆံၚ်ကဆံၚ် (SOPs)

ပရေင်ပ္တိုန်စရင် ရဳဂျေတ်သတာ ပ္ဍဲယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ

ဗီုလဵုအဲသ္ဂောံပ္တိုန်စရင် ရဳဂျေတ်သတာ ပ္ဍဲယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ရော

 

ပရေင်ပ္တိုန်စရင် ရဳဂျေတ်သတာ ကောန်ဇာတ်ဇကု

ဗီုလဵုအဲသ္ဂောံပ္တိုန်စရင် ရဳဂျေတ်သတာ ကောန်ၚာ် သၠးဂဝ်ဂၞဴတၟိရော

 

လိက်လလောင်တြးတၟိတၟိဂမၠိုင်

ပရေၚ်ဖျေံသ္ဇိုၚ်ဍုၚ်သ္အာၚ် သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ကောန်ဍုၚ်အာပ်ဂါန် ကေုာံ ကၟိန်ဍုၚ်ဒုၚ်ကဵုသ္ပန်ဇြာ အစဳဇန်ကလေၚ်ဖျေံဒၞာဲ သွက်ကောန်ဍုၚ်အာပ်ဂါန်

အတိုၚ်ပရေၚ်ရုသံဇၞော်မောဝ်တိုန်မံၚ် ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်အာပ်ဂါန်နေတ်သတာန် ပြဟ်ပြဟ်ဏံတုဲ ဟိုတ်နူလိက်လလောၚ်တြး နူကၟိန်ဍုၚ်ဂမၠိုၚ် သၠုၚ်ပ္တိုန်အခေါၚ်အရာ ပရေၚ်ဖျေံသ္ဇိုၚ်ဍုၚ်သ္အာၚ် သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်...

ပရေင်ပ္တိုန်စရင် ရဳဂျေတ်သတာ ကောန်ၚာ်သၠးပဋိသန္ဓိတၟိ JPN ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာ အာတ်မိက်စၟတ်တ္ၚဲချိင်လ္တူအန်လာင်

သၟဝ်ၝောံပိုဒ် 1 ပ္ဍဲ National Recovery Plan ဂှ် မကၠောန်ဗဒှ်လဝ် ပ္ဍဲသက္ကရာဇ် စၟတ်တ္ၚဲ 01 ဂိတုဂျူလာၚ် 2021 ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲဌာနပ္တိုန်စရၚ် ရဳဂျေတ်သတာ ကၟိန်ဍုၚ် Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) / National...

သ္ပဟိုတ်နူ အကာဲအရာ ယဲကပ်ခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉ တုဲ လိက်ကဵုသမ္တီ စပ်ကဵုကာဒ် ကေုာံ တၞးလိက် UNHCR အယုက်အိုတ်ဂမၠိုၚ်

အတိုၚ်ဟိုတ်အကာဲအရာ ယဲကပ်ခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉ တုဲ အမိၚ်ထိၚ်ဒဝ် ပရေၚ်ချဳဒရာၚ်အာကၠုၚ်ဂမၠိုၚ် (MCOs) ဆက်ဆက်နွံအာဒၟံၚ်တုဲ နကဵုပရေၚ်ကမၠောန် မချဳဒရာၚ်မံၚ်တွဵု လ္ၚဵုလ္ၚဵုတံဂှ် ရုၚ် UNHCR ဂွံဆက်ကၠောန်အာကမၠောန်ဂှ်...