pixel

ဝါပ်သာက် တၚ်နၚ်ပရိုၚ် သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ဂမၠိုၚ် ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူ အခေါၚ် ဂီုကၠီုဂမၠိုၚ် ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်မလေဝ်ယှာ

လိက်လလောၚ်တြး တၟိတၟိ ဂမၠိုၚ်

ပွမကဵုသတိ၊ ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုၚ် ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူ အခေါၚ်ဂီုကၠီုဂမၠိုၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်ဇၞော် ကွာလာလာမ်ဗူ

ယဝ်ရဇကု ဒှ်မံၚ် ညးမရပ်လဝ် စၟတ်ထံက်ဂလာန် UNHCR တန်တဴမံၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်ဇၞော် ကွာလာလာမ်ဗူ ကေုာံ ယဝ်ရပ်လဝ် စၟတ်ထံက်ဂလာန် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ အယုက်အိုတ်မံၚ်မ္ဂး သ္ပဂုဏ်တုဲ ကၠောန်ဗက်အာ သကဵုချိုတ်ပၠိုတ်ညိ၊ ၁။...

ရုၚ် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ကၟာတ် စၟတ်တ္ၚဲ ၃၀ ဂိတုအေပြေဝ် သၞာံ ၂၀၂၁

ပ္ဍဲတ္ၚဲသိုက် စၟတ်တ္ၚဲ ၃၀ ဂိတုအေပြေဝ် သၞာံ ၂၀၂၁ ဝွံ သ္ပဟိုတ်နူ စၟတ်သမ္တီ တ္ၚဲသၟာကမၠောန်တုဲ ရုၚ် UNHCR ကၟာတ် ဏောၚ်ဂှ် မိက်သ္ဂောံကဵုဏာသမ္တီ မဒှ်ရောၚ်။ ပ္ဍဲတ္ၚဲစန် စၟတ်တ္ၚဲ ၃ ဂိတုမေ သၞာံ ၂၀၂၁ တေံ...

ပရေၚ်ရေၚ်တၠုၚ် သွက်ညးမဗၠးဘဲ စပ်ကဵုကာမ ကေုာံ ပရေၚ်ပ္ကီုပရာပ် စပ်ကဵုလိၚ် (SGBV)

ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဝွံ ကၠောန်ကမၠောန် ပရေၚ်ပံၚ်တောဲကမၠောန်မွဲစွံ ကရောံ ဂကောံ ဂမၠိုၚ် သွက်သ္ဂောံစၚ်ခြာ ကိစ္စ ပရေၚ်ပ္ကီုပရာပ် စပ်ကဵုကာမ ကေုာံ စပ်ကဵုလိၚ် (SGBV) တုဲ ရေၚ်တၠုၚ် ကဵုအရီုဗၚ် သွက်ညးမဗၠးဘဲ...

အစဳဇန် သ္ပန်ဇြာယှေပ် ကောန်ဍုၚ် ခနေတာ ၅ တၠ သက်သဳသာဓက နကဵု UNHCR

သွက်အစဳဇန် သ္ပန်ဇြာယှေပ် ကောန်ဍုၚ် ခနေတာ ၅ တၠ နကဵု ပရေၚ်ဆက်စပ် သွက်သက်သဳသာဓက ကဆံၚ်စၟတ် ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဝွံ ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ကၟိန်ဍုၚ်မလေဝ်ယှာ ဒုၚ်ဒၟံၚ်တဲ တၚ်အာတ်မိက် ဂမၠိုၚ် မဒှ်ရောၚ်။ စပ်ကဵု...

စၟတ်တ္ၚဲချိၚ် UNHCR စၟတ်တ္ၚဲ ၅ ဂိတု မာတ်ချ် ၂၀၂၁

သွက်သ္ဂောံကလေၚ် ဆက်ကာဒ်၊ ဆက်တၞးလိက် ကေုာံ သွက်သ္ဂောံသ္ပသၟာန်သွဟ် အေန်ထာဗျူ ပၠောပ်စရၚ် ရဳဂျေတ်သတာ ဂမၠိုၚ်တုဲ ညံၚ်သ္ဂောံကၠုၚ်စိုပ် ရုၚ်ဂှ် UNHCR စဆက်စၠောံ ကော်ဏာဖုၚ်ဏောၚ် မဒှ်ရောၚ်။ သ္ပဟိုတ်နူ အကာဲအရာ...