ဝါပ်သာက်တင်နင်ပရိုင် သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီု ပ္ဍဲကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာ

ပရေင်ရီုဗင်

ယဲကပ်ခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉

ယဲကပ်ခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉၊ ပရေထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာ ကေုာံ လၟေကၠောန်ကမၠောန်ကဆံင်ကဆံင် (SOPs)

ပရေင်ပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ပ္ဍဲယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ

ဗီုလဵုအဲဂွံပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ပ္ဍဲယူအာန်အုက်ချ်သဳအာရော။

 

ပရေင်ပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာကောန်ၚာ်

ဗီုလဵုအဲဂွံပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ကောန်ၚာ်သၠးဂဝ်ဂၞဴတၟိရော။

 

လိက်လလောင်တြးတၟိတၟိဂမၠိုင်

ကဆံင်စၟတ်သမ္တီ ထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာ ယဲခိုဝ်ဝေဒ်-19 – ဝှမ်ကလေင်ထပ်ပ္တိုန်အလဵုဇကုဇကု

UNHCR ကံက်နုက်ပကောံပ္ကေဝ်ဒၟံင် တင်နင် ဆေင်စပ်ကဵု ကဆံင်စရင်ထပက်ဂဥုဲ ယဲခိုဝ်ဝေဒ်-19 အကြာ ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင်ဂှ် ရန်တၟံကဵု ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ သ္ဂောံကၠိုဟ်ကေတ်...

ဂဥုဲစဵုဒၞာယဲခိုဝ်ဝေဒ်-19 ကလိဂွံမာန် ပ္ဍဲရုင်ဂဥုဲအလဵုအသဳ ကေုာံ ရုင်ဂဥုဲပုဂ္ဂလိက ရုဲစှ်လဝ်ဂမၠိုင်

ဌာနဝန်ဇၞော်ပရေင်ထတ်ယိုတ် လလောင်တြးပ္တိတ်လဝ် ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင်၊ ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင် ကေုာံ ပူဂဵုဟွံမွဲကဵုလိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန်ဂမၠိုင် သွက်သ္ဂောံထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာ ယဲခိုဝ်ဝေဒ်-19...

ပွမကလေင်ထပ်ပ္တိုန် မဂၞန်ဖုင် နကဵုလိက် SMS ဆက်ပ္တိုန်ဟွံဂွံ

သွက်ညးမရပ်လဝ် စၟတ်ထံက်ဂလာန် UNHCR ဂမၠိုင် ပရေင်ရေင်တၠုင် စပ်ကဵုကလေင်ထပ်ပ္တိုန် မဂၞန်ဖုင် နကဵုလိက် SMS ဂှ် ပရေင်ရေင်တၠုင် မစိုပ်တရဴလွာဲဂှ် ဟွံမွဲရ။ ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင် ကေုာံ...