قرار ملاقات های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (۱۷ ژوئن ۲۰۲۰)

چهارشنبه / 17 ژوئن 2020

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تماس با پناهندگان و پناهجویان را برای مراجعه به سازمان برای مصاحبه و سایر مراحل آغاز خواهد کرد. این کار فقط با تعیین وقت قبلی برای کاهش تعداد افراد در سازمان انجام می شود، زیرا تجمعات بزرگ افراد هنوز مجاز نیست.

کسانی که برای تعیین وقت ملاقات با آنها تماس گرفته شده است تاریخ و ساعت مراجعه به سازمان به آنها داده می شود. لطفاً به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد مراجعه نکنید مگر اینکه وقت ملاقات قبلی داشته باشید. از کسانی که به سازمان می آیند اما وقت ملاقات ندارند، درخواست می شود که فوراً آنجا را ترک کنند.

لطفاً به خاطر داشته باشید که کووید-۱۹ هنوز یک مسئله جدی است. لطفاً اقدامات خود را برای جلوگیری از گسترش کووید-۱۹ ادامه دهید.Share