ရုင်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ကၟာတ် စၟတ်တ္ၚဲ ၃၀ ဂိတုအေပြေဝ် သၞာံ ၂၀၂၁

Thursday / 29 April 2021

ပ္ဍဲ တ္ၚဲသိုက် စၟတ်တ္ၚဲ ၃၀ ဂိတုအေပြေဝ် သၞာံ ၂၀၂၁ ဏံမ္ဂး သ္ပဟိုတ်နူစၟတ်သမ္တီ တ္ၚဲသၟာကမၠောန်တုဲ ရုင် UNHCR ကၟာတ်ဏောင်ဂှ် မိက်သ္ဂောံကဵုဏာသမ္တီရ။ ပ္ဍဲ တ္ၚဲစန် စၟတ်တ္ၚဲ ၃ ဂိတုမေ သၞာံ ၂၀၂၁ တေံ ရုင်ကလေင်စကၠောန်ကမၠောန်ပၠန်ဏောင်။

သွက်ကိစ္စ မဆေင်စပ်ကဵု ဒးဒုင်ရပ်ကေုာံဒးဒုင်ထိင်ဒဝ်ဂှ် နကဵုမဂၞန်ဆက်ဆက်စၠောံ ဒးဒုင်ရပ်ကေုာံဒးဒုင်ထိင်ဒဝ် 012-630 5060 နူ ၈ နာဍဳနူဂယး စဵုစိုပ် ၄ နာဍဳသဝ်တ္ၚဲ ဆက်စၠောံဂွံမာန်ရ။Share