ပရေင်ထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာ ယဲခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉ ဗ္ဒမ်ဂဥုဲစေတနာဗုဒ္ဓဘာသာသူကျဳ ပ္ဍဲဍုင်ဇၞော်ကွာလာလာမ်ဗူ

Thursday / 23 September 2021

သွက်ဂွံရေင်တၠုင်ကဵုဒါန် ထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာ ယဲခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉ ကဵုကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ကုညးမဆေင်စပ်ကဵု UNHCR ဂမၠိုင်ဂှ် ဗ္ဒမ်ဂဥုဲဗုဒ္ဓဘာသာသူကျဳဝှောင်ဒေယှေန် (Buddhist Tzu Chi Foundation) ကလိဂွံအခေါင် နူအလဵုအသဳကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာရ။ ဗ္ဒမ်ဂဥုဲစေတနာဗုဒ္ဓဘာသာသူကျဳဝွံ နွံတန်တဴမံၚ်ပ္ဍဲ Kuala Lumpur Buddhist Tzu Chi Free Clinic, 5th Floor, 221, Jalan Pudu, 55100 Kuala Lumpur ရ။ ဇၟာပ်ဇၟာပ် တ္ၚဲအၚာ၊ တ္ၚဲဗြဲဗ္တိ ကေုာံ တ္ၚဲသိုက် နူ 1.30 လ္ဒောဝ်တ္ၚဲ စဵုစိုပ် 4.00 သဝ်တ္ၚဲ စရေင်တၠုင်ပထက်အာနူ စၟတ်တ္ၚဲ 21 ဂိတုသာပ်ထာမ်ဗာ သၞာံ 2021 ရ။

သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ပူဂဵုမဆေင်စပ်ကဵု UNHCR ညးဟွံဂွံထပက်လဝ်ဂဥုဲစဵုဒၞာဲ ယဲခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉ ဏီကီု၊ ညးဟွံကလိဂွံလဝ် စၟတ်တ္ၚဲချိင်နူ MySejahtera ကီု၊ သွက်ဂွံထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာဲ ယဲခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉ ပ္ဍဲဗ္ဒမ်ဂဥုဲစေတနာဗုဒ္ဓဘာသာသူကျဳဂှ် ယဝ်ညးတံစိုတ်လုပ်စမ္ဂး ဂွံပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာညးတံဂှ် ပၞောဝ်ကဵုမဂၞန်ဆက်စၠောံ ကဵုလဝ်သၟဝ်ဏံဂမၠိုင်ဂှ် မွဲဟွံသေင်မွဲ ဆက်စၠောံနင်ဂွံမာန်ရ။ သွက်စၟတ်တ္ၚဲချိင်မွဲမွဲဂှ် ဖျေံကဵုအစဳဇန် အတိုင်ပရေင်သ္ပဒ္တန် နကဵုသၞာဲဒါ(ညးဒုင်ကာ)ရ။ ပြဟ်ပြဟ်ဏံ ပွမကွာ်လုပ်ထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာ ဟွံမွဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲချိင်ဂှ် ဟွံကဵုအခေါင် သ္ပဂုန်တုဲစၟတ်ကဵုညိ။

မဂၞန်ပရေင်ဆက်စၠောံဂမၠိုင်
+60176143756 (မလေဝ်၊ အၚ်္ဂလိက်)

အ္ခိင်ကၠောန်ကမၠောန် ပရေင်ဆက်စၠောံ
နူတ္ၚဲစန် စဵုစိုပ် တ္ၚဲသိုက် 8.00 နူဂယး စဵုစိုပ် 4.30 သဝ်တ္ၚဲShare