စၟတ်တ္ၚဲချိင် UNHCR (29 ဂိတုသာပ်ထာမ်ဗာ 2021)

Wednesday / 29 September 2021

ပွမကွာ်လုပ်ဂှ် ရုင်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာဟွံပံက်ဏီရ။

ရန်တၟံကဵုဂွံကၠုင်စိုပ်ရုင် နကဵုစၟတ်တ္ၚဲချိင်လၟေင်လၟေင် သၟဝ်ပိုဒ် ၂ စပ်ကဵုအစဳဇန်ကၟိန်ဍုင် ကလေင်ခိုဟ်ကၠုင် ကေုာံ SOPs တုဲ ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင် ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင် ကုညးမတန်တဴဒၟံင်ပ္ဍဲ ဍုင်ဇၞော်ကွာလာလာမ်ဗူကီု သဠၚဝ်ကီု ကေုာံ ပုတ်တရာဂျာယာဂှ် UNHCR စကေတ်မံင်အဆက်တုဲတုဲရ။ အ္ခိင်ရပရေင်ကွာ်တရဴတတ်ကၠောံတွဵုရး ကဵုအခေါင်ဗက်ဂှ် နူတွဵုရးတၞဟ်တၞဟ် မ္ၚး ဍုင်ဇၞော်ကွာလာမ်ဗူကီု၊ သဠၚဝ်ကီု၊ ပုတ်တရာဂျာယာတံဂှ် ဇၟာပ်ဇၟာပ်ပူဂဵု UNHCR ကြက်စဆက်စၠောံအာဏောင်။

ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင် ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင် နကဵုစၟတ်တ္ၚဲချိင်မွဲမွဲဟေင် ကၠုင်စိုပ်ရုင်ဂွံမာန်ရ။ . ယဝ်ရဟွံဂွံကဵုလဝ်ဇကု စၟတ်တ္ၚဲချိင်မွဲမွဲကီု သီုကဵုဇကုဟွံတန်တဴဒၟံင် အပ္ဍဲဍုင်ဇၞော်ကွာလာလာမ်ဗူ၊ သဠၚဝ်၊ ကေုာံ ပုတ်တရာဂျာယာမ္ဂး လ္ပကၠုင်ရုင် UNHCR ညိ။

ကုပူဂဵုဆက်စၠောံကဵုလဝ်စၟတ်တ္ၚဲချိင်မွဲမွဲ သွက်ဂွံကၠုင်စိုပ်ရုင်ဂှ် နကဵုစၟတ်တ္ၚဲကေုာံအ္ခိင် ကြက်ကဵုဏာဏောင်။ လိက်ပလံင် SMS မပါလုပ်သီုကဵု စၟတ်တ္ၚဲချိင်ကေုာံအ္ခိင်ဂှ် ဇကုကြက်ဂွံဒုင်ကေတ်တဲဏောင်။ ကၠာဇကုဟွံကလိဂွံအခေါင်လုပ်ပ္ဍဲရုင်ဏီမ္ဂး ပ္ဍဲပါင်တြင်ရုင် ဒၞာဲဒုင်တၠုင်တၟုဲဂှ် လိက်ပလံင် SMS သ္ပဒ္တန် ဇကုဒးနွံပၟိက်ထ္ၜးကဵုဏေင်။ ကုပူဂဵုညးမကၠုင်စိုပ်ရုင် UNHCR ဟွံမွဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲချိင်မွဲမွဲမ္ဂး လွာဲဂှ်ဒးဒုင်အာတ်မိက် သကဵုကလေင်စဴဏောင်။.

ရန်တၟံကဵုဂွံဒ္ဂေတ်ဗက် စေဝ်ပၞောန်လၟေင်ကမၠောန်က္ဆံင်က္ဆံင် SOPs ယဲကပ်ခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉ တုဲ စုတ်လဝ်ယာတ်ကၟာတ်ပါင်လၟိုန်ဂှ် ဗွဲလၟေင်မေတ္တာစၟတ်ကဵုညိ။ ကၠာဟွံဂွံကဵုစၟတ်တ္ၚဲချိင်ကီု ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲစၟတ်တ္ၚဲချိင်ကီု ယဝ်ရဇကုမံင်စဟွံမိပ်မ္ဂး လ္ပကၠုင်ရုင်ညိ။ သွက်ဂွံလဴပူစကဵု UNHCR ဒဒှ်ဇကုမံင်စဟွံမိပ်ဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲကော်ဏာဖုင် နကဵုပရေင်ဆက်စၠောံ ဌာနပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာတုဲ စၟတ်တ္ၚဲချိင်ဇကုဂှ် ကြက်ကလေင်ဖျေံကဵုတ္ၚဲချိင်တၟိဏောင်။

တင်နင်ပရိုင်လဵုမွဲဒှ်ဒှ် ဟွံသေင်မ္ဂး ပရေင်ပြံင်လှာဲလဵုမွဲဒှ်ဒှ် ဆေင်စပ်ကဵုဂၠံင်ဍာန်ဂွံလုပ်စိုပ်ပ္ဍဲရုင်ဂှ် ပ္ဍဲဝါပ်သာက် refugeemalaysia.org တေံဂှ် UNHCR ကြက်ကဵုပရိုင်လဴပူစဏောင်။ ဟိုတ်ဂှ်ရ သ္ပဂုဏ်တုဲ မွဲနှေံမွဲနှေံ လုပ်ကျောဝ်ရံင် ဝါပ်သာက်ညိ။Share