Ballamaha UNHCR (29 September 2021)

Wednesday / 29 September 2021

Xafiiska UNHCR wali uma furna iska-imaansho ballan la’aan ah.

UNHCR waxay bilawday inay la xiriirto dadka qaxootiga iyo magangelyo-doonka ah ee ku nool Kuala Lumpur, Selangor iyo Putrajaya si ay ballamo ugu yimaadaan Xafiiska si waafaqsan Wajiga 2-aad ee Qorshaha Soo-kabashada Qaranka iyo Nidaamkiisa habraaca (SOPs) UNHCR waxay bilaabi doontaa inay la xiriirto shaqsiyaadka ka soo jeeda gobollada kale ee ka baxsan Kuala Lumpur, Selangor iyo Putrajaya marka la oggolaado ukala gooshida gobollad.

Keliya dadka qaxootiga iyo magangelyo-doonka ah ee haysta ballan ayaa imaan kara xafiiska. . Haddii aan lagu siinin ballan aadana ku noolayn Kuala Lumpur, Selangor iyo Putrajaya, ha iman UNHCR .

Kuwa lala soo xiriiray ballan awgeed waxaa la siin doonaa taariikh iyo waqti ay Xafiiska ku yimaadaan. Waxaad heli doontaa SMS xaqiijin ah oo ka kooban taariikhda iyo waqtiga ballantaada Waxaad u baahan doontaa inaad tusto SMS-ka xaqiijinta ah Xarunta Qaabilaadda ka hor inta aan laguu oggolaanin inaad soo gasho. Dadka yimaada UNHCR ballan la’aan waxaa laga codsan doonaa inay si deg-deg ah uga tagaan.

Si xushmad leh u xusuusnow inaad xidhato maaskarada/af-xirka markasta iyo inaad raacdo Nidaamyada habraaca ee COVID-19 (SOPs). Haddii aad dareemeyso xanuun ka hor ballanta ama maalinta ballanta, ha iman xafiiska. Fadlan wac Khadka Tooska ah ee Diiwaan-gelinta si aad ugu wargeliso UNHCR ballankaagana dib ayaa loo dhigi doonaa. .

UNHCR waxay soo wargelin doontaa macluumaad kasta ama isbaddel kasta oo ku saabsan galaangalka xafiiska iyada oo adeegsaneysa bogga/mareegta refugeemalaysia.org, fadlan si joogto ah u la soco.Share