ပရေင်ထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာ ယဲခိုဝ်ဝေဒ်-19 ပ္ဍဲရုင်ဂဥုဲ QFFD အာင်ပင် ကေုာံ ကစင်

Saturday / 16 October 2021

သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင်ကီု၊ ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင်ကီု၊ ကေုာံ မၞိဟ်ဟွံမွဲကဵုတၞးလိက်ထံက်ဂလာန်ဂမၠိုင်ကီု သွက်ဂွံထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာဂှ် ရုင်ဂဥုဲ Qatar Fund for Development (QFFD)မၞုံပ္ဍဲအာမ်ပင်(Ampang) ကေုာံ ကစင်(Kajang) ပံက်ရေင်တၠုင်ကဵုရ။

စဵုကဵုလၟုဟ် သွက်ကုညးမွဲတၞိင် ဟွံဂွံထပက်လဝ်ဂဥုဲစဵုဒၞာ ယဲခိုဝ်ဝေဒ်-19 တံဂှ် ပ္ဍဵုလ္တူလေန်မကဵုလဝ်ဂှ် ဟွံသေင်မ္ဂး ဆက်စၠောံဏာဖုင် နကဵုမဂၞန်ဖုင်မရေင်ကဵုလဝ်သၟဝ်တေံမ္ဂး ဇကုပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ဂွံမာန်ရ။

အ္ခိင်ရပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာတုဲမ္ဂး နကဵု လိက် SMS ဟွံသေင်မ္ဂး MySejahtera Apps တံဂှ် ကဵုနင်ပရိုင် လဴပူစကဵုဇကုဏောင်။ သွက်ညးပ္တိုန်လဝ်စရင်တံဟေင် ကြက်ကလိဂွံအ္ခိင်ဒၞာဲရ။

စၟတ်လဝ်ညိ၊ ပြဟ်ပြဟ်ဏံ ပွမကွာ်လုပ်ထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာဂှ် ဟွံကလိဂွံအခေါင်ရ။

ဂွံပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ သွက်ဂွံထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာ ပ္ဍဲရုင်ဂဥုဲ QFFD ဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲစကာ ဏံညိ။

မဂၞန်ဖုင်ရုင်ဂဥုဲ QFFD အာမ်ပင် +60172455204
မဂၞန်ဖုင်ရုင်ဂဥုဲ QFFD ကစင် +60142403942

ဗီုတိကူကေလ်

ရုင်ဂဥုဲအာမ်ပင် (Ampang)
ရုင်ဂဥုဲကစင် (Kajang)Share