အာပ်ပၠဳခေယှေန် Verify Plus တၟိ ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ

Monday / 05 July 2021

UNHCR Verify Plus ဂှ် ဒှ်အာပ်ပၠဳခေယှေန်တၟိမွဲတုဲ လ္တူဂူကေလ်ဖၠေသတိုဝ် Google Play Store ကေုာံ အာပ်ပဝ်အပ်သတိုဝ် Apple App Store တေံဂှ် တံင်ဂြဲကေတ်မးမး ကလိဂွံမာန်ရ။ အာပ်ပၠဳခေယှေန်တၟိဏံဂှ် လှာဲထပက်စုတ်စၞး အာပ်ပၠဳခေယှေန်တြေံ UNHCR Verify MY ဂှ်ဒှ်တုဲ ဂွံစကာအာ သွက်ဂွံစၟဳစၟတ်သ္ပဒ္တန် အာင်ဒဳ (ID) ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာရ။ သွက်တင်နင်ပရိုင် ပဵုတုဲကလိဂွံမာန် ပ္ဍဵုသ္ကုတ်သၟဝ်ဏံညိ။Share