ဟိုတ်နူအကာဲအရာ ယဲကပ်ခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉ တုဲ လိက်ကဵုသမ္တီ စပ်ကဵုကာဒ်ကေုာံတၞးလိက် UNHCR အယုက်အိုတ်

Friday / 09 July 2021

အတိုင်ဟိုတ်ဖဵုအာကာဲအရာ ယဲကပ်ခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉ ကေုာံ အမိင်ထိင်ဒဝ် ပရေင်ချဳဒရာင်အကၠုင်ဂမၠိုင် (MCOs) ဆက်ဆက်နွံအာဒၟံင်တုဲ နကဵုပရေင်ကမၠောန် မချဳဒရာင်မံင်တွဵု လ္ၚဵုလ္ၚဵုတံဂှ် ရုင် UNHCR ဆက်ကၠောန်အာကမၠောန် ဟွံသၟဟ်အစောံရ။ ဣဏံဝွံ ကာဒ်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာကီု၊ တၞးလိက် UNHCR အ္ခိင်စိုပ် မ္ဒးကလေင်ဆက်ဂမၠိုင်ကီု၊ ဟွံသေင်သာ်ဂှ်မ္ဂး ကာဒ်ယူအာန်၊ တၞးလိက်ယူအာန် မကၠေံအာ၊ လီုလာ်စာ်အာဂမၠိုင်တံဂှ် ပါလုပ်သီုဖအိုတ်ရ။

သ္ပဟိုတ်နူကိစ္စဏံတုဲ ရုင် UNHCR ကၠောန်ပ္တိတ်လဝ် တၞးလိက်သ္ပဒ္တန်တၟိ စပ်ကဵုကာဒ်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ၊ တၞးလိက် UNHCR စၟတ်တ္ၚဲအယုက်အိုတ် ၜက်အာဂမၠိုင်ဝွံ စဵုကဵုသ္ဂောံကလေင်ဆက် မွဲဝါပၠန်ဂှ် အယုက်ဆက်ဂျိုင်အာရ။ ပြဟ်ပြဟ်ဏံ ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင်ကီု ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင်ကီု ညးမရပ်လဝ် ကာဒ်ယူအာန်၊ တၞးလိက်ယူအာန် အယုက်အိုတ်ဂမၠိုင်ဂှ် ဒးဒုင်ဆဵုဂဗမံင်ကဵု တင်ကော်ဆော လ္ၚဵုလ္ၚဵုတံဂှ် သက်သာတိုန်ဏောင် စၟဳကေတ်လဝ် သာ်ဏံရ။

သ္ပဂုဏ်တုဲစၟတ်လဝ်ညိ လိက်မကဵုသမ္တီဏံဂှ် ထပက်စုတ်စၞး နဒဒှ်စၟတ်ထံက်ဂလာန် (ကာဒ်၊ တၞးလိက်) ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဒုင်စကာသုင်စောဲ ဟွံဂွံရ။ လိက်ကဵုသမ္တီဏံဂှ် ဟွံထေက်ကဵု သုင်စောဲ ဗီုဗီုဏံရ။

လ္တူဠေန်မကဵုလဝ်သၟဝ်တေံ ပ္ဍဵုမ္ဂး တၞးလိက်ပြေန်ပ္တိတ် ကလိဂွံမာန်ရ။ တၞးလိက်ဂှ် ပ္ဍဲကဵုသမာတ်ဖုင်ဂမၠိုင်လေဝ် နကဵု PDF ဝှဴ ဗဵုဗှ်ရံင် ဂွံမာန်မံင်ကီုရ။Share