ပရေင်ပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ကောန်ၚာ်သၠးပဋိသန္ဓိတၟိ JPN ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာ အာတ်မိက်စၟတ်တ္ၚဲချိင် လ္တူအန်လာင်

Saturday / 07 August 2021

သၟဝ်ၝောံပိုဒ် 1 ပ္ဍဲ National Recovery Plan ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်လဝ် ပ္ဍဲသက္ကရာဇ် စၟတ်တ္ၚဲ 01 ဂိတုဂျူလာင် 2021 ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲဌာနပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ကၟိန်ဍုင် Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) / National Registration Department (NRD) ဒၞာဲခုင်ရေင်တၠုင်(ခေါင်တာဂမၠိုင်) စပ်ကဵုစၟတ်တ္ၚဲချိင်နွံဍာံဍာံမွဲဟေင် ကြက်ကလိဂွံမာန်ဏောင် မ္ဒးကဵုဏာသမ္တီရ။ ပရေင်ကမၠောန်ကိစ္စလဵုမွဲဒှ်ဒှ် ဟွံမွဲကဵုသက်သဳစၟတ်တ္ၚဲချိင် ဟွံသေင်သာ်ဂှ်မ္ဂး ပွမကွာ်လုပ်အာတံဂှ် ဟွံကလိဂွံအခေါင်ရ။

ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင် ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင် ညးမိက်ဂွံပ္တိုန်စရင် ရဳဂျေတ်သတာ ကောန်ဇာတ်သၠးဂဝ်ဂၞဴတၟိဂမၠိုင်တံဂှ် နူကဵု JPN ဒးကေတ်စၟတ်တ္ၚဲချိင်မွဲမွဲရ။ သွက်တင်နင်ပရူ စၟတ်တ္ၚဲချိင်ဂမၠိုင်ဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲလုပ်ပ္ဍဲ MyJanjiTemu ဏံညိ။

သ္ပဂုဏ်တုဲစၟတ်လဝ်ညိ။ ပ္ဍဲဒၞာဲဒေသလ္ၚဵုလ္ၚဵု မပ္တံ ကဠင်ဝဴလဳ Klang Valley တံဂှ် စၟတ်တ္ၚဲချိင် JPN ဂမၠိုင် ဗွဲမဂၠိုင်ကဵုအဒိုတ် ညးဂမၠိုင်တံ ဒးဗ္ကန်အာတ်မိက်လဝ်ကၠာရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ သ္ပဂုဏ်တုဲ ဖျေံအစဳဇန် အတိုင်လၟေင်လၟေင်ညိ။ ကၠာတ္ၚဲကောန်ဇာတ်ဇကု ဟွံဂွံသၠးပဋိသန္ဓိဏီမ္ဂး သွက်စၟတ်တ္ၚဲချိင် သ္ဂောံပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ကောန်ၚာ်သၠးဂဝ်ဂၞဴတၟိတံဂှ် ပြဟ်ၜိုတ်ပြဟ်မာန် ၜိုတ် 2 ဂိတု ဇကုအာတ်မိက်လဝ်ကၠာ ဂွံမာန်ရ။

သွက်တင်နင်ပရူ စပ်ကဵုပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ကောန်ဇာတ်သၠးဂဝ်ဂၞဴတၟိ ပ္ဍဲ JPN ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာဂှ် သီုမပါလုပ် လိက်ဝှမ်ဂမၠိုင် ကေုာံ လိက်ထံက်ဂလာန် ဒးနွံပၟိက်တံဂှ် ပ္ဍဲမုက်လိက်ပရေင်ရီုဗင် ဒၞာဲ ပရေင်ပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာကောန်ၚာ် ပ္ဍဲဝါပ်သာက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲလုပ်ဂၠိုက်ဂၠာဲရံင် ဂွံမာန်ရ။Share