[UPDATED] အကာဲအရာအမိင်ထိင်ဒဝ် ပရေင်ချဳဒရာင်အာကၠုင် (CMCO) စၟတ်တ္ၚဲ ၉ ဂိတုနိုဝ်ဝါမ်ဗာ – စၟတ်တ္ၚဲ ၆ ဂိတုဒဳသာမ်ဗာ ၂၀၂၀

Tuesday / 10 November 2020

အတိုင်စေဝ်ပၞောန် စပ်ကဵုအကာဲအရာအမိင်ထိင်ဒဝ် ပရေင်ချဳဒရာင်အာကၠုင် (CMCO) လလောင်တြးလဝ် နကဵု အလဵုအသဳကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာဂှ် ရုင်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဆက်ကၟာတ်အာ စဵုကဵုကလေင်ထပ်ကဵု စၟတ်သမ္တီမွဲပၠန်ဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲစၟတ်လဝ်ညိ။

ယဝ်ရရုင်ဟွံကော်လဝ်ဖုင်ကဵုဇကုမ္ဂး သ္ပဂုဏ်တုဲလ္ပကၠုင်ရုင် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာညိ။

ပွမကလေင်ထပ်ပ္တိုန်ကဵုပရိုင်တၟိ လ္တူကိစ္စဏံဂှ် ဆက်လလောင်တြးပ္တိတ်ကဵု လ္တူဝါပ်သာက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ဍုင်မလေဝ်ယှာဏောင်။ သွက်သ္ဂောံမိင်ပရိုင်ဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲလၟိုန်ကာလ လုပ်ဗှ်ရံင် ဝါပ်သာက်ညိ။Share