تمامی خدمات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل رایگان می باشد!

سه‌شنبه / 28 می 2019

شما نباید برای هیچکدام از مدارک کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل مبلغی پرداخت کنید.
شما نباید برای هیچگونه همکاری از طرف کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل مبلغی پرداخت کنید.
شما نباید به هیچکس برای ارتباط با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل مبلغی پرداخت کنید.Share