သတိရပါ။ ယူအန်အိတ်ချ်စီအာ၏ ဝန်ဆောင်မှု အားလုံးသည် အခမဲ့ ဖြစ်သည်။

Tuesday / 28 May 2019

မည်သည့် ယူအန်အိတ်ချ်စီအာ စာရွက်စာတမ်းအတွက်မဆို ပိုက်ဆံ မပေးသင့်ပါ။ ယူအန်အိတ်ချ်စီအာ၏ မည်သို့သော အကူအညီအတွက်မဆို ပိုက်ဆံ မပေးသင့်ပါ။ ယူအန်အိတ်ချ်စီအာနှင့် အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ရန် မည်သူတစ်ဉီး တစ်ယောက်ကိုမျှ ပိုက်ဆံ မပေးသင့်ပါ။Share