ပွမဆက်ချူပ္တိုန်လိက်ဝွံ ဒေံါဇူ

ပွမချူပလံင်ပ္တိုန်လိက် သွက်ပရေင်အာတ်မိက် ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာကီု သွက်ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ကီု သ္ပဂုဏ်တုဲ ဟွံဒးဆက်ချူပ္တိုန်လိက် ဟွံသေင်မ္ဂး ညးလဵုမွဲဒှ်ဒှ် သီုကဵုကောန်ဂကောံဂကူဇကုတံဂှ် ဟွံဒးကဵုသြန်ရ။ တၞဟ်နသ္ဂောံအာတ်မိက် စၟတ်တ္ၚဲချိင် ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာဂှ်...

ပရေင်ပလေဝ်ပလောတ်မင်မွဲထိင်ဒဝ် တင်နင်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် UNHCR ဝွံ ဇီုကပိုက် လၟေင်ကမၠောန်ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ

သ္ပဟိုတ်နူ ပရေင်ပလေဝ်ပလောတ် မင်မွဲထိင်ဒဝ် မဆေင်စပ်ကဵု နဲကဲသၞောတ်ကမၠောန်တုဲ ပရေင်ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာကီု ပရေင်ပ္တိတ်ကဵုကာဒ် ကေုာံ တၞးလိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန် UNHCR ကီု သ္ပပ္တံနူတ္ၚဲသိုက် စၟတ်တ္ၚဲ 31 ဂိတုမာတ်ချ် 2023 စဵုကဵုစိုပ် စၟတ်တ္ၚဲ 30 ဂိတုဨပြေဝ် 2023...

ကဵုဂွံနွံကဵုဓဝ်သတိ ပရေင်လီဠာန် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပွဳပွူသ္ဇိုင်မၞိဟ် – က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကောံ

ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဂွံဒုင်ကေတ်လဝ်တဲ လိက်ကဵုသမ္တီတေင် စပ်ကဵုပူဂဵုညးမဟီုပ္တိတ် အဆက်တၟေင်ကဵု UNHCR နွံမံင် ဟိုတ်နူကဆံင်တာလျိုင်ညးတံ ဒှ်မံင်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပွဳပွူသ္ဇိုင်မၞိဟ် – က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကောံရ။ စပ်ကဵု ပရေင်ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ကဆံင်စၟတ်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် Refugee-Status...

စွံသတိကဵုပရေင်လီဠာန် – မၞိဟ်ဗြဴဟီုဂးမံင် ကၠောန်မံင်ကမၠောန် ပ္ဍဲ UNHCR

UNHCR ဂွံဒုင်ကေတ်လဝ်တဲ လိက်ကဵုသမ္တီတေင် စပ်ကဵုမၞိဟ်ဗြဴမွဲတၠ ညးမဟီုဂးမံင် ကၠောန်မံင်ကမၠောန် ပ္ဍဲဌာနပၠောန်စရဳဂျေတ်သတာ Registration ကေုာံ ဌာနဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် Resettlement ပ္ဍဲရုင် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာရ။ မၞိဟ်ဗြဴဏံဂှ် ကေတ်ဏာအဆက်ကဵု ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်တံ...

ပွမထပ်စုတ် QR ခုက် ပ္ဍဲကာဒ်၊ တၞးလိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန် UNHCR

ရန်တၟံကဵုသ္ဂောံဇၞော်မောဝ်သၠုင်ပ္တိုန် ပရေင်ဂီုကၠီု ကေုာံ ပရေင်ပေင်စိုတ်မစိုပ်တရဴ လ္တူပွမစၟဳစၟတ် ကာဒ်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ကေုာံ တၞးလိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန် UNHCR ဂမၠိုင်တုဲ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ 25 ဂိတုဂျူလာင် 2022 စပ်ကဵုကာဒ် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ကေုာံ တၞးလိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန် UNHCR...

ပွမကလေင်ထပ်ပ္တိုန်မဂၞန်ဖုင် ပ္ဍဲယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ

ပွမကလေင်ထပ်ပ္တိုန်(အပ်ဒုက်)လဝ် မဂၞန်ဖုင်ဇကု ပ္ဍဲ UNHCR ဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲ သကဵုချိုတ်ပၠိုတ်ညိ။ တၞဟ်နသ္ဂောံဖျေံအစဳဇန် စၟတ်တ္ၚဲချိင်ဂမၠိုင် ကေုာံ တၞဟ်နသ္ဂောံရေင်တၠုင်ကၠောန်အာကမၠောန် ကိစ္စကောန်ဒဒှ်ဂမၠိုင်တုဲ ဗွဲမဟွံပိုတ်သ္ကုတ် UNHCR ကော်ဒၟံင်ဖုင် ကေုာံ ပလံင်ဒၟံင်လိက် SMS...