ရုင်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဆက်ကၟာတ်

Friday / 08 May 2020

ကောန်ဒဒှ်ဒိုက်ဂမၠိုင် ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင် သွက်ပူဂဵုညးမကၠုင်စိုပ်ရုင် ဟွံမွဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲချိင်မွဲမွဲမ္ဂး ရုင် UNHCR ဆက်ကၟာတ်မံင်ဏီဖိုဟ်ရ။ သွက်ဂွံထိင်ဒဝ် ယဲကပ်ခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉ ကၠောံထၞာန်မံင် ပ္ဍဲကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာဂှ် ပွမကောံကလောံမၞိဟ်ဂၠိုင်ဂၠိုင်ဂှ် ဟွံကလိဂွံအခေါင်ဏီဖိုဟ်ရ။ သွက်ဂွံကလေင်ဖျေံကဵု စၟတ်တ္ၚဲချိင်ဂမၠိုင်ဂှ် UNHCR ဆက်စၠောံဏာဖုင်ဏောင်။ ယဝ်ရ UNHCR ဟွံဆက်စၠောံနင်ဖုင်ကဵုဇကုဏီမ္ဂး စဵုကဵုရုင်ဆက်နင်ဖုင်ဂှ် လ္ပကၠုင်ရုင်ညိ။

ယဝ်ရကိစ္စဒးဒုင်ရပ်မ္ဂး သွက်ဂွံကေတ်အရီုဗင်ဂှ် နူ ၈ နာဍဳ နူဂယး စဵုစိုပ် ၁၀ နာဍဳဗ္တံ နကဵုမဂၞန်ဆက်စၠောံ ကိစ္စဒးဒုင်ရပ် ကေုာံ ဒးဒုင်ထိဝ်ဒဝ် 012-630 5060 သ္ပဂုဏ်တုဲကေတ်ဏာ အဆက်ညိ။

သွက် UNHCR ဂွံကေတ်အဆက်ကဵုဇကုဂွံမာန်ဂှ် မဂၞန်ဖုင်ဇကု ကဵုဂွံဂျိုင်မံင်လၟိုန်ဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲသကဵုချိတ်ပၠိုတ်ညိ။ သွက်သ္ဂောံကလေင်ထပ်ပ္တိုန် မဂၞန်ဖုင်ဇကုတၟိဂှ် ပ္ဍဵုဒၞာဲဏံညိ။Share