ဂဥုဲစဵုဒၞာယဲခိုဝ်ဝေဒ်-19 ကလိဂွံမာန် ပ္ဍဲရုင်ဂဥုဲအလဵုအသဳ ကေုာံ ရုင်ဂဥုဲပုဂ္ဂလိက ရုဲစှ်လဝ်ဂမၠိုင်

Tuesday / 09 November 2021

ဌာနဝန်ဇၞော်ပရေင်ထတ်ယိုတ် လလောင်တြးပ္တိတ်လဝ် ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင်၊ ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင် ကေုာံ ပူဂဵုဟွံမွဲကဵုလိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန်ဂမၠိုင် သွက်သ္ဂောံထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာ ယဲခိုဝ်ဝေဒ်-19 ပ္ဍဲရုင်ဂဥုဲအလဵုအသဳ ကေုာံ ရုင်ဂဥုဲပုဂ္ဂလိက ရုဲစှ်လဝ်ဂမၠိုင်ဂှ် လၟုဟ်အာထပက်ဂွံမာန်ရ။ ပ္ဍဲရုင်ဂဥုဲမဟာဇန်တၞဟ်တၞဟ်ဂမၠိုင်ကီု ဗ္ဒမ်ဂဥုဲတၞဟ်တၞဟ်ဂမၠိုင်ကီု လၟေင်စရင် ဂဥုဲစဵုဒၞာဂကူလဵု ကလိဂွံမာန်ရော ကေုာံ ပရေင်ထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာ သွက်မၞိဟ်အဝဲဇၞော် ကေုာံ မၞိဟ်အဝဲဍောတ် သီုၜါဂှ် ရုင်ဂဥုဲကေုာံဗ္ဒမ်ဂဥုဲ တံဂှ်တံဂှ် ရေင်တၠုင်ကဵု ဂွံမာန်ဟာ ဂွံဟွံမာန်ဟာဂှ် ဇကုဒးသၟာန်စၟဳစၟတ်ရံင်ရ။ ပရေင်ထပက်ဂဥုဲဏံဂှ် နကဵုစေတနာမးမးရ။

မၞိဟ်လဵုမွဲဒှ်ဒှ် တၞိင်ပထမကီု၊ တၞိင်ဒုတိယကီု ညးဟွံဂွံထပက်လဝ် ဂဥုဲစဵုဒၞာယဲခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉ ဏီတံဂှ် ပ္ဍဲကဵုဗ္ဒမ်ဂဥုဲ(ရုင်ဂဥုဲ) မရေင်ကဵုလဝ်လၟေင် သၟဝ်တေံဂမၠိုင်ဂှ် မွဲဟွံသေင်မွဲ ထေက်ကဵုဆက်စၠောံဏာ အာတ်မိက်ကေတ် စၟတ်တ္ၚဲချိင်ရ။ ဣဏံဂှ် ပါလုပ်မံင်သီုကဵု ညးထပက်လဝ် တၞိင်ပထမတုဲ ဆ္ဂး သွက်တၞိင်ဒုတိယ ဟွံကလိဂွံလဝ် စၟတ်တ္ၚဲချိင်ဏီရ။

တၞဟ်နသ္ဂောံကေတ်လဝ်ဒၞာဲအ္ခိင် စၟတ်တ္ၚဲချိင်ဇကုဂှ် ပ္ဍဲဗ္ဒမ်ဂဥုဲဂမၠိုင် မွဲဟွံသေင်မွဲ သ္ပဂုဏ်တုဲ ဆက်ဏာဖုင် ဟွံသေင်မ္ဂး ပလံင်ဏာလိက်အဳမေလ်ညိ။ တုဲ သွက်ဂွံထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာဂှ် အာဇရေင် ဗ္ဒမ်ဂဥုဲမကဵုလဝ်တ္ၚဲ စၟတ်တ္ၚဲချိင်ဂှ်ညိ။ ကုညးဟွံမွဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲချိင်တံဂှ် ဟွံရေင်တၠုင်ကဵုရ။

လၟေင်စရင် ရုင်ဂဥုဲအလဵုအသဳ ကေုာံ ရုင်ဂဥုဲပုဂ္ဂလိကဂမၠိုင် ဒၞာဲဏံ ဗဵုရံင်ဂွံမာန်ရ။Share