ကဆံင်စၟတ်သမ္တီ ထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာ ယဲခိုဝ်ဝေဒ်-19 – ဝှမ်ကလေင်ထပ်ပ္တိုန်အလဵုဇကုဇကု

Wednesday / 17 November 2021

UNHCR ကံက်နုက်ပကောံပ္ကေဝ်ဒၟံင် တင်နင်ဆေင်စပ်ကဵု ကဆံင်စရင်ထပက်ဂဥုဲ ယဲခိုဝ်ဝေဒ်-19 အကြာ ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင်ဂှ် ရန်တၟံကဵု ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ သ္ဂောံကၠိုဟ်ကေတ် ကဆံင်စရင်ထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာမာန်တုဲ ပ္ဍဲကဵုပိုတ်သ္ကုတ်မံင်ဂမၠိုင်ဂှ် ဗပေင်စုတ်ကဵုညိ။ ဣဏံဂှ် သွက်ကုပူဂဵုညးမရပ်လဝ်စၟတ်ထံက်ဂလာန် UNHCR ပၠောပ်လဝ်ရဳဂျေတ်သတာတုဲဟေင် သ္ပဂုဏ်တုဲ စၟတ်ကဵုညိ။ မၞိဟ်ညးဟွံဂွံလုပ်လဝ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာတံကီု မၞိဟ်ညးမကလိဂွံလဝ်ကာဒ် စၟတ်တ္ၚဲချိင်တံကီု ဟွံပါလုပ်ရ။

ဂဥုဲစဵုဒၞာ ယဲခိုဝ်ဝေဒ်-19 တၞိင်ၜိုတ်ဒးနွံပၟိက်ဂှ် ယဝ်ရဇကုထပက်လဝ်တုဲတုဲမ္ဂး သ္ပဂုဏ်တုဲ ဗပေင်စုတ်ကဵု ဝှမ်ဏံ ညိ။

ဗီုလဵုဂွံဗပေင်ဝှမ်ဏံရောဂှ် ဗဳဒဳယိုဝ်သောင်ထ္ၜး ဒၞာဲဏံ ကလိဂွံမာန်ရ။

ပွမရီုဗင် ကလေင်ထပ်ပ္တိုန်ကဵုတင်နင်ဏံဂှ် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ကေတ်ဂုဏ်စရာဲကဵု ပရေင်ကဵုဇြဟတ်နူဇကုဇကုရ။ သွက်သ္ဂောံကၠောန်သ္ပအာ ဗပေင်ဝှမ်ဏံကီုဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲ ရနုက်ဗပေင်ကဵုဇြဟတ် ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီု တၞဟ်တၞဟ်ဂမၠိုင်ညိ။

စၟတ်လဝ်ညိ။ ဝှမ်ဆက်စၠောံမကဵုလဝ်လ္တူတေံ နကဵုဗြဝ်ဂြာမ် Chrome Firefox Edge ကေုာံ Opera web browsers တံဂှ် ပံက်ဗဵုဂွံမာန်ရ။Share