ပွမပံက်ဌာန မၞိဟ်နွံဌာန်ဇမ္ၚောဲ ပွဳပွူဂျဝ်ဟိုဝ်

Thursday / 30 July 2020

ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၃ ဂိတုအဝ်ဂါတ် သၞာံ ၂၀၂၀ ဂွံလလောင်တြးပ္တိတ်ဏာ ပွမပံက်ဌာန မၞိဟ်နွံဇမ္ၚောဲ ပွဳပွူဂျဝ်ဟိုဝ် (JOCC) ဂှ် ဒှ်ဓဝ်ပဳတိ ပရေင်မိပ်စိုတ် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ရ။ နကဵုပရေင်ပံင်တောဲ ကုဂကောံပံင်တောဲ အာန်ဂျဳအိုဝ် (NGO) ချာဟာယာ သူယာ ပက်တဳ (Cahaya Surya Bakti) တုဲ သ္ဂောံကၠုင်စိုပ်ရုင် UNHCR ပ္ဍဲဍုင်ဇၞော်ကွာလာလာမ်ဗူ သွက်ကိစ္စရိုဟ်ရိုဟ်တ္ၚဲ မပ္တံ သွက်သ္ဂောံကလိဂွံ တင်နင်ပရူပရာကီု၊ သွက်သ္ဂောံကလေင်ဆက်ကာဒ်၊ ဆက်တၞးလိက်ကီု ဟိုတ်နူကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင် ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင် ဒးကွာ်တရဴသ္ၚောဲ နူတွဵုရး တၞဟ်တၞဟ်ဂမၠိုင်တုဲ သီုဒးဒုင်ဆဵုဂဗမံင်ကဵု စရိတ်သြန်အိုတ် ကေုာံ တင်ကော်ဆောဂမၠိုင်တုဲ လ္တူပရေင်ပံင်ဌာနဇမ္ၚောဲဂှ် ဒှ်ပရေင်ရုန်ဂ္စာန် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ မွဲကဏ္ဍရ။

မဖျေံလဝ်ဒၞာဲ ပ္ဍဲကမ်ပတ်သ် ဂျဝ်ဟိုဝ် (Kempas Johor) ဒှ်တုဲ ဌာနဏံဂှ် ကောပ်ကာဲအာနကဵု ဂကောံပံင်တောဲ (NGO) ချာဟာယာ သူယာ ပက်တဳ (Cahaya Surya Bakti) (CSB) သီုပရေင်ပံင်တောဲ မွဲကရောံ ကု UNHCR ရ။ JOCC ဂှ် မၞုံတန်တဴမံင် ပ္ဍဲဗွိုင်ရုင် UNHCR ဟွံသေင် သ္ပဂုဏ်တုဲစၟတ်လဝ်ညိ။

သွက်သ္ဂောံကလေင်ဆက်ကာဒ်၊ ဆက်လိက်တၞးကီု ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင် ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင် သွက်သ္ဂောံကၠုင်ဌာနဂှ် JOCC ကြက်စကေတ်ဏာ အဆက်ဏောင်။ ပရေင်ကမၠောန်ဏံဂှ် နကဵုစၟတ်တ္ၚဲချိင်ဟေင် ကၠောန်သ္ပရေင်တၠုင်အာရ။ သွက်ညးမကၠုင်စိုပ် ရုင် JOCC ဟွံမွဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲချိင်မ္ဂး လွာဲဂှ် ဒးဒုင်အာတ်မိက် သကဵုကလေင်စဴရ။

တင်နင်ပရူပရာမကဵုလဝ်သၟဝ်ဏံ စပ်ကဵုရုင် JOCC ဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲဂၠာဲအာညိ။

  • ဌာန်ဒၟံင် – No. 38, Jalan Kempas Utama 2/4, 81300 Johor Bahru.
  • ဂၞန်ဖုင်ဆက်စၠောံ – 07-5547432, 07-5547631
  • အ္ခိင်ကမၠောန် – ၈:၃၀ နူဂယး – ၅:၃၀ သဝ်တ္ၚဲ (နကဵု စၟတ်တ္ၚဲချိင်ဟေင်)
  • တ္ၚဲရုင်ပံက် – တ္ၚဲအဒိုတ် စဵုစိုပ် တ္ၚဲဗြဴဗ္တိ (နကဵု စၟတ်တ္ၚဲချိင်ဟေင်)


Share