ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် ပုစ္ဆာမသၟာန်မံင် မွဲနှေံမွဲနှေံ (FAQ)

ဒုင်တၠုင် ပုစ္ဆာပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် မသၟာန်မံင် မွဲနှေံမွဲနှေံဂမၠိုင် (FAQ) မဒှ်ရ။ ဒၞာဲဏံ တင်နင်လၟေင်ကမၠောန် ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် သောဲသောဲဗြဲဗြဲ မပါလုပ် အကာဲအရာက္တဵုဒှ်မာန် မဆေင်စပ်ကဵု ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် မချိုတ်ပၠိုတ် ဇကုဂၠိုက်ဂၠာဲကလိဂွံမာန် မဒှ်ရ။

ပွမကလိဂွံ တင်နင်ကိစ္စသောဲသောဲဗြဲဗြဲ ကေုာံ အလုံသီုဖအိုတ် လ္တူပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်

Where do I find information about third country resettlement within UNHCR’s mandate?

စပ်ကဵုပရေင်ကမၠောန် ကေုာံ မူဝါဒဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာဝွံ လိက်အုပ်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် UNHCR ထမံက်ထ္ၜးလဝ် တင်နင်ပရူပရာ ဗွဲတရး မဒှ်ရ။ ကၟိန်ဍုင်သ္အာင်ဂမၠိုင်ဝွံ ပရူမူဝါဒကမၠောန် ကေုာံ အစဳဇန်ဂမၠိုင် ပ္ဍဲကဏ္ဍဍုင်မွဲမွဲဝွံ ထမံက်ထ္ၜးလဝ်တုဲတုဲ မဒှ်ရ။ လိက်အုပ်သ္ကံတဲ Handbook ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ဝွံ ဒှ်လိက်အုပ်စၟတ် သွက်မဟာဇန်ညးဍုင်ကွာန် မဒှ်ရ။

How do I contact the Durable Solutions Unit to discuss about my case?

ပွမပလံင်လိက်၊ ပွမပလံင်အဳမေဝ်၊ ပွမပလံင်လိက်ဝှေက်သ်(faxes) ဟွံသေင်မ္ဂး နကဵုအလဵုပူဂဵု ဟွံဒးကၠုင်ရုင် မဒှ်ရ။ ဆ္ဂးဗီုလီုဒှ်ဒှ် အ္ခိင်ကာလလဵုဒှ်ဒှ် ဒးနွံပၟိက်မ္ဂး ရန်တၟံကဵုရုင်သ္ဂောံဖျေံအစဳဇန် စၟတ်တ္ၚဲချိင်ကဵုဇကုဂွံမာန်တုဲ ပရေင်ဆက်စၠောံဇကု သောဲသောဲဗြဲဗြဲဂမၠိုင်ဝွံ မင်မွဲဂိုင်စွံလဝ်ညိ မပ္တံ မဂၞန်ဖုင် (ယဝ်ဇကုသုင်စောဲမံင်ဝါတ်သာပ်ဟာ ဟွံသုင်စောဲဟာဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲ ဟီုလဴပူစကီုညိ) တုဲမ္ဂး အဳမေလ်တံလေဝ် ကလေင်ထပ်ပ္တိုန်ကဵု UNHCR ကီုဂှ် ကိစ္စဇၞော်ဗွဲလောန် မဒှ်ရ။

ဒဒှ်မကလိဂွံအခေါင် ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် / လၟေင်ကမၠောန်ဖျေံသ္ဇိုင်သ္အာင်

After my registration interview, how long will it take for me to be recognized and resettled?

ပူဂဵုမွဲမွဲ ညးမပၠောပ်စရင် ရဳဂျေတ်သတာလဝ်ပ္ဍဲ UNHCR တုဲမ္ဂး နကဵုလၟေင်ကမၠောန်သ္ဂုတ်သွာတ် ကဆံင်စၟတ် ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်မွဲမွဲဂှ် ကြက်ကၠောန်သ္ပစၟဳစၟတ်အာဏောင်။ လ္တူတင်အာတ်မိက်ဂီုကၠီုဂၠးကဝ်မွဲမွဲဝွံ ယဝ်ရပူဂဵုမွဲမွဲ သ္ဂောံစၟတ်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂွံမာန်ဂှ် ပရေင်သ္ၚဳဂၠိပ် ဇြိုဟ်ဇြိုဟ်နက်နက် ဒးကၠောန်သ္ပအာ ကၠာဟွံဂွံဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် မဒှ်ရ။ ပူဂဵုညးမသ္ပလဝ်စၟတ်သမ္တီ ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် နကဵု UNHCR မဂၠိုင်ဝွံ သွက်သ္ဂောံဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ဂှ် ကြက်ဗ္စာရဏာကဵုဏောင်။ ယဝ်ရကိစ္စဆက်စပ်ကိတ်ညဳမ္ဂး သွက်တင်သ္ဂုတ်သွာတ် စၟတ်ကဆံင်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ကီု၊ သွက်သ္ဂောံအာဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ကီု နူကဵုဝင်မွဲကဵုမွဲဂှ် လၟေင်ကမၠောန်အ္ခိင် တၞဟ်ခြာမံင် မဒှ်ရ။ ပွမပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာကီု ဟွံသေင်မ္ဂး ပွမကလိဂွံအခေါင် စၟတ်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ကီု နကဵုယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ကြက်ပ္တိုန်စၞောန်ဏာကဵုမၞိဟ်မွဲမွဲ သွက်ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် ဟွံသေင်မဒှ်ရ။

I have received my refugee card. When will I be called for resettlement interview?

ပွမကလိဂွံကာဒ် ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်တုဲဂှ် အလဵုအလဵု ဇကုကလိဂွံအခေါင် သွက်ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် အဓိပ္ပဲါဗီုဂှ် ဟွံသေင်မဒှ်ရ။ ပွမမံင်စံင်တန်တဴ ပ္ဍဲကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာ ပဵုတုဲလံလဂၠိင်သ္ၚောဲဂှ် သ္ပဏာကဵုကောန်ဒှ်ဒဒိုက်တံ ကလိဂွံအခေါင် သွက်ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် ဟွံသေင်မဒှ်ရ။ တင်နင်ဗီုပြင် ပ္တိုန်ကိစ္စဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် သောင်ထ္ၜးလဝ်ကဵု ပ္ဍဲ မုက်လိက် (၆) အပ္ဍဲလိက်အုပ်သ္ကံတဲ မဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ မဒှ်ရ။ ကၞောတ်တဲမ္ဂး သ္ပဟိုတ်နူဗၞတ်ဗ္ၜတ်အပိုင်ခြာ စပ်ကဵုပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်တုဲ အတိုင်ပရေင်ဂီုကၠီု မဇၞော်ကဵုပၟိက်မံက်တိုန်ကီု မသ္ကာတ်မြဟ်က္တဵုဒှ်တိုန်ကီု ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် ဒးနွံပၟိက်မ္ဂး သွက်သ္ဂောံဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ဂှ် ဝင်တံဂှ်ဂမၠိုင် ကြက်ကဵုဖျုန်ဏောင်။

I have completed my resettlement interview. When will I be called for my interview with the resettlement country?

တင်ရန်တၟံ စပ်ကဵုသၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူ ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ဂှ် ဒှ်အရာသ္ဂောံဗ္စိုပ်ဏာ ကိစ္စဝင်ဇကု သွက်သ္ဂောံဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် မဒှ်ရ။ လက်ကရဴနူ သၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူ ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်တုဲ ပရေင်ပ္တိုန်ဏာ သွက်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ဂှ် ထေက်ကဵုပ္တိုန်ဏာဟာ ဟွံပ္တိုန်ဟာဂှ် ကြက်ကလေင်သ္ၚဳဂၠိပ်အာဝင်ဇကု ကၠာဟွံဂွံဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်ဏောင်။ နူကိစ္စဝင်မွဲကဵုမွဲဂှ် သွက်လၟေင်ကမၠောန်ဏံ အ္ခိင်တၞဟ်ခြာ မ္ဒးနွံပၟိက် မဒှ်ရ။ ယဝ်ရကိစ္စဝင်ဇကု ပ္တိုန်လဝ်ကဵု ဍုင်အမေရိကာန်တုဲမ္ဂး သွက်သ္ဂောံကဵုသမ္တီလဴပူစကဵုဇကု စပ်ကဵုစၟတ်တ္ၚဲ သ္ပသၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူဇကု ပ္ဍဲဌာနရီုဗင်ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် (RSC) ဂှ် ဌာနရီုဗင်ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် (RSC) ဆက်စၠောံကဵုဇကုဏောင်။ သွက်ကၟိန်ဍုင်တၞဟ်တၞဟ်ဂမၠိုင် သ္အာင်နူကၟိန်ဍုင်အမေရိကာန်တုဲ မသ္ပစၞးကၟိန်ဍုင်သ္အာင်ဂမၠိုင် တၞဟ်နသ္ဂောံပါ်ပရံလဴပူကဵုတင်နင် ပရူစၟတ်တ္ၚဲ သၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူဇကုဂှ် နကဵုညးတာလျိုင်သ္အာင် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဟွံသေင်မ္ဂး ဂကောံရေင်တၠုင်ဖဵုပလံင်ဗ္စိုပ်ဂၠးကဝ် (IOM) ကြက်ဆက်စၠောံဏာကဵုဇကုဏောင်။

I received a letter to inform me that I am currently not eligible for resettlement. What does this mean and what should I do?

အဓိပ္ပဲါဏံဂှ် ပ္ဍဲကာလပစ္စုပ္ပန်ဏံ သွက်သ္ဂောံပ္တိုန်ဏာဝင်ဇကု ပ္ဍဲဍုင်သ္အာင်ဂမၠိုင်ဂှ် UNHCR ဟွံသၟဟ်အစောံ မဒှ်ရ။ ဆ္ဂးဗီုလဵုဒှ်ဒှ် ဣဏံဂှ် ကဆံင်စၟတ်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဇကု ပြံင်လှာဲအာ ဟွံသေင်မဒှ်ရ။ ပရေင်ဂီုကၠီုဂၠးကဝ်ကီု ကေုာံ ပရေင်ရေင်တၠုင်အရီုဗင်ကီု နူကဵု UNHCR ဂှ် ဇကုဆက်ကလိဂွံအာမံင် မဒှ်ရ။

I received a call from the Durable Solutions Unit (DSU) informing me that my case is ‘on hold’ for resettlement. How can I get more information?

သ္ပဟိုတ်နူ ဒးနွံပၟိက်စဵုဒၞာဂီုကၠီု ဂတိဝတ်သစ္စတုဲ ဇၟာပ်ဇၟာပ်မၞိဟ် မုဟိုတ်ကိစ္စဝင်ဇကု ဒးဒုင်ထိင်လဝ်ရောဂှ် ဗွဲလၟိုန်ကာလ ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ သောင်တလးကဵု ဟွံဂွံမဒှ်ရ။ သ္ပဟိုတ်နူ ဟိုတ်ဖဵုတၞဟ်ခြာနာနာသာ်တုဲ ကိစ္စဝင်ဂမၠိုင် ဒးဒုင်ထိင်လဝ်ရ။ ဆ္ဂးဗီုလဵုဒှ်ဒှ် အ္ခိင်ရဟိုတ်ဖဵုဒးသ္ၚဳဂၠိပ်၊ ဒးဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်၊ ဒးစၟဳစၟတ် ကေုာံ ဒးကလေင်သောင်ကလး ပေင်ပေင်တုဲဒှ်ဏောင်မ္ဂး လၟေင်ကမၠောန် ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ဇကုဂှ် ကလေင်စကၠောန်အာမာန်ဏောင်။ ကၠုင်စိုပ်ရုင် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဟွံသေင်မ္ဂး သၟာန်သၟုက် ပရူကိစ္စဝင်ဇကု မွဲနှေံမွဲနှေံဂှ် ပြံင်လှာဲဏာကဵု ကိစ္စဇကု ဟွံသေင်ဒှ်တုဲ ရီုဗင်ဏာကိစ္စဝင်ဇကု ပဵုတုဲပြဟ်တိုန် ဒှ်ဟွံမာန်ရ။

Why is my resettlement process taking so long?

ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ဝွံ ဒှ်လၟေင်ကမၠောန် ဒးသုင်စောဲအ္ခိင် ဗွဲမလံ သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်အလုံသီုဖအိုတ် မဒှ်ရ။ သ္ပဟိုတ်နူ ဇြဟတ်ရီုဗင်ဂမၠိုင်၊ ပရေင်မ္ဒးကဵုဖျုန်ဂမၠိုင်၊ သၞောဝ်ဥပဒေ အေမ်မဳဂြေယှေန် မတၞဟ်ခြာတုဲ အ္ခိင်လၟေင်ကမၠောန်ဂမၠိုင်ဝွံ နူကၟိန်ဍုင်မွဲကဵုမွဲဂှ် တၞဟ်ခြာ ဒုင်တီလဝ် ဝါတ်ကွေံကွေံ မဒှ်ရ။ ကိစ္စဂမၠိုင် မပ္တံ သၠးဂဝ်ဂၞဴတၟိ၊ ဖျေံဒၞာဲအိန်ထံင်၊ တန်ပဋိသန္ဓိ၊ ထောံပြးအိန်ထံင်၊ ကပှ်လွဳဗ္စကောန်ၚာ်၊ ပ္တိုန်စရင် ရဳဂျေတ်သတာ၊ စုတိချိုတ်တံဂှ် လ္တူကိစ္စဏံဂမၠိုင်ဝွံ ကၠာဟွံဂွံအာ ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ဏီမ္ဂး ဒးကလေင်သ္ၚဳဂၠိပ် ကေုာံ ဒးကလေင်သောင်တလး မဒှ်ရ။

လ္တူကၟိန်ဍုင် ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်

During the resettlement interview, can I ask to which country my case will be submitted?

ယွံ ဇကုကလိဂွံမာန်မံင်။ တင်အာတ်မိက် ကၟိန်သ္ၚိအိန်ထံင်ဇကု ကေုာံ တင်ဗၞတ်ဗ္ၜတ်မ္ဒးနွံပၟိက် နူကဵုဍုင်သ္အာင်တၞဟ်ခြာဂမၠိုင်ဝွံ UNHCR စင်ခြာကဵုရ။ တင်နင်ဏံဝွံ ရီုဗင်ကဵု ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ သွက်သ္ဂောံရုဲစှ်ဍုင်သ္အာင် မ္ဒးရးဂဝ်ဂေါဝ် သွက်ကၟိန်သ္ၚိအိန်ထံင်ဇကုဏောင်။

Can I request for resettlement to my country of choice?

ၜိုန်ရ ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ကေတ်စၟတ်သမ္တီ စပ်ကဵုတင်စၞောန်ထ္ၜး ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ကီုလေဝ် နဒဒှ်ကၟိန်ဍုင်လဵု မပ္တိုန်ဏာကဵုကောန်ဒှ်ဒဒိုက်တံဂှ် တင်သ္ဂုတ်သွာတ်ကၞောတ်တဲဝွံ တန်တဴကဵု UNHCR မဒှ်ရ။ အ္ခိင်ရဖျေံတင်သ္ဂုတ်သွာတ်မ္ဂး တင်ဒးနွံပၟိက် ချိုတ်ချိုတ်ပၠိုတ်ပၠိုတ်မွဲမွဲ သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင်ကီု သီုကဵုပရေင်ဆက်စၠောံ ကၟိန်သ္ၚိအိန်ထံင် ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ကီု UNHCR ဒးကၠောန်သ္ပ ပရေင်စၟဳစၟတ် မဒှ်ရ။

Can I reject a resettlement country chosen for me? What happens to my case after I reject the offer?

သွက်သ္ဂောံအာဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် ပ္ဍဲဍုင်မွဲမွဲဂှ် ယဝ်ရဇကုရုဲစှ် လ္ပကဵုရုင် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ချပ်ဗ္စာမ္ဂး တုပ်သၟဟ်ကဵု ဇကုသ္ပဏာအန္တရာဲ ပ္တိတ်ထောံဇကုဇကု ပဵုတုဲသ္ၚောဲအာ နူလၟေင်ကမၠောန်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် မဒှ်ရ။ ယဝ်ဇကုဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် နုက်ပ္တိတ်ဝင်ဇကု နူဍုင်သ္အာင် မသ္ပလဝ်သၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူတုဲတုဲ ကေုာံ မဒုင်လဝ်တဲဝင်ဇကုတုဲတုဲမ္ဂး UNHCR ကြက်တက်ကျာသဳကၠဳကဵုကေတ်ကသပ်ကဵုဇကု နကဵုအဓိပ္ပဲါမကၠိုဟ်ကေတ်မာန် ကေုာံ ဟိုတ်ဖဵုဇီုကပိုက် စပ်ကဵုပရေင်နုက်ပ္တိတ်ဇကုဇကု မဒှ်ရ။ သ္ဂောံကလေင်ပ္တိုန်ကဵုဝင်ဇကု မွဲဝါပၠန်ဂှ် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဟွံသၟဟ်အစောံမဒှ်ရ။

ပရေင်သောင်ကလးမက္တဵုဒှ်မာန် မဆေင်စပ်ကဵု ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် ဗွဲတရး

My case was submitted to the United States of America for resettlement. I was involved in identity fraud in 2012. I confessed and my case was put on hold. When will I be interviewed and resettled?

ကုညးမပါလုပ်လဝ် ပ္ဍဲပရေင်လီဠာန်တင်နင်ပူဂဵုဂမၠိုင်ဝွံ ဒးဒုင်သ္ပလဝ် သၟာန်သၟဟ်အေန်ထာဗျူ ပ္ဍဲဂိတုမာတ်ချ်(ဂိတု ၃) ကေုာံ ဂိတုဨပြေယ်(ဂိတု ၄) သၟာံ 2019 နကဵုညးတာလျိုင် US ဌာနဂီုကၠီုကၟိန်ဍုင် (DHS) နူကၟိန်ဍုင်အမေရိကာန် မဒှ်ရ။ သွက်သ္ဂောံကလိဂွံတင်နင်လ္တူဝင်ဇကုဝွံ သ္ပဂုဏ်တုဲ ကေတ်ဏာအဆက်ကဵု ဌာနရီုဗင်ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် (RSC) နကဵုမဂၞန်ဖုင် +603 2141 5846 ဟွံသေင်မ္ဂး ပလံင်လိက်အဳမေလ် နကဵုအဳမေလ် KLInquires@rescue.org

I have completed my medical screening but have been asked by the International Organization for Migration (IOM) to go for another screening. Why?

သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင်ဝွံ ဍုင်သ္အာင်ဂမၠိုင် အာတ်မိက်ကၠုင် ကလေင်ထပ်စံၜတ် ပရေင်ထတ်ယိုတ် မဒှ်ရ။ ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင် ကၠာဟွံဂွံတိတ်ဍုင်မ္ၚးဏီမ္ဂး ဒးကၠောန်သ္ပ ပွမစံၜတ် ပရေင်ထတ်ယိုတ် ဂၠိုင်နူကဵုမွဲဝါ ဒှ်မာန်တုဲ တန်တဴမံင်ကဵု မူဝါဒကမၠောန်ဍုင်သ္အာင်တေံ မဒှ်ရ။

My family is still waiting for a durable solution. Can I proceed with my resettlement process? What will happen to my family? Will UNHCR help to reunite my family in the resettlement country?

UNHCR ကဵုဇြဟတ် ပွမကလေင်ပကောံကၟိန်သ္ၚိအိန်ထံင် ကေုာံ ပွမကလေင်ပံင်ပကောံ ပရေင်ဆက်ဆောံ မၞုံမံင်ဇေတ်ဇေတ်တံဒှ်တုဲ ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ပါ်ပရးထောံ ကၟိန်သ္ၚိအိန်ထံင်ဂမၠိုင် ဟွံသေင်မဒှ်ရ။ စပ်ကဵုလၟိဟ်မၞိဟ်ကၟိန်သ္ၚိအိန်ထံင်ဇကု ဟွံဂွံပၠောပ်စရင် ရဳဂျေတ်သတာဏီမ္ဂး ဇကုဒးလဴပူစကဵု ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဏောင်ဂှ် ပၟိက်ဇၞော်လောန် မဒှ်ရ။ ပွမထမံက်ထ္ၜး စပ်ကဵုကၟိန်သ္ၚိအိန်ထံင်ကီု၊ အကာဲအရာဟိုတ်ဖဵု ဟွံကလိတ်ကလောတ်ကီု၊ ပွမဆဵုဂဗသဳကၠဳတက်ကျာကဵုကေတ်ကသပ် ရေင်တၠုင်ကဵုဏောင်။

If I am married to a non-refugee, can my spouse and children get a UNHCR card and be resettled with me?

ပွမဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ညးမဖျေံလဝ်ဒၞာဲအိန်ထံင် ကဵုကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဟွံသေင်ဂမၠိုင်ဂှ် အာန်အုက်ချ်သဳအာ ဟွံကဵုဖျုန် မဒှ်ရ။ ယဝ်ရဇကုဖျေံလဝ်ဒၞာဲအိန်ထံင် ကဵုကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဟွံသေင်မ္ဂး ပ္ဍဲဍုင်တၠသ္ၚိသမ္ဘာဇကုဂှ် သွက်ကဆံင်စၟတ်ကောန်ဍုင်ကီု၊ ဟွံသေင်မ္ဂး ကဆံင်ဒှ်ကောန်ဍုင်မာန် ဇကုကလိဂွံအခေါင် မဒှ်ရ။ ပွမဖျေံဒၞာဲအိန်ထံင် ကဵုကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဟွံသေင်ဝွံ သ္ဂောံဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်တင်ရုဲစှ် သွက်ပူဂဵုဂမၠိုင်ကီု၊ အကာဲအရာ အလုံမွဲကၟိန်အိန်ထံင်ကီု၊ ကၠာဟွံဂွံချပ်ဗ္စာကဵုကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင် သွက်သ္ဂောံဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ဏီမ္ဂး နကဵု UNHCR ဒးသ္ၚဳဂၠိပ်အာ ချိုတ်ချိုတ်ပၠိုတ်ပၠိုတ် မဒှ်ရ။ ယဝ်ရတြုံတၠသ္ၚိကီု၊ သမ္ဘာကီု ဒှ်မံင်ကောန်ဍုင်မလေဝ်ယှာမ္ဂး သွက်သ္ဂောံကလေင်သ္ၚဳဂၠိပ် ကဆံင်စၟတ်ကောန်ဍုင် ကေုာံ ကဆံင်စၟတ်ကောန်ဍုင် ကောန်ဇာတ်ဇကုဂှ် ဌာနသောင်တလးသွဟ်ဍာ်ဇမၠိင် (DSU) စၞောန်ဏာကဵု ကိစ္စဝင်ဇကု ဇရေင်ဌာနစဵုဒၞာ ပရေင်ဂီုကၠီု ဒှ်မာန်ရ။

I am in a polygamous marriage. Can my wives be resettled with me?

ပွမဖျေံဒၞာဲအိန်ထံင် သမ္ဘာဂၠိုင်နူမွဲဝွံ ပ္ဍဲဍုင်သ္အာင် ဗွဲမဂၠိုင်ဂှ် ဟွံလုပ်သၞောဝ်ဥပဒေဒှ်တုဲ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ယဝ်ရကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင် ရန်တၟံလဝ် ဆက်မံင်အာအိန်ထံင်သမ္ဘာဂၠိုင်နူမွဲမ္ဂး သွက်သ္ဂောံအာဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ဂှ် ကလိဂွံအခေါင်ဟွံမာန် မဒှ်ရ။ စပ်ကဵုပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်သွက်ညးတံ ဒှ်မာန် ဒှ်ဟွံမာန်ဂှ် ဇၟာပ်ဇၟာပ်ကၟိန်သ္ၚိအိန်ထံင် နကဵုပူဂဵု ကၠောန်သ္ပအာ ပရေင်တက်ကျာသဳကၠဳကဵုကေတ်ကသပ် နကဵု UNHCR ဒှ်တုဲ လ္တူကၟိန်သ္ၚိအိန်ထံင်တံဂှ် သွက်တၠသ္ၚိသမ္ဘာဂမၠိုင် ကေုာံ ကောန်ဇာတ်ညးတံဂမၠိုင် နကဵုအစဳဇန်ပြုပြေင် ခိုဟ်အိုတ်ဂမၠိုင် ဒးနွံပၟိက်ပရေင်ဗ္စာရဏာ မဒှ်ရ။

I have been rejected by a resettlement country. What will happen next?

ကိစ္စဝင်ဇကုအလဵုအလဵုဂှ် ကလေင်ပ္တိုန်ကဵု ဍုင်သ္အာင်တၞဟ်တၞဟ် ဟွံဂွံမဒှ်ရ။ ဆ္ဂးဗီုလဵုဒှ်ဒှ် ဒုင်သ္ဇိုင်ကဵုကိစ္စဝင်မွဲကဵုမွဲတုဲ တင်နွံပၟိက်မချိုတ်ပၠိုတ်လဵုမွဲဒှ်ဒှ် လ္တူကၟိန်သ္ၚိအိန်ထံင်ဇကုဂှ် ဒးကေတ်ပရေင်ချပ်ဗ္စာမချိုတ်ပၠိုတ်တုဲ ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ကြက်ကၠောန်သ္ပအာ ပရေင်သ္ၚဳဂၠိပ် သ္ဂုတ်သွာတ်ပေင်ပေင်ဏောင်။ သ္ပဟိုတ်နူတင်ဗၞတ်ဗ္ၜတ်မ္ဒးနွံပၟိက်တၞဟ်ခြာ စပ်ကဵုဍုင်သ္အာင်ဂမၠိုင်တုဲ ဇကုဟွံထေက်ကဵုချိင်ဆရ။ ယဝ်ရဇကုဒးဒုင်တးပဲါ နကဵုကၟိန်ဍုင်မွဲမွဲမ္ဂး ကၟိန်ဍုင်တၞဟ်တၞဟ်တံ ဒုင်တဲဇကု ဒှ်မာန်ဏောင်။

I have been offered both a sponsorship programme and a resettlement opportunity through UNHCR. If I choose the sponsorship programme, can I give my resettlement space to my other family members or community members?

ပွမပ္တိုန်အာတ်မိက်အာဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် စပ်ကဵုပူဂဵုမွဲမွဲ ဟွံသေင်မ္ဂး ကၟိန်သ္ၚိအိန်ထံင်မွဲမွဲဝွံ ဒုင်သ္ဇိုင်တန်တဴကဵု ပရေင်သ္ၚဳဂၠိပ် သ္ဂုတ်သွာတ်တင်နွံပၟိက် နူဍုင်သ္အာင်ဂမၠိုင် မဒှ်ရ။ ကၟိန်သ္ၚိအိန်ထံင်မခလိုင်လုပ် ပ္ဍဲလၟေင်သ္ဂုတ်သွာတ် ဍာ်ဇမၠိင်တၞဟ်တၞဟ်တံမ္ဂး သွက်သ္ဂောံအာဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ဂှ် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဟွံကဵုဖျုန်မဒှ်ရ။