ပွမကဵုသမ္တီ၊ သ္ပဟိုတ်နူ MCO တုဲ ဒၞာဲဒုင်တၠုင်ကမၠောန် ပ္ဍဲရုင် UNHCR လ္တူလၟေင်ကမၠောန်ချဳဒရာင်ဂမၠိုင်ဂှ် ဗဒေံါလဝ်မွဲချိန်ခဏ

Wednesday / 12 May 2021

လက်ကရဴနူ လိက်လလောင်တြး စပ်ကဵုအမိင်ထိင်ဒဝ် ပရေင်ချဳဒရာင်အာကၠုင် (MCO) အလုံကၟိန်ဍုင် စဵုကဵုစိုပ် စၟတ်တ္ၚဲ (၇) ဂိတုဂျုန် သၞာံ ၂၀၂၁ တေံ တိတ်ကၠုင်တုဲဂှ် လၟေင်ကမၠောန်ချဳဒရာင် မအာတ်မိက်လဝ် နကဵုမၞိဟ် သကဵုကၠုင်စိုပ် ဒၞာဲဒုင်တၠုင်ကမၠောန် ပ္ဍဲ UNHCR ဂှ် စဵုကဵု ကလေင်ထပ်လလောင်တြးကဵု မွဲဝါပၠန်ဂှ် ထိင်ဗဒေံါလဝ် မွဲချိန်ခဏရ။ ကုပူဂဵုညးမကော်လဝ်ဖုင် သကဵုကၠုင် ဒၞာဲဒုင်တၠုင်ကမၠောန် ပ္ဍဲ ရုင်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ တုဲတုဲဂှ် လုကဴကာလ (MCO) ဏံဂှ် သွက်သ္ဂောံကလေင်ကဵုစၟတ်တ္ၚဲချိင် သွက်ညးတံတၟိပၠန်ဂှ် ကြက်ဆက်စၠောံဏာပၠန်ဏောင်။

ယဝ်ရဇကုဂွံလဝ်စၟတ်တ္ၚဲချိင် မဖျေံကဵုလဝ်တုဲ နကဵုဂကောံပံင်တောဲကမၠောန်မွဲစွံ မပ္တံ IOM, RSC ကေုာံ ICMC တံဂှ် ဗွဲမတၞဟ်ခြာ ညးတံကြက်ဆက်စၠောံဏာကဵုဇကုရ။

အတိုင်အကာဲအရာ မပြံင်လှာဲမံင်လၟိုန်တုဲ သွက်တင်နင်ပရိုင် ကလေင်ထပ်ပ္တိုန်လဝ်တၟိတၟိဂမၠိုင်ဂှ် ပ္ဍဲဝါပ်သာက် ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာ သ္ပဂုဏ်တုဲလုပ်ဗှ်ရံင် ဂွံမာန်ရ ။Share