ပွမကလေင်ထပ်ပ္တိုန် မဂၞန်ဖုင်ဇကုတၟိ

Saturday / 06 June 2020

ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ညးမရပ်လဝ်ကာဒ် ယူအာအုက်ချ်သဳအာကီု၊ ညးမရပ်လဝ်လိက်တၞး UNHCR ကီု နကဵုဖုင် ကေုာံ လိက်ပလံင် (SMS) ဂှ် UNHCR ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာ ဆက်စၠောံဏာဏောင် မိက်ဂွံကဵုဏာသမ္တီရ။ ဟိုတ်ဒှ်သာဂှ်ရ ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင် ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင် သွက်သ္ဂောံကလေင်ထပ်ပ္တိုန် မဂၞန်ဖုင်တၟိ ပ္ဍဲယူအာအုက်ချ်သဳအာဂှ် UNHCR မိက်သ္ဂောံဖ္တိုက်ဖအောဝ်ဏာရ။ တင်စၞောန်ထ္ၜး သွက်သ္ဂောံကလေင်ထပ်ပ္တိုန် မဂၞန်ဖုင်ဇကုတၟိ နကဵုလိက်ပလံင် (SMS) ပ္ဍဲဝါပ်သာက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာ https://www.refugee-malaysia.org/update-number/ ကလိဂွံမာန်ရ။Share