ပရေင်သၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူအန်လာင် FAQ

How does a remote interview work?

လၟေင်ကမၠောန် နွံဂၠိုင်ကဵုကဆံင်ရ။

  1. သွက်သ္ဂောံကၠောန်သ္ပ သၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူအန်လာင်ဂှ် အကာဲအရာဲဇကု ကလိတ်ကလောတ်ဟာ ဟွံကလိတ်ကလောတ်ဟာ ဂွံတီကေတ်မာန်ဂှ် UNHCR ကြက်ကော်ဏာဖုင်ဏောင်။ ကိစ္စကော်ဏာဖုင်ဏံဂှ် တန်တဴကဵု အေန်ထာနေတ်၊ သြန်မိုဝ်ဗေဝ်ဖုင် ကေုာံ ဒၞာဲဂီုကၠီုပူဂဵု မပ္တံသာ်ဏံ ကလိဂွံမာန်၊ ဟွံမာန် မဒှ်ရ။ တၞဟ်နဂွံသ္ပဒ္တန် တင်နင်ပူဂဵုဇကုဂှ် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ သၟာန်ပုစ္ဆာကဵုဇကုဒှ်တုဲ သွက်ဂွံကၠောန်သ္ပ သၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူအန်လာင်ဂှ် UNHCR ကြက်အာတ်မိက် တင်တုပ်စိုတ်ဇကုကီုဏောင်။
  2. ဂွံကၠောန်သ္ပသၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူအန်လာင်ဂှ် ယဝ်ရဇကုဒုင်စသိုင် ဟွံကလိတ်ကလောတ်မ္ဂး လ္ပဒုင်တဲတုပ်စိုတ် လ္တူလၟေင်ကမၠောန်သၟာန်သွဟ်ညိ။ သ္ပဂုဏ်တုဲလ္ပဒှ်ဓဝိင်ညိ။ အ္ခိင်ရ ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ကဵုဒၞာဲသွက်ဇကု ပ္ဍဲရုင်ဂွံဗက်ဂှ် ကလေင်ဖျေံကဵုအစဳဇန်တ္ၚဲချိင်တၟိဏောင်။
  3. ယဝ်ရဇကုတုပ်စိုတ်ကဵု ပရေင်သၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူအန်လာင်မ္ဂး တင်နင်သ္ပဒ္တန် စပ်ကဵုသၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူဇကု သောဲသောဲဗြဲဗြဲဂှ် ဇကုဂွံဒုင်ကေတ်တဲ နူကဵု UNHCR ဏောင်။
  4. ကၠာဟွံဂွံသ္ပသၟာန်သွဟ်မွဲတ္ၚဲ ဟွံသေင်မ္ဂး ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲသ္ပသၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူဂှ်လေဝ်ဒှ်မာန် လိက် SMS နူ ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ နကဵုမအက္ခဝ်ဓလုက်(ဖါတ်သဝတ်) OTP သုင်စောဲမွဲအလန် ဇကုကြက်ဂွံဒုင်ကေတ်တဲဏောင်။ သွက်ဂွံစဵုဒၞာဇကု နူကဵုမၞိဟ်လီဠာန်တံတုဲ မအက္ခဝ်ဓလုက်(ဖါတ်သဝတ်)ဏံဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲ နကဵုညးလဵုမွဲလေဝ် လ္ပပါ်ပရံကဵုဏာညိ။
  5. နဒဒှ်ဗီုပြင်ပရေင်စၟဳစၟတ် ကၠာဟွံဂွံ သ္ပသၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူဒှ်တုဲ စေဝ်ပၞောန်သုင်စောဲ OTP ဏံဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်လဝ် သ္ပပ္တံနူ ဂိတုအဝ်ဂါတ် 2021 တေံရ။
  6. အ္ခိင်ညးတာလျိုင် သၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူ UNHCR ဆက်နင်ဖုင်ဏောင်မ္ဂး ဒဒှ်ရဂွံတီကေတ် မၞိဟ်ကော်နင်ဖုင်ဂှ် ဒှ်မံင်သၞာဲဒါ(ညးဒုင်ကာ) ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဍာံဟာ ဟွံဍာံဟာဂှ် သၟာန်ညးတံ မအက္ခဝ်ဓလုက် OTP ညိ။ ယဝ်ရညးတံ လဴထ္ၜးကဵုဇကု မအက္ခဝ်ဓလုက် OTP ဒးဍာံမ္ဂး ဆက်ကၠောန်သ္ပအာ သၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူညိ။ မအက္ခဝ်ဓလုက် ဇကုဂွံဒုင်လဝ်တဲ နူလိက် SMS UNHCR ဂှ် ဒးဟွံဍာံမ္ဂး သ္ပဂုဏ်တုဲ ဗဒေံါထောံ ပရေင်သၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူဂှ်တုဲ အ္ခိင် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဆက်စၠောံနင်ဖုင်ကဵုဇကု သွက်စၟတ်တ္ၚဲချိင်တၟိမ္ဂး ကဵုသမ္တီလဴပူစကဵု UNHCR ညိ။
  7. သွက်ဂွံကၠောန်သ္ပသၟာန်သွဟ် အေန်ထာဗျူအန်လာင်ဂှ် နကဵုနဲကဲဂမၠိုင် UNHCR ကၠောန်သ္ပအာဏောင်။ မပ္တံ 1) Microsoft Teams 2) Signal ကေုာံ 3) three-way ကော်ကေတ်နကဵုဖုင်ပိဂၞန်

How can I know that the SMS I received is from UNHCR?

လိက် SMS ပလံင်ဏာဂှ် ထ္ၜးမံင်နကဵုမဂၞန် “62033” နဒဒှ်ပရေင်ရေင်တၠုင် ဓမ္မတာ အလုံအိုတ်သီုမွဲရ။ လိက် SMS ဂှ် မံက်မံင်နကဵုမအက္ခဝ် “UNHCR” တုဲ လက်ကရဴဂှ် နကဵုမအက္ခဝ်ဓလုက် သုင်စောဲမွဲအလန် မဂၞန် (OTP) ၅ မ ဂှ်လေဝ် ဂွံညာတ်ကေတ်မာန်ရ။ ယဝ်ရဇကုဂွံဒုင်ကေတ်တဲ လိက် SMS နူကဵုမဂၞန်(မိုဝ်ဗော)ဖုင်တၞဟ်တၞဟ် မပ္တံ မဂၞန်(မိုဝ်ဗော)ဖုင် စကဵု “017-…” ဟွံသေင်မ္ဂး “013-…” မ္ဂး ဣဏံဂှ် နူကဵုမဂၞန်အကံက်လုပ်သၞောဝ် UNHCR ဟွံသေင်ပုဟ်ဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲ စၟတ်လဝ်ညိ။ နဒဒှ်ဗီုပြင်ပရေင်စၟဳစၟတ် ကၠာဟွံဂွံ သ္ပသၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူဒှ်တုဲ စေဝ်ပၞောန်သုင်စောဲ OTP ဏံဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်လဝ် သ္ပပ္တံနူ ဂိတုအဝ်ဂါတ် 2021 တေံရ။

What do I need for a remote interview?

သွက်ဂွံကၠောန်သ္ပသၟာန်သွဟ် အန်လာင်အေန်ထာဗျူဂှ် နကဵုနဲကဲဂမၠိုင် UNHCR ကၠောန်သ္ပအာဏောင်။ မပ္တံ 1) ပွမကော်ဏာဖုင် နကဵုဗဳဒဳယိုဝ် (သုင်စောဲ Microsoft Teams တုဲ/ဟွံသေင်မ္ဂး Signal) 2) ‘three-way’ ပွမကော်ကေတ် နကဵုမဂၞန်ဖုင်ပိဂၞန် (သုင်စောဲလာင်ဖုင်ဇကု)

သီုကဵုပွမကော်ဏာဖုင် နကဵုဗဳဒဳယိုဝ်ခဝ် (သုင်စောဲ Microsoft Teams တုဲ/ဟွံသေင်မ္ဂး Signal)

သွက်ဂွံတက်ကျာ နကဵုဗဳဒဳယိုဝ်ခဝ်ဂမၠိုင်ဂှ် ဂွံတံင်ဂြဲကေတ် Microsoft Teams ကေုာံ Signal ဂှ် ဟီုထ္ၜးကဵုဇကုဏောင်။

  • Microsoft Teams

သွက်ဂွံတံင်ဂြဲကေတ် Microsoft Teams ပ္ဍဲခမ်ဗျူထာဇကုဂှ် ပ္ဍဵုဒၞာဲဏံ ညိ။

သွက်ဂွံတံင်ဂြဲကေတ် Microsoft Teams ပ္ဍဲသမာတ်ဖုင်ဇကုဂှ် သၟဝ်ဏံ လၟေင်ကဆံင်ကဆံင်ဂမၠိုင် သ္ပဂုဏ်တုဲ ကၠောန်ဗက်အာညိ။

 

သွက်မၞိဟ်သုင်စောဲ IOS ဂမၠိုင်ဂှ် ဂၠာဲ Microsoft Teams တုဲ ပ္ဍဵုမအက္ခဝ် အေန်သတဝ်ဗာတ်ထန်(install button) ညိ။

 

သွက်မၞိဟ်သုင်စောဲ Android ဂမၠိုင်ဂှ် ဂၠာဲ Microsoft Teams တုဲ ပ္ဍဵုမအက္ခဝ် အေန်သတဝ်ဗာတ်ထန်(install button) ညိ။

 

အ္ခိင်ရတံင်ဂြဲဖျေံ ဍိုက်ပေင်တုဲဒှ်မ္ဂး သွက်အကံက်ဂှ် ဇကုဟွံဒးကၠောန်ပံက်အကံက်ရ။

 

  • Signal

သွက်ဂွံတံင်ဂြဲကေတ် Signalပ္ဍဲသမာတ်ဖုင်ဇကုဂှ် သၟဝ်ဏံ လၟေင်ကဆံင်ကဆံင်ဂမၠိုင် သ္ပဂုဏ်တုဲ ကၠောန်ဗက်အာညိ။

 

သွက် Signal ဂှ် ပ္ဍဲကူကေဝ်ပၠေသတိုဝ် (Google Play Store) ကေုာံ အာပ်ဗဝ်အပ်သတိုဝ် (Apple’s App Store) သီုၜါဂှ် ကလိဂွံမာန်ရ။ ယၟုမအ္ခဝ် – Signal Private Messenger ရ။

 

လက်ကရဴနူ တံင်ဂြဲကေတ်အပ်တုဲတုဲမ္ဂး သွက်ဂွံကၠောန်ခၞံဒက်ပ္တန်အာ အကံက်ဇကုဂှ် ပ္ဍဵု continue ညိ။

 

အ္ခိင် Signal ဂှ် အာတ်မိက် မဂၞန်ဖုင်ဇကုမ္ဂး ပ္ဍဵု continue ညိ။

 

စုတ်မဂၞန်ဖုင်ဇကုတုဲ ပ္ဍဵု next ညိ။ ကဵုဂွံချိုတ်ပၠိုတ်ညိ ဒၞာဲရုစှ်ကၟိန်ဍုင်ဂှ် ရုဲကေတ် “Malaysia” ညိ။

 

နူ Signal ဂှ် လိက် SMS မအက္ခဝ်ဓလုက်မွဲမွဲ ဇကုဂွံဒုင်ကေတ်တဲဏောင်။ မအက္ခဝ်ဓလုက်ဂှ် စုတ်ကဵုဒးဍာံညိ။

 

ပ္ဍဲကဵု Signal ဂှ် ဆက်ဒက်ပ္တန်ပြဝ်ဝှဴ (profile) ဇကုညိ။

 

ပရေင်ဒက်ပ္တန်ပြဝ်ဝှဴ (profile) ဍိုက်ပေင်တုဲဒှ်ရ။ လၟုဟ် Signal ဇကုဂှ် ဇကုသုင်စောဲဂွံမာန်ရ။

 

နဲကဲဆက်စၠောံ နကဵုမဂၞန်ဖုင်ပိဂၞန် + Three-way

ဗွဲရုဲစှ်ေမွဲဟွံသေင်မွဲ ပရေင်ကၠောန်သ္ပ သၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူအန်လာင် သုင်စောဲ မိုဝ်ဗောဒေတ/ဝဲါဝှာဲ (mobile data/wifi) ယဝ်ရဇကု ဟွံသၟဟ်အစောံမ္ဂး ဂွံကၠောန်သ္ပ သၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူအန်လာင် သုင်စောဲနဲကဲ ကော်ကေတ် နကဵုမဂၞန်ဖုင်ပိဂၞန် + Three-way ဂှ် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ကော်ဏာဖုင်ကဵုဇကု ဒှ်မာန်ဏောင်။ ညးတာလျိုင်ကၠောန်သ္ပ သၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူဇကု ဗွဲတာရာက် ကော်ဏာဖုင်လာင်ဇကုဏောင်တုဲ ကၠောန်သ္ပအာသၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူ တက်ကေတ်ကျာ နကဵုရမျာင်ဖုင်ရ။ ညးတာလျိုင်ကၠာဲဘာသာလေဝ် နွံပ္ဍဲလာင်ဖုင်ဂှ် တုပ်တုပ်တုဲ ပရေင်ဆက်ဆောံတံ ကလိကလောတ် ဂွံချိုတ်ပၠိုတ်ရ။

How can I submit documentation in a remote interview?

အဃောသ္ပသၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲ လဴပူစကဵုညးတာလျိုင်ကၠောန်သၟာန်သွဟ် အေန်ထာဗျူဇကုညိ တုဲဗီုလဵုဂွံပ္တိုန် လိက်ထံက်ဂလာန်ရောဂှ် ညးတံစၞောန်ထ္ၜးကဵုဇကုဏောင်။

Is a remote interview different from being interviewed in the office?

အရာတၞဟ်ခြာမွဲဂှ် ကၠောန်သ္ပသၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူကဵုဇကု ပ္ဍဲဒၞာဲပူဂဵုဇကုအပိုင်၊ ဒၞာဲဂီုကၠီုဇကုအပိုင်၊ ပရေင်ထတ်ယိုတ်ဇကု ဒးမံင်စမိပ်၊ ဒးထတ်ယိုတ်ရ။

What happens if I choose not to be interviewed remotely?

သွက်ပရေင်ထက်ယိုတ်ဇကုကီု သွက်ပရေင်ဒုင်သိုင်ဇကုဂီုကၠီုကီု ဂွံရေင်တၠုင်ကဵုဇကု နကဵုနဲကဲ ဂီုကၠီုဂၠိုင်အိုတ်ဂှ် အ္ခိင်ရုင် UNHCR ပံက်ရေင်တၠုင်ဂွံပေင်ပေင်မ္ဂး ကၠောန်သ္ပသၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူကဵုဇကုဏောင်။

What if I cannot attend the interview on the date appointed by UNHCR?

ဂွံဖျေံအစဳဇန်တ္ၚဲချိင် ပရေင်သၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူဇကုဂှ် အ္ခိင်ဇကုကလိဂွံဖုင် နူကဵု UNHCR မ္ဂး သွက်ဂွံသ္ပသၟာန်သွဟ်ဂှ် ယဝ်ရဇကုဒးစိုတ် စၟတ်တ္ၚဲတၞဟ်တၞဟ် ကေုာံ အ္ခိင်တၞဟ်တၞဟ်မ္ဂး ကဵုသမ္တီကဵု ညးတာလျိုင်ဂွံမာန်ရ။

ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲကၠောန်သ္ပသၟာန်သွဟ်ဇေတ်ဇေတ်ဂှ်တှ်ေ အ္ခိင်ကော်နင်ဖုင် သွက်တ္ၚဲစၟတ်တ္ၚဲချိင်ဇကုမ္ဂး သ္ပဂုဏ်တုဲရပ်ကဵုဖုင်ညိ။ ဖုင်ကော်နင်ဂှ် နူ UNHCR ဟာ ဟွံသေင်ဟာဂှ် သုင်စောဲမဂၞန် OTP ဇကုဂွံဒုင်လဝ်တဲတံဂှ်တုဲ (ရံင်လ္တူတေံ) စၟဳစၟတ်ရံင်ညိ။ ပူဂဵုကော်နင်ဖုင်ဂှ် ဒှ် UNHCR အ္ခိင်ရဇကုတီ သ္ပဒ္တန်တုဲတုဲမ္ဂး သွက်ဂွံကလေင်ဖျေံကဵု စၟတ်တ္ၚဲချိင်ဇကုတၟိဂှ် အာတ်မိက် ညးတာလျိုင် သ္ပသၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူဇကုဂှ်ညိ။

What if I missed the call for my remote interview?

အပ္ဍဲကဵုအ္ခိင်ဒၞာဲသွက်ပရေင်သၟာန်သွဟ် အေန်ထာဗျူဇကုဂှ် လၟိုန်လၟိုန်ကာလ UNHCR ကြက်ကော်ဏာဖုင်ကဵုဇကု ဂၠိုင်ကဵုအလန်ဏောင်။ ယဝ်ရဇကုဟွံဂွံရပ်ဖုင်မ္ဂး သ္ပဂုဏ်တုဲပလံင်နင်လိက် SMS ဟွံသေင်မ္ဂး ကလေင်ကော်နင်ဖုင်ညိ။ ပ္ဍဲကဵုအ္ခိင်ပြေပြံင်သွက်ဇကုဂှ် သွက်ဂွံကလေင်ဖျေံအစဳဇန် စၟတ်တ္ၚဲချိင်ဇကုတၟိပၠန်ဂှ် လက်ကရဴညိ ဂကောံကၠောန်ကမၠောန်ပိုဲတံ ကြက်ကလေင်ကော်ဏာဖုင်ဏောင်။