ပွမကွာ်လုပ်ထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာ သွက်ကောန်ၚာ်ဂမၠိုင် ကလိဂွံမာန်

Friday / 04 March 2022

အစဳဇန်စဵုဒၞာယဲကပ်ခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉ ကၟိန်ဍုင် (The Covid-19 National Immunisation Programme) သွက်ကောန်ၚာ်ဂမၠိုင် (PICKids) ဂှ် ပွမကွာ်လုပ်ထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာ သွက်ကောန်ၚာ်ဂမၠိုင် ပ္ဍဲဍုင်ဇၞော်ကွာလာလာမ်ဗူ၊ တွဵုရးပဳနာန်၊ တွဵုရးပါလေတ်၊ တွဵုရးကဍး၊ တွဵရးဖဟင်၊ တွဵုရးမလကာ၊ တွဵုရးပေဝ်ရ၊ တွဵုရးနဂါရဳသေမ်ဗိလာန်၊ တွဵုရးဂျဝ်ဟိုဝ်၊ တွဵုရးတရင်ဂါနူ ကေုာံ တွဵုရးကလာန်တာန်တံဂှ် လၟုဟ်ကလိဂွံအခေါင်မဒှ်ရ။

ပရေင်ထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာဏံဂှ် သွက်ကောန်ၚာ် နူအယုက် ၅ သၞာံ စဵုစိုပ် အယုက် ၁၂ သၞာံ မဒှ်ရ။ ကောန်ၚာ်အလုံသီုဖအိုတ် အပ္ဍဲဂကောံအယုက်တံဏံဂှ် ကြက်ဂွံထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာ တၞိင်ဒုတိယ နကဵုဂဥုဲစဵုဒၞာ ဝှာဲဇြာ(Pfizer BioNTech) ပိုင်ခြာအ္ခိင် အကြာပွိုင် ၈ အဒိုတ် မဒှ်ရ။

ပရေင်ထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာဏံဂှ် ကြက်ရီုဗင်ကဵု

  • ပရေင်စဵုဒၞာကောန်ၚာ်ဂမၠိုင် နူကဵုသၞောတ်သက္ချန်ယဲခ္ဍတ်ဂုဟ် သွက်ကောန်ၚာ်ဂမၠိုင်(MIS-C)ကီု နူပရေင်ကၠောံထၞာန် ယဲခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉ ပဓာန်ဇမၠိင် မဒှ်ရ။
  • ကဵုဏာအခေါင်ကဵု ကောန်ၚာ်ဂမၠိုင် ဂွံဆက်ဆောံကဵုမၞိဟ်ပွဳပွူတံ ဗွဲမဗၠးၜး မဒှ်ရ။
  • သီုကဵုသ္ဂောံဖအောန်ဖျေံ ဂကောံပရေင်စဵုဒၞာယဲ ပ္ဍဲဘာဗ္တောန်လိက်ဂမၠိုင်ကီု၊ ဌာနပရေင်ကတ်လ္ၚတ်ဂမၠိုင် မဒှ်ရ။

လၟေင်စရင်ဌာနထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာဂမၠိုင် ဗဵုရံင်ကေတ် ဒၞာဲဏံ ဂွံမာန် မဒှ်ရ။Share