Cusboonaysiinta Tafaasiishaada La Xidhiidhka UNHCR

Monday / 15 August 2022

Fadlan hubi in lambarkaaga teleefanka inaad la socodsii UNHCR mar kasta. UNHCR ayaa is jogta ah u wacaysa oo u diraysa fariimaha SMS-kaiyo qaxootiga iyo magangalyo-doonka si loo jadwaleeyo ballamaha iyo habsocodka kiisaska. Haddii nambarkaaga aan la la socodsii UNHCR mar kasta UNHCR, xafiisku ma awoodo inuu kugula soo xiriiro. Fadlan la socodsii UNHCR mar kasta oo aad beddesho lambarkaaga teleefanka adiga oo soo gudbinaya foomka cusboonaysiinta lambarka taleefanka ee laga heli karo halkan .

Foomka cusbooneysiinta lambarka taleefanka, fadlan hubi inaad geliso lambarka aqoonsiga ee UNHCR adoo raacaya xuruufta saxda ah ee dukumeentigaaga UNHCR. Haddii aad si sax ah u buuxiso foomka, waxaad heli doontaa SMS xaqiijin ah toddoba maalmood gudahood. Ma heli doontid SMS xaqiijin ah haddii aadan si sax ah u buuxin foomka ama haddii lambarka taleefankaagu aad horay ula socdsiisay UNHCR.

Fadlan sidoo kale hubi in cinwaankaaga hadda uu la cusboonaysiiyay UNHCR Adigoo soo gudbinaya foomka cusboonaysiinta tafaasiisha shakhsi ahaaneed ee halkan laga heli karo mar kasta oo aad beddesho cinwaankaaga.Share