ပရေင်ထပ်ပံင်စုတ် ကောန်ဇာတ်သၠးပဋိသန္ဓိတၟိ ပ္ဍဲဝှဴမိမညးမသ္ပလဝ်ရဳဂျေတ်သတာ

Wednesday / 06 July 2022

တၞဟ်နသ္ဂောံခၞံဗဒှ် စၟတ်သာဓကပူဂိုလ်ကောန်ၚာ်ဂမၠိုင်ဝွံ ပွမကလိဂွံ လိက်ကသုက်ကောန်ၚာ်က္တဵုဒှ်မၞိဟ်ဂှ် သွက်ကောန်ၚာ်ဂမၠိုင် ပၟိက်ကိစ္စဇၞော်လောန်ရ။ ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင်ကီု ညးစ္ၜုဲစ္ၜော်အခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင်ကီု သွက်ကောန်ၚာ် မသၠးဂဝ်ဂၞဴတၟိ ပ္ဍဲကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာဝွံ တၞဟ်နသ္ဂောံရုန်ဂ္စာန်ကေတ် လိက်ကသုက်ကောန်ၚာ်က္တဵုဒှ်မၞိဟ် ပ္ဍဲရုင် Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) the National Registration Department ဌာနပၠောပ်စရင် ရဳဂျေတ်သတာကၟိန်ဍုင်ဂှ် ဗွဲမဇၞော်ကဵုဇြဟတ် UNHCR မ္ဒးဗ္တိုက်ဖအောဝ် ကဵုဏာကသပ်ရ။ ဆ္ဂးဗီုလဵုဒှ်ဒှ် သ္ပဟိုတ်နူတင်ကော်ဆော ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ကေုာံ ညးစ္ၜုဲစ္ၜော်အခေါင်ဂီုကၠီု လ္ၚဵုလ္ၚဵုတံတုဲ တၞဟ်နသ္ဂောံကလိဂွံ လိက်ကသုက်ကောန်ၚာ်က္တဵုဒှ်မၞိဟ် သွက်ကောန်ဇာတ်မသၠးဂဝ်ဂၞဴတၟိညးတံ သ္ဂောံထပ်ပံင်စုတ် ပ္ဍဲဝှဴမိမ ညးမပၠောပ်လဝ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ပ္ဍဲ UNHCR တုဲတုဲတံဂှ် လၟေင်ကမၠောန် ပၟိက်ကိစ္စဇၞော် ကဆံင်ကဆံင်ဂမၠိုင် ဟွံဒးဆက်ကၠောန်ရ။ လိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန် သက်သဳသာဓက ကောန်ၚာ်သၠးဂဝ်ဂၞဴတၟိ ကေုာံ ပရေင်ဆေင်စပ် မိမကဵုကောန်ဇာတ် တၞဟ်တၞဟ်ဂမၠိုင်ဝွံ သွက်သ္ဂောံထပ်ပံင်စုတ်ကောန်ဇာတ် မၞုံသၟဝ်အယုက် မသုန်သၞာံ ပ္ဍဲဝှဴမိမ ညးမပၠောပ်စရင် ရဳဂျေတ်သတာလဝ် တုဲတုဲတံဂှ် UNHCR ဒုင်မံင်တဲကီုရ။ လိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန်ဒးနွံပၟိက် မပ္တံ

  • လိက်တၞးဝှမ်ဇေတ်ဇေတ် မပ္တိုန်လဝ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ကောန်ၚာ်သၠးဂဝ်ဂၞဴတၟိ နူရုင် JPN
  • လိက်တၞးဝှမ်ဇေတ်ဇေတ် မသ္ပလဝ်ဒ္တန် ကောန်ၚာ်သၠးဂဝ်ဂၞဴတၟိ နူရုင်ဂဥုဲမဟာဇန် ဟွံသေင်မ္ဂး လိက်သ္ပဒ္တန်အ္စာဂဥုဲ သွက်ကောန်ၚာ်မသၠးဂဝ်ဂၞဴ ပ္ဍဲသ္ၚိ
  • လိက်ဒုင်စဳရေင်ထံက်ဂလာန်ဇေတ်ဇေတ် သွက်ကောန်ၚာ်မသၠးဂဝ်ဂၞဴပ္ဍဲသ္ၚိ နူဗၠာဲသၟိင်
  • ကာဒ်ဇေတ်ဇေတ် မဆေင်စပ်ကဵုအပ်လဝ်ဂဝ်ဂၞဴ (လိက်အပ်ဗုင်) ဟွံသေင်မ္ဂး ကာဒ်လွဳလွတ်မိ လုကဴအ္ခိင်မၞုံယဲဒိုက်
  • ကာဒ်စၟတ်သာဓကပူဂိုလ်ဂမၠိုင် ဟွံသေင်မ္ဂး လိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန် မထမံက်ထ္ၜးသက်သဳ စပ်ကဵုမိမ မွဲဟွံသေင်မွဲ ဟွံသေင်မ္ဂး သီုၜါ
  • လိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန် လဵုမွဲဒှ်ဒှ် စပ်ကဵုကောန်ၚာ်မသၠးဂဝ်ဂၞဴတၟိ မပ္တံ ကာဒ်ထပက်ဥုဲစဵုဒၞာ(ဝက်ဇြေန်နေရှေန်)
  • လိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန် မထမံက်ထ္ၜးသက်သဳ သွက်မိမ မပ္တံ လိက်ကသုက်မ္ၚဵုထပ်တဲ၊ လိက်စၟတ်ထောံပြးအိန်ထံင်၊ လိက်စၟတ်မစုတိကလိလောန်အာ ကေုာံ လိက်စၟတ်သမ္တီအိန်ထံက် သီုကဵုလိက်စၟတ်လဵုမွဲဒှ်ဒှ်

တၞဟ်နသ္ဂောံထပ်ပံင်စုတ် ကောန်ၚာ်သၠးဂဝ်ဂၞဴတၟိ ပ္ဍဲဝှဴမိမ ညးမကလိဂွံလဝ် ယူအာန်တုဲတုဲတံဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲ ပ္တိန်တင်အာတ်မိက် ပရေင်ပြံင်လှာဲပံင်ပကောံကၟိန်သ္ၚိပ္ဍဲဝါပ်သာက် ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ဍုင်မလေဝ်ယှာ Refugee Malaysia website တုဲ မဂၞန်နိဿဲကလိဂွံလဝ် နူဝါပ်သာက်တံဂှ် ပြေန်ပ္တိတ် ဟွံသေင်မ္ဂး ဂိုင်ဒေပ်စွံလဝ် ကဵုချိုတ်ပၠိုတ်ညိ။ တၞဟ်နသ္ဂောံထပ်ပံင်စုတ်ကောန်ဇာတ် ပ္ဍဲဝှဴဇကုဂှ် နကဵုစၟတ်တ္ၚဲချိင်မွဲမွဲ UNHCR ကြက်ဆက်စၠောံဏာကဵုဇကုဏောင်။ ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲ စၟတ်တ္ၚဲချိင်ဇကုဂှ် လိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန် မစၞောန်ထ္ၜးလဝ်လ္တူတေံဂမၠိုင်ဝွံ ၜိုတ်ကလိဂွံမာန်ဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲ ကေတ်နင်ညိ။

ဒုင်သ္ဇိုင်ကဵုစၟတ်တ္ၚဲ ယူအာန်ဂွံဒုင်လဝ်တဲ စရင်အာတ်မိက်တုဲ ဗွဲတၟေင်မ္ဂး ပူဂိုလ်ညးမဍိုန်လျအောန်မံင်ကဵု ပရေင်ဂီုကၠီုမ္ဂး ဆက်ကၠောန်အာ ကမၠောန်ဏောင်။ ယဝ်ရဇကုဟွံကလိဂွံလဝ် စၟတ်တ္ၚဲချိင်မွဲမွဲမ္ဂး သ္ပဂုဏ်တုဲ လ္ပကၠုင်ရုင် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ညိ။ အတိုင်စၟတ်တ္ၚဲချိင် မဖျေံလဝ်အစဳဇန် ချိင်ပကိတ်လဝ်ကီု တၞဟ်နသ္ဂောံမံင်မွဲ သကဵုချိုတ်ပၠိုတ် ပရေင်ထတ်ယိုတ် ကေုာံ တသိုက်ၜါပြ ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ကီုတုဲ ဟွံမွဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲချိင်မွဲမွဲမ္ဂး ဇကုဟွံကလိဂွံအခေါင်လုပ် ပ္ဍဲရုင်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာရ။Share