ပုစ္ဆာမသၟာန်မံင် မွဲနှေံမွဲနှေံဂမၠိုင် FAQs စပ်ကဵုလၟေင်ကမၠောန် ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ သ္ပပ္တံနူ 1 ဂိတုဂျုန် 2022

Friday / 03 June 2022

ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ 1 ဂိတုဂျုန် သၞာံ 2022 တုဲ ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ လလောင်တြးပ္တိတ်လဝ် လၟေင်ကမၠောန် UNHCR သွက်သ္ဂောံကလေင်ဆက် လိက်စၟတ်ထံကလာန် ကေုာံ ပရေင်ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာတၟိ မဒှ်ရ။ စပ်ကဵုပရူလၟေင်ကမၠောန် မသၟာန်မံင်ပုစ္ဆာ မွဲနှေံမွဲနှေံ ဂမၠိုင်ဝွံ သွဟ်တံဂမၠိုင်ဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲ ဂၠာဲရံင်အာဒၞာဲဏံညိ။

သၟာန်။ ကာဒ် ဟွံသေင် တၞးလိက် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာအဲ အယုက်အိုတ်လဝ်တုဲတုဲ ဟွံသေင်မ္ဂး ခြာဟွံလံ အယုက်အိုတ်ဏောင်။ ဗီုလဵုအဲဂွံကလေင်ဆက် ကာဒ် ဟွံသေင် တၞးလိက် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ရော။

ကၠာလိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန်ဇကု အယုက်ဟွံအိုတ် ၜါအဒိုတ် မ္ဂး စၟတ်တ္ၚဲချိင် မပါလုပ် သီုစၟတ်တ္ၚဲကေုာံအ္ခိင်ဂှ် ဇကုကြက်ကလိဂွံဏောင်။

ကၠာစၟတ်တ္ၚဲချိင်မကဵုလဝ်ဂှ် ပိတ္ၚဲ မ္ဂး လိက် SMS ကဵုသတိ တၞဟ်တၞဟ်မွဲပၠန် ဇကုကြက်ကလိဂွံဏောင်။

စၟတ်တ္ၚဲချိင်ဂှ် ဗွဲဓမ္မတာမ္ဂး တ္ၚဲတုပ်သၟဟ်ကဵု အတိုင်စၟတ်တ္ၚဲအယုက်အိုတ် ပ္ဍဲလိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန်ဇကုဂှ်ရ။ လ္တူစၟတ်တ္ၚဲချိင် မကဵုလဝ်ဂှ် ကၠာဇကုဟွံကလိဂွံအခေါင်လုပ် ပ္ဍဲရုင်ဏီမ္ဂး ပ္ဍဲပါင်တြင်ဂတမုက် ရုင်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာဂှ် ဇကုကြက်ဒးထ္ၜး လိက် SMS သ္ပဒ္တန် ကဵုကုညးဒုင်ကာ (သၞာဲဒါ) UNHCR ဏောင်။ ကၠာအ္ခိင် စၟတ်တ္ၚဲချိင်ဇကု ၜိုတ် 30 မိနေတ်မ္ဂး သ္ပဂုဏ်တုဲ ကၠုင်ဇရေင် ရုင်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာညိ။

တၞဟ်နသ္ဂောံမင်မွဲသ္ပဂရု ပရေင်ထတ်ယိုတ် ကေုာံ ပြဝတသိုက်စိုတ် တသိုက်ကာယ ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ကေုာံ ညးဒုင်ကာ(သၞာဲဒါ)ဂမၠိုင်တုဲ အတိုင်လၟိဟ်ပဏာမစၟတ်တ္ၚဲချိင် မဖျေံလဝ်ဗၞတ်ဗ္ၜတ်ဂှ် ဟွံမွဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲချိင်မွဲမွဲမ္ဂး ဇကုဟွံကလိဂွံအခေါင် လုပ်ပ္ဍဲရုင် မဒှ်ရ။

ယဝ်ရလိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာဇကု အယုက်အိုတ်တုဲ ဇကုဟွံကလိဂွံလဝ် လိက် SMS မ္ဂး ဣဏံဂှ် ဒှ်အဓိပ္ပဲါ မဂၞန်ဖုင်ဇကု မသ္ပလဝ်စၟတ် ပ္ဍဲ UNHCR ဂှ် ချိုတ်မံင်ဏောင် ဒှ်မာန်ရ။ အ္ခိင်လဵုဒှ်ဒှ် အ္ခိင်ဇကုပြံင်လှာဲ မဂၞန်ဖုင်ဇကု၊ အဳမေလ်ဇကု၊ ဌာန်ဒၟံင်ဇကုမ္ဂး သ္ပဂုဏ်တုဲ ကလေင်ထပ်ပ္တိုန်ကဵု ညိ။ ပ္ဍဲ ဝါပ်သာက် ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာ

သွက်သ္ဂောံဆက်အယုက် လိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန် UNHCR ကီု ညးမရပ်လဝ် လိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန် အယုက်မအိုတ်လဝ်တုဲကီု ပူဂိုလ်မၞုံကဵုစၟတ်တ္ၚဲချိင်ဂမၠိုင်ဟေင် ကလိဂွံအခေါင် လုပ်ပ္ဍဲရုင် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ မဒှ်ရ။ မသကလောကောဒေံဂမၠိုင်ကီု လၟိဟ်မၞိဟ်ကၟိန်သ္ၚိဂမၠိုင်ကီု သ္ပဂုဏ်တုဲ လ္ပကော်နင် ကရောံဇကုညိ။

အ္ခိင်ဇကုကၠုင် ရုင်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ နကဵုစၟတ်တ္ၚဲချိင်မွဲမွဲမ္ဂး ဍာ်ပဠင်၊ ကွာင်၊ စၞစဇကုအပိုင် သ္ပဂုဏ်တုဲ ကေတ်နင်ညိ။

အ္ခိင်ဇကုစိုပ်ကၠုင် ဂတမုက် ရုင်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာကီု အပ္ဍဲရုင်ကီု ခၟိက်ဇကုဂမၠိုင်ဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲ ကၠဟ်စုတ် ပ္ဍဲနခၟိက်အိုတ်ညိ။

သၟာန်။ ဗီုလဵုသ္ဂောံပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ နဒဒှ်မၞိဟ်ဇ္ၜုဲစ္ၜော် (ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီု) မွဲမွဲ ပ္ဍဲ UNHCR ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာ ဂွံမာန်ရော။

သ္ပဟိုတ်နူ ယဲကပ်ခိုဝ်ဝေဒ်-19 မဆက်စပ်ကဵု ပရေင်ကၟာတ်လဒဵုကၟိန်ဍုင်ကီု ပရေင်ချဳဒရာင်အာကၠုင် မတေင်ဂြတ်ကီု SOPs ကၟိန်ဍုင် စပ်ကဵုယဲကပ်ခိုဝ်ဝေဒ်-19 ကီုတုဲ သ္အာင်နူကဵု အကာဲအရာဟိုတ်ဖဵု တၟေင်ကိစ္စဇၞော်တုဲ ဂွံဒုင်တၠုင် ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင် ပ္ဍဲရုင် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာဂှ် UNHCR ဟွံသၟဟ်အစောံလဝ် မဒှ်ရ။ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဏံဂှ်ရ ဒုင်သ္ဇိုင်ကဵု အန္တရာဲပရေင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင်တုဲ သွက်ကိစ္စ ပရေင်ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ပၟိက်ကိစ္စဇၞော် ဒးနွံပၟိက်မ္ဂး ဗွဲမဂၠိုင် ပရေင်သၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူ ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင်ဝွံ ကၠောန်သ္ပလဝ် နကဵုအန်လာင် မဒှ်ရ။

လက်ကရဴနူရုင် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ကလေင်ပံက် ပ္ဍဲဂိတုသာပ်ထာမ်ဗာ 2021 တေံတုဲ နကဵုတင်အာတ်မိက်ဂကောံဂမၠိုင် အ္ခိင်စကၠောန်အာဒၟံင်ကမၠောန် မဖျေံလဝ်ဗၞတ်ဗ္ၜတ် လၟိဟ်မဂၞန် စပ်ကဵုပရေင်သၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူ ပၠောန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ နကဵုအလဵုမၞိဟ်ဂှ် လိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန်အယုက်အိုတ် ၜိုတ် 68,000 UNHCR ကဵုလဝ်ဖျုန်ကဵု ပွမကလေင်ဆက်ယုက် မဒှ်ရ။ ဗွဲတၟေင်မ္ဂး ကဵုဏာလဝ်ဖျုန် သွက်ပူဂိုလ်မအောန်ကဵုပရေင်ဂီုကၠီု မဒှ်ရ။ ဥပမာ စပ်ကဵုပူဂိုလ်မအောန်ကဵုပရေင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင် ပါလုပ်မပ္တံ မၞိဟ်ဗြဴမၞုံပ္ဍဲအန္တရာဲဂမၠိုင်၊ ကောန်ၚာ်မၞုံပ္ဍဲအန္တရာဲဂမၠိင်၊ မၞိဟ်အယုဝတ္ထိမၞုံအန္တရာဲဂမၠိုင်၊ ပူဂိုလ်နကဵုအဝဲဟွံဍိုက်ပေင်ဂမၠိုင်၊ မၞိဟ်မၞုံကဵုအကာဲအရာဲယဲ မသ္ကာင်မြဟ်ဂမၠိုင်၊ ပူဂိုလ်ဒးဒုင်ဆဵုဂဗဒၟံင် အန္တရာဲစုက်စုက် စပ်ကဵုပရေင်ဒးဒုင်ရပ် ဟွံသေင်မ္ဂး ပရေင်ဒးဒုင်ထိင်ဒဝ်ဂမၠိုင် မဒှ်ရ။ သ္ပဂုဏ်တုဲစၟတ်လဝ်ညိ ကောန်ၚာ်ဂမၠိုင်၊ ပူဂိုလ်အယုဝတ္ထိဂမၠိုင်၊ မၞိဟ်ဗြဴဂမၠိုင် ဟွံသေင်မ္ဂး မၞိဟ်ဗြဴမၞုံပဋိသန္ဓိဂမၠိုင် ပူဂိုလ်တံဏံ အလုံသီုဖအိုတ်ဂှ် ဗ္စာရဏာကဵု နဒဒှ်မအောန်ကဵုပရေင်ဂီုကၠီု ဟွံသေင်မဒှ်ရ။ ဆ္ဂးဗီုလဵုဒှ်ဒှ် ယဝ်ရပူဂိုလ်အယုဝတ္ထိ အကာဲအရာယဲ မသ္ကာတ်မြဟ် ဒးနွံပၟိက် ပရေင်လွဳလွတ်ယဲကိစ္စဇၞော်မ္ဂး ဗ္စာရဏာကဵု သွက်ပရေင်ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ မဒှ်ရ။

လက်ကရဴနူကဵု လိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန် ဗွဲမဂၠိုင် ၜိုတ် (68,000) အယုက်အိုတ်လဝ် ပ္ဍဲသၞာံ 2020-2021 ကလေင်ဆက်လဝ်တုဲတုဲတံဂှ် တၞဟ်နသ္ဂောံစၟဳစၟတ် ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် မပၠောပ်လဝ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ အန်လာင်ကီု တၞဟ်နသ္ဂောံကၠောန်သ္ပသၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူ ပရေင်ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာကီုတုဲ လၟုဟ်မ္ဂး UNHCR ကဵုပ္တိတ်ဒၟံင် စၟတ်တ္ၚဲချိင်ဂမၠိုင် မဒှ်ရ။ ပရေင်ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာဝွံ ကဵုဏာဖျုန်ကဵု သွက်ပူဂိုလ် ညးမပ္တိုန်လဝ်စရင်တင်အာတ်မိက် ပ္ဍဲသၞာံ 2019 ဟွံသေင်မ္ဂး ကၠာသၞာံ 2019 ဟွံသေင်မ္ဂးသီုၜါ ဗွဲတၟေင်မ္ဂး ပူဂိုလ်မအောန်ကဵုပရေင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင် မပ္တံ မၞိဟ်ဗြဴမၞုံပ္ဍဲအန္တရာဲဂမၠိုင်၊ ကောန်ၚာ်မၞုံပ္ဍဲအန္တရာဲဂမၠိင်၊ မၞိဟ်အယုဝတ္ထိမၞုံပ္ဍဲအန္တရာဲဂမၠိုင်၊ ပူဂိုလ်နကဵုအဝဲဟွံဍိုက်ပေင်ဂမၠိုင်၊ မၞိဟ်မၞုံကဵုအကာဲအရာဲယဲ မသ္ကာင်မြဟ်ဂမၠိုင်၊ ပူဂိုလ်ဒးဒုင်ဆဵုဂဗဒၟံင် အန္တရာဲစုက်စုက် စပ်ကဵုပရေင်ဒးဒုင်ရပ် ဟွံသေင်မ္ဂး ပရေင်ဒးဒုင်ထိင်ဒဝ်ဂမၠိုင် မဒှ်ရ။ ပ္ဍဲကဵုအ္ခိင်လၟုဟ်မ္ဂး ဇၟာပ်ဇၟာပ်မၞိဟ်မၞိဟ် ညးမအာတ်မိက်လဝ် သွက်ပရေင်ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာဂှ် ကြက်ကၠောန်အာကမၠောန် ဟွံသေင်ဏီမဒှ်ရ။ ရန်တၟံကဵုသ္ဂောံမင်မွဲ ပရေင်ထက်ယိုတ် ကေုာံ ပြဝတသိုက်စိုတ် တသိုက်ကာယ ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင်တုဲ ပရေင်ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာဝွံ ကၠောန်သ္ပအာ နကဵုစၟတ်တ္ၚဲချိင်ဟေင် မဒှ်ရ။

သွက်ပရေင်ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်တၟိ ယဝ်ရဇကုဟွံကလိဂွံလဝ် စၟတ်တ္ၚဲချိင်မွဲမွဲဏီမ္ဂး သ္ပဂုဏ်တုဲ လ္ပကၠုင်ရုင် UNHCR ညိ။ ယဝ်ဖျေံကဵုအစဳဇန်စၟတ်တ္ၚဲချိင် သွက်ပရေင်သၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူ ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာကဵုဇကုမ္ဂး နကဵုစၟတ်တ္ၚဲချိင်မွဲမွဲဂှ် ပွမကော်ဏာဖုင် ကေုာံ လိက် SMS သ္ပဒ္တန် ဇကုကြက်ကလိဂွံဏောင်။

ယဝ်ရဇကုပ္တိုန်လဝ် တင်အာတ်မိက် ပရေင်ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ပ္ဍဲဝါပ်သာက်တုဲတုဲမ္ဂး သွက်သ္ဂောံကလိဂွံ ပရေင်ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာဂှ် တင်အာတ်ထပ်ကဵုထပ်တံဂှ် လ္ပကလေင်ပ္တိုန်ညိ။ ဣဏံဂှ် သ္ပဏာကဵုလၟေင်ကမၠောန် သွက်ဇကုကီု ညးတၞဟ်ကီု လဇုဲအာဏောင်။ ယဝ်ရဇကုအာတ်မိက်ပ္တိုန်လဝ် သွက်ပရေင်ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ နူကဵုဝါပ်သာက်မ္ဂး တၞဟ်နသ္ဂောံပြေန်ပ္တိတ် ဟွံသေင်မ္ဂး ဂိုင်စွံလဝ် မဂၞန်နိဿဲဇကုဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲ လ္ပဝိုတ်စညိ။

သွက်သ္ဂောံသ္ပသၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူ ပရေင်ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ နကဵုယူအာန်အုက်ချ်သဳအာဂှ် ဆက်စၠောံ ကော်နင်ဖုင်ဏောင် သ္ပဂုဏ်တုဲ မင်ကဵုညိ။ သွက်ပရေင်ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာဂှ် လၟိဟ်မဂၞန် မဂၠိုင်ဂၠေင် မၞိဟ်တံမင်ဒၟံင်တုဲ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ အ္ခိင်ကာလဒးမင်ဂှ် လံမံင်ဏောင်။

အ္ခိင်ရဇကုကလိဂွံ စၟတ်တ္ၚဲချိင်မွဲမွဲတုဲ တၞဟ်နသ္ဂောံကၠုင်ရုင် UNHCR သွက်သ္ဂောံကၠောန်သ္ပသၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူ ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ပ္ဍဲတ္ၚဲ စၟတ်တ္ၚဲချိင်ဇကုဂှ် ဍာ်ပဠင်ကီု ကွာင်/စၞစဇကုအပိုင် သ္ပဂုဏ်တုဲ ကေတ်နင်ညိ။

အ္ခိင်ဇကုစိုပ်ကၠုင် ဂတမုက် ရုင်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာကီု အပ္ဍဲရုင်ကီု ခၟိက်ဇကုဂမၠိုင်ဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲ ကၠဟ်စုတ် ပ္ဍဲနခၟိက်အိုတ်ညိ။

သၟာန်။ သွက်ပရေင်ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာဝွံ မၞိဟ်လဵုဂှ် ကြက်ကဵုဖျုန်ရော။

ပြဟ်ပြဟ်ဏံဂှ် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ကဵုဒၟံင်ဖျုန်ကဵု စရင်တင်အာတ်မိက် မပ္တိုန်လဝ် ပ္ဍဲသၞာံ 2019 ဟွံသေင်မ္ဂး ကၠာသၞာံ 2019 ဟွံသေင်သီုၜါ ဗွဲတၟေင် ကုပူဂိုလ်မအောန်ကဵုပအရေင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင် မဒှ်ရ။ ဥပမာ ဗွဲတၟေင်မ္ဂး ကုပူဂိုလ်မအောန်ကဵုပရေင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင် ပါလုပ် မပ္တံ မၞိဟ်ဗြဴမၞုံပ္ဍဲအန္တရာဲဂမၠိုင်၊ ကောန်ၚာ်မၞုံပ္ဍဲအန္တရာဲဂမၠိင်၊ မၞိဟ်အယုဝတ္ထိမၞုံပ္ဍဲအန္တရာဲဂမၠိုင်၊ ပူဂိုလ်နကဵုအဝဲဟွံဍိုက်ပေင်ဂမၠိုင်၊ မၞိဟ်မၞုံကဵုအကာဲအရာဲယဲ မသ္ကာင်မြဟ်ဂမၠိုင်၊ ပူဂိုလ်ဒးဒုင်ဆဵုဂဗဒၟံင် အန္တရာဲစုက်စုက် စပ်ကဵုပရေင်ဒးဒုင်ရပ် ဟွံသေင်မ္ဂး ပရေင်ဒးဒုင်ထိင်ဒဝ်ဂမၠိုင် မဒှ်ရ။ ကောန်ၚာ်ဂမၠိုင်၊ ပူဂိုလ်အယုဝတ္ထိဂမၠိုင်၊ မၞိဟ်ဗြဴဂမၠိုင် ဟွံသေင်မ္ဂး မၞိဟ်ဗြဴမၞုံပဋိသန္ဓိဂမၠိုင် အလုံသီုဖအိုတ်ဂှ် ဗ္စာရဏာကဵု နဒဒှ်မၞိဟ်မအောန်ကဵုပရေင်ဂီုကၠီု ဟွံသေင်မ္ဂး မၞုံကဵုအန္တရာဲ ဟွံသေင်မဒှ်ရ။ ယဝ်ရဇကုဒးဆဵုဂဗ အန္တရာဲပရေင်ဂီုကၠီု မဇၞော်ကဵုဇြဟတ် ဟွံသေင်မ္ဂး တင်ဒးနွံပၟိက်တၟေင် မချိုတ်ပၠိုတ် နွံမ္ဂး သွက်ပရေင်ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာဂှ် ကြက်ဗ္စာရဏာကဵုဏောင်။ သွက်ဥပမာ ယဝ်ရမၞိဟ်အယုဝတ္ထိ အကာဲအရာယဲ မသ္ကာတ်မြဟ် မ္ဒးနွံပၟိက်ကဵု ပရေင်လွဳဝတ်ကိစ္စဇၞော်နွံမ္ဂး သွက်ပရေင်ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာဂှ် ကြက်ဗ္စာရဏာကဵုဏောင်။

သၟာန်။ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲချိင် ပရေင်ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာအဲဂှ် မုအဲဒးနွံပၟိက် ဒးကေတ်နင်ရော။

လၟိဟ်မၞိဟ်ကၟိန်သ္ၚိဇကု အလုံသီုဖအိုတ်ကီု လိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန် မဆက်စပ်ကဵုကိစ္စဝင်ဇကု အလုံသီုဖအိုတ်ကီု မပ္တံ ဖါတ်သပတ်၊ လိက်တၞးထ္ၜးသက်သဳသာဓကပူဂိုလ်၊ လိက်ကသုက်မ္ၚဵုထပ်တဲ၊ လိက်ကသုက်က္တဵုဒှ်မၞိဟ်၊ လိက်စၟတ်ထက်ဂလာန်ရုင်ဂဥုဲဂမၠိုင်၊ လိက်စရင်ကၟိန်သ္ၚိ ဟွံသေင်မ္ဂး လိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန်သက်သဳသာဓကကောန်ဍုင်၊ လိက်အုပ်ရေင်တၠုင်ပၞာန်ကၟိန်ဍုင် ကေုာံ စၟတ်သက်သဳသာဓက စပ်ကဵုပရေင်ပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ပ္ဍဲ UNHCR တၞဟ်တၞဟ် ဟွံသေင်သာ်ဂှ်သီုၜါ ရုင် UNRWA တံဂှ်တံဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲ ကော်နင်၊ ကေတ်နင်ညိ။ ဟိုတ်နူကဵု ဖျာစၞစသုင် ကြပ်ကြပ်ကဵုရုင် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ကလိဂွံဟွံမာန်တုဲ သီုကဵုဍာ်ပဠင်၊ စၞစ/ကွာင် သ္ပဂုဏ်တုဲ ကေတ်နင် ပ္ဍဲရုင်ညိ။ အ္ခိင်ကာလ ဒးမံင်ပ္ဍဲရုင်ဂှ် လံဂၠိုင်နူကဵု ဇကုစၟဳလဝ်ဂှ်ဏီ။

သၟာန်။ အဲပၠောပ်လဝ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာတုဲတုဲရ ဆ္ဂး သမ္ဘာအဲ ကေုာံ ကောန်ဇာတ် (လ္တူအယုက် ၁၈ သၞာံ ဂမၠိုင်ဂှ် ဟွံဂွံပၠောပ်လဝ်စရင်ဏီ မဒှ်ရ။ သမ္ဘာအဲ ကေုာံ ကောန်ဇာတ်အဲဂမၠိုင်ဂှ် ဗီုလဵုအဲသ္ဂောံပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာရော။

ဗွဲလၟေင်မေတ္တာ ပ္တိုန်ဏာတင်အာတ်မိက် သွက် ပရေင်ပြံင်လှာဲပံင်ပကောံကၟိန်သ္ၚိ ပ္ဍဲဝါပ်သာက် ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာညိ။ ဟွံသေင်သာ်ဂှ်မ္ဂး ကော်ဏာဖုင် နကဵုမဂၞန်ဆက်စၠောံ ပရေင်ပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ 017-614 3810 နူအ္ခိင် 8:00 နူဂယး စဵုစိုပ် 4:00 သဝ်တ္ၚဲ နူတ္ၚဲစန် စဵုစိုပ် တ္ၚဲသိုက် ဂွံမာန်ရ။ ယဝ်ရဇကုပ္တိုန်လဝ် တင်အာတ်မိက် ပရေင်ပြံင်လှာဲပံင်ပကောံကၟိန်သ္ၚိမွဲမွဲ ပ္ဍဲဝါပ်သာက်တုဲမ္ဂး မဂၞန်နိဿဲဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲ ပြေန်ပ္တိတ်လဝ် ဟွံသေင်မ္ဂး ဂိုင်စွံလဝ် ကဵုချိုတ်ပၠိုတ်ညိ။ တၞဟ်နသ္ဂောံထပ်ပံင်စုတ် သမ္ဘာ ကေုာံ ကောန်ဇာတ်ဇကု ပ္ဍဲဝှဴဇကုဂှ် UNHCR ကြက်ဆက်ဖုင်ကဵုဇကုတုဲ ကဵုဏာစၟတ်တ္ၚဲချိင်ဏောင်။ ဒုင်သ္ဇိုင်ကဵုစၟတ်တ္ၚဲ ပိုဲတံဂွံဒုင်လဝ်တဲ စရင်အာတ်မိက် ကေုာံ ဗွဲတၟေင်မ္ဂး ပူဂိုလ်ညးမအောန်ကဵုပရေင်ဂီုကၠီုဟာ ဟွံအောန်ဟာဂှ် ပိုဲတံဆက်ကၠောန်အာကမၠောန်ဏောင်။ ရန်တၟံကဵုသ္ဂောံမင်မွဲ ပရေင်ထက်ယိုတ် ကေုာံ ပြဝတသိုက်စိုတ် တသိုက်ကာယ ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင်တုဲ လၟိဟ်မဂၞန် စၟတ်တ္ၚဲချိင်တံဂှ် ဖျေံလဝ်ဗၞတ်ဗ္ၜတ်မဒှ်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဟွံမွဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲချိင်မ္ဂး ဇကုဟွံကလိဂွံအခေါင်လုပ်ပ္ဍဲရုင် မဒှ်ရ။

သၟာန်။ ပြဟ်ပြဟ်ဏံ အဲကလိဂွံလဝ် ကောန်ဇာတ်က္တဵုဒှ်မၞိဟ်တၟိမွဲရ။ ဗီုလဵုဂွံထပ်ပံင်စုတ် ကောန်ၚာ် ပ္ဍဲဝှဴအဲရော။

ဗွဲလၟေင်မေတ္တာ ပ္တိုန်ဏာတင်အာတ်မိက် သွက် ပရေင်ပြံင်လှာဲပံင်ပကောံကၟိန်သ္ၚိ ပ္ဍဲဝါပ်သာက် ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာညိ။ ယဝ်ရဇကုပ္တိုန်လဝ် တင်အာတ်မိက် ပရေင်ပြံင်လှာဲပံင်ပကောံကၟိန်သ္ၚိမွဲမွဲ ပ္ဍဲဝါပ်သာက်တုဲမ္ဂး မဂၞန်နိဿဲဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲ ပြေန်ပ္တိတ်လဝ် ဟွံသေင်မ္ဂး ဂိုင်စွံလဝ် ကဵုချိုတ်ပၠိုတ်ညိ။ ယဝ်ရဇကုဟွံကလိဂွံ စၟတ်တ္ၚဲချိင်ဏီမ္ဂး သ္ပဂုဏ်တုဲ လ္ပကၠုင်ရုင် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဏီညိ။ ရန်တၟံကဵုသ္ဂောံမင်မွဲ ပရေင်ထက်ယိုတ် ကေုာံ ပြဝတသိုက်စိုတ် တသိုက်ကာယ ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင်တုဲ လၟိဟ်မဂၞန် စၟတ်တ္ၚဲချိင်တံဂှ် ဖျေံလဝ်ဗၞတ်ဗ္ၜတ်မဒှ်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဟွံမွဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲချိင်မ္ဂး ဇကုဟွံကလိဂွံအခေါင်လုပ်ပ္ဍဲရုင် မဒှ်ရ။

သၟာန်။ ကာဒ် UNHCR အဲကၠေံအာ။ ဗီုလဵုအဲသ္ဂောံကလေင်ဂွံကာဒ်အဲပၠန်ရော။

ဗွဲလၟေင်မေတ္တာ ပ္တိုန်ဏာတင်အာတ်မိက် လ္တူ ပွမကဵုသမ္တီလိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန်ကၠေံ ပ္ဍဲဝါပ်သာက် ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာညိ။ ယဝ်ရဇကုပ္တိုန်လဝ် တင်အာတ်မိက် လိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန်ကၠေံ ပ္ဍဲဝါပ်သာက်တုဲမ္ဂး မဂၞန်နိဿဲဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲ ပြေန်ပ္တိတ်လဝ် ဟွံသေင်မ္ဂး ဂိုင်စွံလဝ် ကဵုချိုတ်ပၠိုတ်ညိ။ အပ္ဍဲပွိုင်မွဲဂတု တၞဟ်နသ္ဂောံကၠုင်ရုင် လ္တူစၟတ်တ္ၚဲချိင်မကဵုဏာလဝ် သ္ဂောံပ္တိတ်ကဵု လိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန်ဂှ် UNHCR ကြက်ဆက်ဏာဖုင် ကဵုဇကုဏောင်။

သၟာန်။ တၞဟ်နသ္ဂောံပ္တိုန် လိက်အပ်ပၠဳခေယှေန် သွက်ပရေင်ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာကီု ပွမအာတ်မိက် ပရေင်ရီုဗင် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာကီု ဂကောံပံင်တောဲကမၠောန်မွဲစွံကု UNHCR ကီု အဲဒးကဵုသြန်ဟာ။

ဟွံဒးကဵုရောင်။ ကိစ္စရေင်တၠုင် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာကီု ကိစ္စရေင်တၠုင် ဂကောံပံင်တောဲကမၠောန်မွဲစွံကု UNHCR ကီု သီုကဵုပါလုပ် ကိစ္စရေင်တၠုင် ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာကီု လိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန် UNHCR ကီု အလုံသီုဖအိုတ်ဂှ် နကဵုစေတနာမးမး မဒှ်ရ။ သွက်ကိစ္စရေင်တၠုင် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာဂမၠိုင်ဝွံ ယဝ်ရမၞိဟ်မွဲမွဲ အာတ်မိက်ဇကုသြန်မ္ဂး သ္ပဂုဏ်တုဲ ကဵုသမ္တီတေင် လ္တူအန်လာင် Online Complaint Form (ပရေင်လီဠာန် ကေုာံ ပရေင်ကဵုကေတ်စလာပ်ဗဇဴ) ဇရေင်ဌာန UNHCR Risk, Integration, and Oversight Unit နကဵုအဳမေလ် mlslufrd@unhcr.org ညိ။Share