ပွမသုင်စောဲ ဗေန်ကေုာံဗေန်တဳ ပ္ဍဲကာဒ် ကေုာံ တၞးလိက်လုပ်သၞောဝ် UNHCR ပ္တိတ်လဝ်ဂှ် ဒေံါကၠောန်

Thursday / 01 August 2019

ပူဂဵုညးမရှ်ေသှ်ေသာသနာမူသလေမ် နူကၟိန်ဍုင်ဗၟာဂမၠိုင်ဂှ် မထပ်စုတ်လဝ် ဗေန်ကေုာံဗေန်တဳ သီုကဵုယၟုမ(အပါ)ဍေံတံတုဲ နကဵုယၟုမံက်မံင် လ္တူကာဒ်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ကေုာံ တၞးလိက် UNHCR ဂမၠိုင်ဂှ် စဵုကဵုလၟုဟ် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာလဝ်ရ။ ပရေင်ကမၠောန်ဏံဂှ် ဟိုတ်နူတီကၠိုဟ်လဝ် တင်တုပ်စိုတ်ဍိုန်လျ ကဵုဒဒှ်ဍာံ စပ်ကဵုကိစ္စတင်မံင်ယၟု ပ္ဍဲကၟိန်ဍုင်ဗၟာရ။

ပ္ဍဲပေဲါသဳကၠဳ ကရောံအလဵုအသဳကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာဂှ် သၞောတ်သုင်စောဲမအက္ခဝ် ဗေန်ကေုာံဗေန်တဳ ပ္ဍဲကာဒ် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ကေုာံ တၞးလိက် UNHCR ဂမၠိုင်ဂှ် UNHCR ဟွံဆက်သုင်စောဲ ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ်ရ။ ပူဂဵုညးမရှ်ေသှ်ေသာသနာမူသလေမ်တံဂမၠိုင်ဝွံ အတိုင်ယၟုသုင်စောဲလဝ် ပ္ဍဲကၟိန်ဍုင်ဗၟာတေံဂှ် ကြက်ပၠောပ်စရင် ရဳဂျေတ်သတာဏောင်။

ကိစ္စဏံဂှ် နကဵုပရေင်ပြံင်လှာဲပြဟ်ပြဟ် ကၠောန်အာကမၠောန်ဏောင်။ စွံကဵုအရီုဂှ် တင်ဂုဏ်ဗွဲမလောန်ရအဴ။Share