واژه نامه پناهندگی

به روز شده: 27 آوریل 2021

از زمان تدوین قرارداد 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان، منابع مهم خط مشی و راهنمایی ها عمدتاً به زبان انگلیسی نوشته شده است. همچنین، در طول فعالیتهای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) در مالزی، دفتر از بسترهای زبان انگلیسی و مالایی برای برقراری ارتباط موثر با دولت، مردم و جوامع پناهندگان استفاده کرده است.

UNHCR با تشخیص کمبود اصطلاحات استاندارد شده مرتبط با پناهندگان به زبان مالایی، واژه نامه پناهندگان را تهیه کرده است: ترجمه اصطلاحات مرتبط به زبان مالایی. UNHCR با شناسایی اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی و همکاری با کارشناسان فنی داخلی که به زبان اصلی مالایی صحبت می‌کنند، اقدام به ارائه ترجمه‌های کاربردی که قابل استفاده در زبان عامیانه معمولی میباشد کرده است. تقریباً 3000 اصطلاح رایج که در مباحث مربوط به امور پناهندگی استفاده می شود گردآوری و ترجمه شده است.

UNHCR این ترجمه ها را بررسی کرده و به ترجمه هایی که توسط مسئولین مالای زبان، Dewan Bahasa dan Pustaka، استفاده میشود ارجاع داده است. واژه نامه پناهندگان یک منبع زنده می باشد که به صورت دوره ای بررسی و به روز می شود.

#ABCDEFGHIJKLM • N • OPQRSTUVWXYZ

N

Malay
Category of Word
Naga
Orang Naga
Population groups
Namibia
Orang Namibia
Population groups
Namibia
Namibia
Geographical areas
Nansen Office
Pejabat Nansen
Organization
Nansen Office
Pejabat Antarabangsa Nansen untuk Pelarian
Organization
National law
Undang-undang negara
National law
National liberation movements
Gerakan pembebasan nasional
Politics
National refugee law
Undang-undang pelarian negara
Entry, admission and reception
National security
Keselamatan negara
Politics
Nationalism
Nasionalisme
Politics
Nationalities and regional groups
Kewarganegaraan dan kumpulan serantau
Population groups
Nationalities and regional groups
Kerakyatan dan kumpulan serantau
Population groups
Nationality
Kewarganegaraan
Nationality and nationality law
Nationality
Bangsa
Nationality and nationality law
Nationalization
pemiliknegaraan
Business and industry
Nationalization
nationalisasi
Business and industry
Nationals
Warganegara
Population groups
Nationals
Rakyat
Population groups
NATO
Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara (NATO)
Organization
natural disaster
bencana alam
Natural resources and environment
natural resources
sumber semulajadi
Natural resources and environment
Naturalization
naturalisasi
Nationality and nationality law
Nauru
Nauru
Geographical areas
Nauruans
Orang Nauru
Population groups
Ndebele
Orang Ndebele
Population groups
Needs
Keperluan
Refugee assistance
Needs assessment
Penilaian keperluan
Refugee assistance
Negotiation
Rundingan
Politics
Negotiation and resolution of armed conflict
Rundingan dan penyelesaian konflik bersenjata
Conflict
Negotiation and resolution of armed conflict
Resolusi
Conflict
Neo-imperialism
Neo-imperialisme
Politics
Nepal
Nepal
Geographical areas
Nepalese
Orang Nepal
Population groups
Netherlanders
Orang Belanda
Population groups
Netherlands
Belanda
Geographical areas
Netherlands Antilles
Antillen Belanda
Geographical areas
neurotic and personality disorders
gangguan neurotik dan keperibadian
Psychology
Neutrality
Berkecuali
Politics
New businesses
perniagaan baru
Business and industry
New Caledonia
New Caledonia
Geographical areas
New Caledonians
Orang New Caledonia
Population groups
New evidence
Bukti baru
Administration of justice
New evidence
Bukti baharu
Administration of justice
New Zealand
New Zealand
Geographical areas
New Zealanders
Orang New Zealand
Population groups
News
Berita
Communication and information
Newsletters
Buletin
Communication and information
Newsletters
Surat berita
Communication and information
Newspapers
Surat khabar
Communication and information
NGOs
Pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan
Organization
NGOs
Badan bukan kerajaan
Organization
Nicaragua
Nicaragua
Geographical areas
Nicaraguans
Orang Nicaragua
Population groups
Niger
Niger
Geographical areas
Nigeria
Nigeria
Geographical areas
Nigerians
Orang Nigeria
Population groups
Nigeriens
Orang Niger
Population groups
Niueans
Orang Niuea
Population groups
Nomads
Nomad
Population groups
Non-custodial treatment
Layanan tanpa tahanan
Crime prevention and criminal justice
Non-discrimination
Tanpa diskriminasi
Human Rights
Non-extradition
Tidak diekstradisi
Entry, admission and reception
Non-extradition
Tiada extradisi
Entry, admission and reception
Non-formal education
pendidikan tidak formal
Education and language
Non-government sponsorship
tajaan bukan kerajaan
Durable Solutions
Non-governmental organzation
Pertubuhan bukan kerajaan
Organization
Non-interference principle
Prinsip tidak campur tangan
Politics
Non-political crimes
Jenayah bukan politik
Crime prevention and criminal justice
Non-refoulement principle
Prinsip tidak dipulangkan secara paksa
Entry, admission and reception
Non-self governing territories
Wilayah bukan bawah pemerintahan sendiri
Geographical areas
Non-self governing territories
Wilayah bukan bawah pemerintahan sendiri
Geographical areas
Non-state agents of persecution
Ejen penganiayaan bukan kerajaan
Persecution
Non-verbal communication
Komunikasi bukan lisan
Communication and information
Non-violent resistance
penentangan tanpa keganasan
Social psychology
Norfolk Islanders
Penduduk Kepulauan Norfolk
Population groups
North Africa
Afrika Utara
Geographical areas
North Africans
Orang Afrika Utara
Population groups
North America
Amerika Utara
Geographical areas
North Americans
Orang Amerika Utara
Population groups
North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara (NATO)
Organization
North Koreans
Orang Korea Utara
Population groups
North Yemenis
Orang Yaman Utara
Population groups
Norway
Norway
Geographical areas
Norwegians
Orang Norway
Population groups
Nuba
Orang Nuba
Population groups
Nuclear weapons
Senjata nuklear
Conflict
Nuer
Orang Nuer
Population groups
Nursery schools
sekolah taska
Education and language
nurses
jururawat
Labour and employment
nutrition
zat
Food and nutrition
nutrition
nutrisi
Food and nutrition
nutrition education
pendidikan berkaitan nutrisi
Food and nutrition
nutrition needs
keperluan nutrisi
Food and nutrition