واژه نامه پناهندگی

به روز شده: 27 آوریل 2021

از زمان تدوین قرارداد 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان، منابع مهم خط مشی و راهنمایی ها عمدتاً به زبان انگلیسی نوشته شده است. همچنین، در طول فعالیتهای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) در مالزی، دفتر از بسترهای زبان انگلیسی و مالایی برای برقراری ارتباط موثر با دولت، مردم و جوامع پناهندگان استفاده کرده است.

UNHCR با تشخیص کمبود اصطلاحات استاندارد شده مرتبط با پناهندگان به زبان مالایی، واژه نامه پناهندگان را تهیه کرده است: ترجمه اصطلاحات مرتبط به زبان مالایی. UNHCR با شناسایی اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی و همکاری با کارشناسان فنی داخلی که به زبان اصلی مالایی صحبت می‌کنند، اقدام به ارائه ترجمه‌های کاربردی که قابل استفاده در زبان عامیانه معمولی میباشد کرده است. تقریباً 3000 اصطلاح رایج که در مباحث مربوط به امور پناهندگی استفاده می شود گردآوری و ترجمه شده است.

UNHCR این ترجمه ها را بررسی کرده و به ترجمه هایی که توسط مسئولین مالای زبان، Dewan Bahasa dan Pustaka، استفاده میشود ارجاع داده است. واژه نامه پناهندگان یک منبع زنده می باشد که به صورت دوره ای بررسی و به روز می شود.

#ABCDEFGHIJKLMNOPQRST • U • VWXYZ

U

Malay
Category of Word
UDHR
Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat
Human Rights
Udmurts
Orang Udmurtia
Population groups
Uganda
Uganda
Geographical areas
Ugandans
Orang Uganda
Population groups
Uighurs
Orang Uyghur
Population groups
UK nationals
Warganegara UK
Population groups
Ukraine
Ukraine
Geographical areas
Ukrainian minorities
Minoriti Ukraine
Population groups
Ukrainians
Orang Ukraine
Population groups
UN
PBB
Organization
UN Commission on Human Rights
Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
Organization
UN General Assembly
Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
Organization
UN Human Rights Office
Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR)
Organization
UN Secretariat
Sekretariat Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu
Organization
UN Security Council
Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
Organization
UN Specialized agencies
Badan-Badan Khusus Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
Organization
UN Specialized agencies
Agensi Khusus Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu
Organization
UN system
Sistem Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu
Organization
UN treaty bodies - Specific
Badan perjanjian PBB - Khusus
Organization
Unaccompanied children
Kanak-kanak yang tidak ditemani atau ditemani oleh ibu bapanya atau mana-mana orang lain
UN Gender Group Terms
Unaccompanied minors
Kanak-kanak di bawah umur yang tidak ditemani
Population groups
Underdevelopment
Kemunduran
Development
underemployment
guna tenaga tidak penuh
Labour and employment
underemployment
guna tenaga tak penuh
Labour and employment
Undocumented asylum seekers
Pencari suaka yang tidak berdokumen
Refugees and other groups of concern
Undocumented migrants
Migran tanpa dokumen
Population groups
UNDP
Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNDP)
Organization
unemployed
Penganggur
Labour and employment
Unemployment
Pengangguran
Labour and employment
Unemployment insurance
Insurans pengangguran
Social security
UNGA
Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
Organization
UNHCR
Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian (UNHCR)
Organization
UNHCR EXCOM
Jawatankuasa Eksekutif Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian
Organization
UNHCR EXCOM Conclusions
Keputusan EXCOM UNHCR
Entry, admission and reception
UNHCR Mandate
Mandat UNHCR
Entry, admission and reception
UNHCR Statute
Statut UNHCR
Entry, admission and reception
UNHCR Statute
Peraturan UNHCR
Entry, admission and reception
UNICEF
Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNICEF)
Organization
Union of Soviet Socialist Republics (USSR)
Kesatuan Republik Sosialis Soviet
Geographical areas
United Arab Emirate nationals
Warganegara Emiriah Arab Bersatu
Population groups
United Arab Emirates
Emiriah Arab Bersatu
Geographical areas
United Kingdom
United Kingdom
Geographical areas
United Nations
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
Organization
United Nations (UN)
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)
Organization
United Nations Charter
Piagam Bangsa-Bangsa Bersatu
Organization
United Nations Children's Fund (UNICEF)
Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (UNICEF)
Organization
United Nations Commission on Human Rights
Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
Organization
United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC)
Konvensyen Hak Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (CRC)
Organization
United Nations Development Programme (UNDP)
Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNDP)
Organization
United Nations Economic and Social Council (ECOSOC)
Majlis Ekonomi dan Sosial Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (ECOSOC)
Organization
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNESCO)
Organization
United Nations General Assembly
Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
Organization
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)
Pejabat Penyelarasan Urusan Kemanusiaan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu (OCHA)
Organization
United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA)
Pentadbiran Bantuan dan Pemulihan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNRRA)
Organization
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)
Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian Palestin di Asia Barat (UNRWA)
Organization
United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD)
Institut Penyelidikan Pembangunan Sosial Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (UNRISD)
Organization
United Nations system
Sistem Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)
Organization
United Republic of Tanzania
Tanzania
Geographical areas
United States
Amerika Syarikat
Geographical areas
United States Virgin Islands
Kepulauan Virgin Amerika Syarikat
Geographical areas
Universal Declaration of Human Rights
Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat (UDHR)
Human Rights
Unlawful absence
ketidakhadiran haram
Refugee protection
Unlawful absence
Ketidakhadiran menyalahi undang-undang
Refugee protection
Unlawful departure
Pelepasan haram
Refugee protection
Unlawful departure
keberangkatan menyalahi undang-undang
Refugee protection
Unmarried couples
Pasangan yang belum berkahwin
Family
UNRWA
Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian Palestin di Asia Barat (UNRWA)
Organization
unskilled workers
pekerja tanpa kemahiran
Labour and employment
uprootedness
Psychology
Upward mobility
Mobiliti ke atas
Society
Urban areas
Kawasan bandar
Human settlements
Urban communities
Masyarakat bandar
Community
Urban communities
Komuniti bandar
Community
Urban refugees
Pelarian bandar
Refugees and other groups of concern
Urban refugees
Pelarian kota
Refugees and other groups of concern
Urban settlements
Petempatan bandar
Human settlements
Urban-rural migration
Penghijrahan bandar-luar bandar
Migration
Urban-rural migration
migrasi bandar-luar bandar
Migration
Uruguay
Uruguay
Geographical areas
Uruguayans
Orang Uruguay
Population groups
USA nationals
Warganegara Amerika Syarikat
Population groups
USA nationals
Warganegara A.S
Population groups
USSR nationals
Warganegara Kesatuan Republik Sosialis Soviet
Population groups
USSR nationals
Warganegara USSR
Population groups
Usury
riba
Finance
Uzbek minorities
Minoriti Uzbek
Population groups
Uzbekistan
Uzbekistan
Geographical areas
Uzbeks
Orang Uzbekistan
Population groups